İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-336
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UY.Z-336 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 12.08.2008 tarih, 2008/UY.Z-3360 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :126
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-336
Şikayetçi:
 Astel Yapı ve Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Bozkurt Cad. No:32/302 Kahramanlar İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir İl Özel İdaresi 855 Sokak No:40 35230 Konak İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38511
Başvuruya konu ihale:
 1- 2007/141145 İhale Kayıt Numaralı “Menemen İlçesi Asarlık Beldesine Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ve Çevre Tel Örgü Yapılması İşi” ihalesi 2- 2007/141174 İhale Kayıt Numaralı “Çiğli Galip Öztürk Toprak Yüzeyli Futbol Sahasının Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahasına Dönüştürülmesi ve Tel Örgülerin Bakım-Onarım Yapım İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.01.2008 tarih ve 06.10.50.0065/2007-68 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmir İl Özel İdaresi tarafından 03.10.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Menemen İlçesi Asarlık Beldesine Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ve Çevre Tel Örgü Yapılması İşi” ile “Çiğli Galip Öztürk Toprak Yüzeyli Futbol Sahasının Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahasına Dönüştürülmesi ve Tel Örgülerin Bakım Onarım Yapım İşi” ihalelerine ilişkin olarak Astel Yapı ve Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.12.2007 tarih ve 38511 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; sözkonusu ihalelerde en düşük teklifin kendileri tarafından verildiği, özel teknik şartnamede kullanılacak halının teknik özelliklerini belirten belgelerin sunulmasının istenildiği, idari şartnamede ve ilanda ise bu konuda bir düzenleme olmadığı, kullanılacak halının FIFA, TSE ve ISO belgelerinin noter onaylı suretlerinin tekliflerinde yer aldığı, ancak idarenin kendilerinden 3 gün içersinde söz konusu belgelerin aslının sunulmasını istediği ve aslını sunmadıklarından dolayı değerlendirme dışı bırakıldıkları, idari şartnamede sözkonusu belgelerin istenilmediğinden, değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, yapılan ön inceleme sonucunda; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) betleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye  tek dilekçeyle başvuramaz” hükmüne aykırı olduğu,

 

Başvuru dilekçesinde; şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin, idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği,

 

Başvuru dilekçesine; idareye sunulan şikayet dilekçesi ile varsa bu dilekçeye idarece verilen cevabın bir örneğinin, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği,

 

hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması ve ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul