İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-337
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :127
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-337
Şikayetçi:
 Akdağ İnş. Turz. Oto. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul Caddesi 4/3 Ulus ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Talatpaşa Bulvarı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2007 / 38165
Başvuruya konu ihale:
 2007/134997 İhale Kayıt Numaralı “Doğum Katı Tadilatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.01.2008 tarih ve 06.10.43.0065/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 28.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Doğum Katı Tadilatı” ihalesine ilişkin olarak Akdağ İnş. Turz. Oto. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.12.2007 tarih ve 38165 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin üzerlerinde bırakılarak sözleşme imzalamaya davet edildikleri halde, idareden aldıkları 10.12.2007 tarihli yazı ile ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptal edildiğinin kendilerine bildirildiği, idarenin iptal gerekçesinde, ihale sürecinin uzaması nedeniyle işin 31.12.2007 tarihinde bitirilemeyeceğinin belirtildiği, ancak ihalenin iptal edilmesi ve 2008 yılında tekrar ihale edilmesi durumunda, fiyat artışları nedeniyle idarenin zarara uğrayacağı ve işin zamanında yapılmaması nedeniyle hizmetin aksayacağı, oysa işe ait ödeneğin 2008 yılına aktarılması durumunda doğacak olumsuzlukların önleneceği, dolayısıyla idarenin ihale iptal işleminin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru, 28.09.2007 tarihinde yapılan ve 24.10.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararıyla başvuru sahibi üzerinde bırakılan ihalenin, idarenin 10.12.2007 tarihli işlemi ile iptal edilmesine ilişkindir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme, ihalenin iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak yapılmıştır.

 

İncelenen ihalede; 24.10.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanan 22.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı, ihale sonucunun 25.10.2007 tarihinde isteklilere bildirildiği ve ihale üzerinde bırakılan başvuru sahibinin 4.12.2007 tarihinde sözleşme imzalamaya davet edildiği, ancak idarenin 10.12.2007 tarih ve 78 sayılı yazısı ile ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

İdarenin ihalenin iptal edilmesine ilişkin 10.12.2007 tarih ve 78 sayılı yazısında özetle; 28.09.2007 tarihinde yapılan ihalede, aşırı düşük tekliflerin sorgulanması ve ihaleye yönelik şikayet başvuruları üzerine ihale sürecinin öngörülenden daha fazla uzadığı, ihale dokümanında işin en geç 31.12.2007 tarihinde bitirilmesi gerektiğinin düzenlendiği, ancak gelinen noktada işin öngörülen sürede bitirilmesinin mümkün olmadığı, iş için öngörülen 75 günlük sürenin verilmesi durumunda, ihalenin yıllara sari hale geleceği, bu durumun da ilgili yasa ve mevzuata aykırılık oluşturacağı, belirtilen bu nedenle ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptal edilmesine karar verildiği belirtilmektedir.

 

İhale onay belgesinde, ihale konusu işin bedelinin 2007 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinin 740/24 harcama kaleminden ödeneceği belirtilmektedir.

 

İdari şartnamenin 46.5 maddesinde;

Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır:

Ödeneğin tamamı ihalenin yapıldığı yıl için planlanmıştır.

 

49 uncu maddesinde;

49.1 Sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının) idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren 3 (Üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

49.2 İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür. Ancak işin en geç 31.12.2007 tarihinde bitirilmesi esastır.

 

Sözleşme tasarısının 12.2 maddesinde:

“…Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;

İhalenin yapıldığı yıl bütçesinden ödenmek üzere…….. YTL ödenek tespit olunmuştur.

 

Düzenlemeleri yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “ödeneksiz hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz”,

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 11 inci maddesinde;

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulan döner sermaye işletmeleri ve fonların bütçeleri, ilgili idarelerin bütçeleri içinde yer alır.

 

Anılan Kanunun 20 nci maddesinin (d) ve (e) fıkralarında;

 

d) Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır…,

e) Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir.

 

26 ncı maddesinde;

Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesidir. Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez. Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır. Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler. Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz.

 

Gelecek yıllara yaygın yüklenmelere ilişkin 28 inci maddesinde;

“Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bir malî yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilir.”

 

Hükümleri bulunmaktadır.

 

İnceleme konusu ihaleye ait idari şartnamenin 49.2 maddesinde, iş süresinin 75 takvim günü olarak belirtildiği halde, tip idari şartnameye aykırı olarak işin bitim tarihinin de belirtildiği, ihale sürecinin tam olarak ne kadar devam edeceği ve sözleşmenin ne zaman imza edileceğinin önceden bilinmesi mümkün olmadığından, 49.2 maddesinde yer alan “Ancak işin en geç 31.12.2007 tarihinde bitirilmesi esastır.” düzenlemesinin işin süresine ilişkin belirlemeye uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen hususlar ile idarenin iptal gerekçelerinin birlikte değerlendirilmesinden; ihaleye çıkıldığında iş için yeterli ödeneğin bulunduğu ancak; yıllara yaygın olmayan ihale konusu yüklenimde, cari yılda kullanılmayan ödeneğin yıl sonunda iptal edilmesinin gerektiği anlaşıldığından, idarenin ihalenin iptal edilmesi işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul