İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-334
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UY.Z-334 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 12.08.2008 tarih, 2008/UY.Z-3348 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :124
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-334
Şikayetçi:
 Gökkuşağı Teks. İnş. San ve Tic.Ltd.Şti.- Güngen İnş. Güv. Tem. Hizm.Teş. Yem. San ve Tic. Ltd.Şti. Ortak Girişimi Kurtismailpaşa 6.sokak Kalender 5 Apt. Kat:1 No:4 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Cad. No:1 Şehitlik/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38704
Başvuruya konu ihale:
 2007/169478 İKN|li “Diyarbakır İli Silvan İlçesi Kıraçtepe Köyü 8 Derslikli İ.Ö.O Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.01.2008 tarih ve 06.10.67.0085/2008-72 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 06.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Diyarbakır İli Silvan İlçesi Kıraçtepe Köyü 8 Derslikli İ.Ö.O Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Gökkuşağı  Teks. İnş. San ve Tic.Ltd.Şti.- Güngen İnş. Güv. Tem. Hizm.Teş. Yem.  San ve Tic. Ltd.Şti. Ortak Girişimi’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38704 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;      Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Diyarbakır İli Silvan İlçesi Kıraçtepe Köyü 8 Derslikli İlköğretim Okulu” ihalesinin 06.12.2007 tarihinde yapıldığı, söz konusu ihalenin ihale yetkilisi tarafından iptal edildiği, ihalenin iptal edilme gerekçesi olarak; ihale yetkilisi tarafından isteklilerin vermiş olduğu tekliflerin hadde layık bulunmamasının ifade edildiği, söz konusu gerekçenin tamamen keyfi olduğu, tekliflerinin tamamen piyasa araştırması yapılarak hazırlandığı, idari şartnamede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük teklif olacağının belirtildiği, Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinin gerekçe metninde; tekliflerin yaklaşık maliyete göre yüksek olması, yaklaşık maliyete göre yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması ve Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti hallerinde ihale yetkilisine tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal yetkisinin tanındığı, idarenin bu ihalede keyfi davrandığı, aynı idarenin benzer başka ihalelerinde ihalelerin iptal edilmediği, iptal gerekçelerinin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

İdare tarafından, söz konusu ihalenin iptaline ilişkin gerekçeler ile sınırlı olarak  yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yer almaktadır;

İhale komisyonu tarafından yapılan tekliflerin değerlendirmesinden sonra Şirin Tekin’in  anahtar teknik personele ilişkin sunduğu SSK bildirgelerinin fotokopi olması ve belgelerde SSK onayının bulunmaması nedeniyle,  M.G.G. Müh.İnş. Taş. Pet. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunun başka bir işe ait olması nedeniyle,  Mahmut Şimşek’in geçici teminat mektubunun miktarının yetersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, daha sonra 06.12.2007 tarihli komisyon kararı ile ihalenin tek geçerli teklif olan Gökkuşağı  Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Güngen İnş. Güv. Tem. Hizm. Teş. Yem.  San ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı, ancak ihale yetkilisince ihale kararının onaylanmayarak 10.12.2007 tarihinde ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

Ayrıca, Kuruma aynı idarece benzer gerekçe ile iptal edilen 10 ayrı ihaleye ilişkin itirazen şikayet başvurusu yapıldığı ve incelemenin devam ettiği tespit edilmiştir.

İhale yetkilisince şikayet konusu ihalenin iptal edilme gerekçesi olarak; “ yeterli rekabet ortamının oluşmaması ve isteklinin vermiş olduğu teklif hadde layık bulunmadığından” ifadesine yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin beş ve altıncı fıkralarında; İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.”  hükmü bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri belirleyen 5 inci maddesinde, idarelerin bu Kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla idarelerin ihale sürecindeki bütün idari işlemleri anılan maddede belirtilen ilkelere uygun biçimde tesis edilmelidir. Nitekim anılan Kanun gerek ihale dokümanı hazırlanması gerekse teklif değerlendirmesi aşamasında temel ilkelerin sağlanması amacıyla idarelere belli bir takdir yetkisi tanımıştır.

 

Başvuruya konu ihalede, ihale sürecine 4 istekli dahil olup daha sonraki teklif değerlendirmesi aşamasında 1 adet geçerli teklif kalması ve bu teklifin de idarenin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyete yakın tutarda olması nedeniyle ihale yetkilisince  4734 sayılı Kanunun  temel ilkelerinden rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin göz önüne alınarak “yeterli rekabet ortamının oluşmaması” gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamıştır. 

 

Sonuç olarak başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkisince ihale kararının onaylanmayarak 10.12.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul