• Karar No: 2008/UY.Z-338
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UY.Z-338 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 12.08.2008 tarih, 2008/UY.Z-3380 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :129
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-338
Şikayetçi:
 Gözlem Müh. Müt. Planlama ve Tic. Ltd. Şti. Birlik Mah. 2. Cad. 14. Sk. No:2/5 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Fatih Caddesi. No:6 Dışkapı ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2006 / 3153
Başvuruya konu ihale:
 2005/164450 İhale Kayıt Numaralı “Kırcasalih Tarım Reformu Projesi II. Kısım (22.891 Ha)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 06.00.57.0065/2007-67E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce 18.11.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kırcasalih Tarım Reformu Projesi II. Kısım (22.891 Ha)” ihalesine ilişkin olarak Gözlem Müh. Müt. Planlama ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23.12.2005 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.01.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 01.02.2006 tarih ve 3153 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhalede en avantajlı teklifin özel ortağı bulunduğu iş ortaklığı tarafından verildiği halde, pilot ortağın iş deneyim belgesinin ve cirosunun yetersiz olması, özel ortağın geçici teminat mektubu ve banka referans mektubunda işin adının yanlış yazıldığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldıkları ve ihalenin daha yüksek teklif veren bir başka istekli üzerinde bırakıldığı, pilot ortağın iş deneyim belgesinin ihaleyi yapan idare tarafından düzenlendiği, idarenin kendi düzenlediği belgeyi yetersiz görmesinin çelişkili olduğu, söz konusu belgenin mevzuata aykırı düzenlendiği yönünde iddialar olduğu, belgenin mevzuata uygun düzenlenmediğinin tespiti halinde belgeyi düzenleyenler hakkında işlem yapılmasının gerektiği, aksi durumda belgenin kabul edilmesinin gerektiği, pilot ortağın cirosunun yetersiz olduğu konusunda ise belge eksikliğinin tamamlatılması gerekirken, bu eksikliğin tamamlatılmasının kendilerinden istenmediği, özel ortağın teminat ve banka referans mektuplarında işin adının şartnameye uygun olarak yazıldığı,

 

2) Şartnamede işin adının “Edirne Kırcasalih Tarım Reformu Projesi II. Kısım (22.891 Ha.) Yapım İşi”, ilanda ise “ Kırcasalih Tarım Reformu Projesi II. Kısım (22.891 Ha.) Yapım İşi” olarak belirtildiği, şartname ve ilanda işin adının tutarsız olduğu,

 

3) İhale konusu işin yüzde ellisinin hizmet alımı, yüzde ellisinin yapım işi olduğu, yapım ve hizmet alımı işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği yönünde Kamu İhale Kurulu kararları olduğu, işin yapım kısmının anahtar teslim götürü bedel üzerinden ihale edilmesi gerekirken, teklif birim fiyat suretiyle ihale edilerek 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesine aykırı işlem tesis edildiği,

 

4) Benzer iş tanımında proje ile birlikte yapım işinin birlikte yapılmış olmasının istendiği, bu nedenle rekabetin kısıtlandığı,

 

5) İhale konusu işin, idarenin kendi görev ve yetkisinde olmadığı, işin kapsamında bir kısım tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işlerinin de olduğu, tarla içi geliştirme hizmetlerinin daha önce Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yetkisinde iken, genel müdürlüğün kaldırılması ile bu işlerin İl Özel İdarelerine devredildiği, dolayısıyla ihalenin İl Özel İdaresi tarafından yapılmasının gerektiği,

 

6) İhaleye ilişkin olarak kendi şikayetleri dışında iki istekli tarafından da şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin şikayet başvuruları üzerine aldığı kararları diğer isteklilere bildirmediği,

 

iddia edilmektedir.

 

İncelenen dosyada; başvuru sahibinin 01.02.2006 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan şikayet dilekçesi üzerine, Kurulun 13.2.2006 tarih ve 2006/UY.Z-392 sayılı kararı ile;

 

1) Şikayetçinin, başvuruya konu ihalede, iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili olmadığı anlaşıldığından İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine,

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

karar verildiği, başvuru sahibi tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 3.10.2007 tarih ve 2007/1872 nolu kararı ile; “davacının Kuruma süresinde yaptığı başvurunun, başvuru ehliyetine haiz olunmadığı gerekçesiyle, reddedilmesi ve itirazın esasına yönelik incelemeye geçilmeyerek, Yasanın 56/2 maddesi uyarınca bir karar alınmaması işleminde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptal edilmesi üzerine, Kurulun 5.11.2007 tarih ve 2007/MK-125 sayılı kararıyla;

 

1- 13.02.2006 tarih ve 2006/UY.Z-392 sayılı Kurul kararının iptaline,

2- Gözlem Müh. Müt. Planlama ve Tic. Ltd. Şti.’nin itirazen şikayet başvurusuna ilişkin inceleme yapılmasına,

 

karar verildiği ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca başvuruda belirlenen eksikliklerin, başvuru sahibine tamamlatılarak 26.12.2007 tarihinde esasın incelenmesine geçildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin özel ortağı olduğu “Genya Müh. Ltd. Şti. - Gözlem Müh. Ltd. Şti. İş Ortaklığı” nın teklifinin, teklif mektubunda ve özel ortağa ait geçici teminat ve banka referans mektubunda işin adının yanlış yazıldığı ayrıca pilot ortağa ait iş deneyimi ve cironun yetersiz olduğu gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale onay belgesi ve ilanda ihale konusu işin adının; “Kırcasalih Tarım Reformu Projesi II. Kısım (22.891 ha.) Yapım İşi”, idari şartname ve sözleşme tasarısında; “Edirne Kırcasalih Tarım Reformu Projesi II. Kısım (22.891 ha.) Yapım İşi” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin ihale konusu işe ilişkin bilgilere ilişkin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin miktarı ve türü “22.891 hektarlık alanda arazi toplulaştırması ve tarla içi yolları ve sanat yapılarının yapımı işi” olarak belirtilmektedir.

 

İş ortaklığının teklif mektubu ile başvuru sahibinin geçici teminat ve banka referans mektubunda işin adının “Kırcasalih Tarım Reformu Projesi II. Kısım (22.891 ha.) Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Yolları ile Sanat Yapılarının Yapımı İşi” olarak belirtilmek suretiyle, ihale konusu işin adı ile birlikte ihale konusu işe ilişkin bilgilere de yer verildiği, dolayısıyla iş ortaklığının teklifinin ve geçici teminatının başvuru konusu ihaleye ilişkin verildiğinin açık olduğu, diğer yandan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan “banka referans mektubu standart formu”na göre, referans mektuplarında ihale konusu işin adının belirtilmesinin de zorunluluk olmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin bu gerekçe yerinde görülmemekle birlikte;

 

Başvuru sahibinin ortağı bulunduğu iş ortaklığının pilot ortağı olan Genya Mühendislik Ltd. Şti.’nin ciro ve iş deneyim belgesine ilişkin yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin 7.2.3 maddesinde;

İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren belgelerden birini sunmaları zorunludur.

Bu belgelerin son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler.

İş ortaklığında, yıllık ciro veya ihale konusu yapım işlerine ilişkin yıllık gelir bakımından, pilot ortağın ve diğer ortakların iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. Ortaklardan her birinin bu iki belgeden birini sunması ve sunulan belge için öngörülen kriteri iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlamaları zorunludur…” düzenlemesi yer almakta olup, şartnamenin 7.3.2 maddesinde isteklilerden, teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenmekte, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması gerektiği belirtilmektedir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin “İş deneyim tutarının tespiti başlıklı 53 üncü maddesinde;

İş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak, devam eden işlerde ara hakediş raporundaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

Bu tutar, yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanmış işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil, ihale indirimi yapılmış, hakedişteki sözleşme yılı birim fiyatları ile yapılan işin tutarı; yurtiçinde anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat teklif alınmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlerde, fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı; yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, varsa fiyat farkları hariç, yasal keşif artışları dahil, sözleşme fiyatları ile işin döviz cinsinden tutarı üzerinden belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Pilot ortak Genya Müh. Ltd. Şti.’nin teklifinde ihaleyi yapan idare olan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mart 2005 tarihli Kırcasalih Tarım Reformu Projesi Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri işine ilişkin iş durum belgesini sunmuştur. Söz konusu belgede, ilk keşif bedeli 897.785.252.641 TL, ikinci keşif bedeli 1.252.978.078.258 TL, belge tutarı 910.166.159.047 TL, toplulaştırma mühendislik hizmetleri belge tutarı 235.395.241.477 TL olarak belirtilmektedir. İhale komisyonu tarafından belgeyi düzenleyen idareden işin keşif bedelinin hangi yıla ait olduğu ve keşif artış tutarı ile indirimli belge tutarının bildirilmesinin  istenmesi üzerine; idareden alınan 31.11.2005 tarih ve 2631 sayılı yazıda; ihale tenzilat oranının % 16,60 olduğu, işin ihalesinin 20.07.2001 tarihinde yapıldığı, 15.05.2002 tarihinde sözleşme imzalandığı ve belge tutarının 14 nolu hakedişteki sözleşme yılı fiyatları üzerinden hesaplandığı belirtilmektedir. Söz konusu yazıda, belge tutarının sözleşme yılı fiyatları üzerinden hesaplandığı belirtilmiş ise de, yazı ekinde yer alan 5.11.2005 tarihli hak edişlerin incelenmesinden, 2002 yılında fiyat farkı ödendiği, dolayısıyla hak ediş ödemelerinde sözleşme yılının 2001 olarak esas alındığı tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitler sonucunda;

 

Sözkonusu iş durum belgesinde belge tutarının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda aktarılan 53 üncü maddesi hükmüne aykırı olarak, ihale indirimi düşülmeden hesaplandığı, dolayısıyla belgenin bu haliyle mevzuata uygun bir belge olmadığı,

 

Belgede yazılı tutarın, ihale tenzilatı uygulanarak güncellenmesi sonucu bulunan iş deneyim miktarının teklif edilen bedelin % 50 sinden az olduğu, dolayısıyla iş ortaklığının iş deneyim tutarının idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde belirtilen yeterlik kriterini sağlamadığı,

 

İş ortaklığında pilot ortak Genya Müh. Ltd. Şti.’nin ortaklık oranının % 51 olup, teklifinde iş hacmini gösteren belge olarak 2002-2003 ve 2004 yıllarına ilişkin gelir tablolarını sunduğu, sunulan gelir tablolarının incelenmesinden net satışların üç yıllık ortalamasının, teklif edilen bedelin % 15’inin ortaklık hissesine düşen tutarından az olduğu, dolayısıyla idari şartnamenin 7.2.3 maddesinde belirtilen kriteri sağlamadığı,

 

Anlaşılmış olup, iş ortaklığının teklifinin yukarıda belirtilen nedenlerle değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, başvuru sahibinin bu konuya ilişkin şikayet başvurusu yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanında ihale konusu işin adının; “Kırcasalih Tarım Reformu Projesi II. Kısım (22.891 ha.) Yapım İşi”, olarak belirtildiği, idari şartname ve sözleşme tasarısında ise; “Edirne Kırcasalih Tarım Reformu Projesi II. Kısım (22.891 ha.) Yapım İşi” denilmek suretiyle işin adına projenin uygulanacağı ilin adının eklendiği tespit edilmiş olup, söz konusu farklılık bir aykırılık olarak görülmediğinden başvuru sahibinin bu konudaki şikayeti yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale dokümanında yer alan teknik şartnamenin incelenmesinden; ihale konusu işin, arazi toplulaştırma projelerinin hazırlanması ile toplulaştırılan arazilerde tarla içi geliştirme yapım işi (dolgu, tesviye, reglaj, sanat yapıları inşası) olduğu, dolayısıyla ihale konusu işin kapsamında hizmet ve yapım işlerinin yer aldığı görülmüştür.

 

İhale konusu işin bir tarımsal altyapı projesi olduğu, tarımsal altyapı projelerinin “arazi toplulaştırma” ve “tarla içi geliştirme hizmetleri” olmak üzere iki bölümden oluştuğu, arazi toplulaştırma işleri kapsamında, arazi toplulaştırması ile yeni mülkiyet parsellerinin oluşturulmasına yönelik mühendislik hizmetlerinin, tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında ise toplulaştırılan arazilerde proje formülasyonuna göre arazi tesviyesi, tarla içi yollar ile sulama ve drenaj tesisleri yapım işlerinin yer aldığı, incelenen ihalede, tarla içi geliştirmesi yapılacak arazilerin toplulaştırılması amacıyla hizmet alımı ve yapım işinin bir arada ihale edildiği anlaşılmış olup; 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin yukarıda aktarılan hükmünde belirtildiği şekliyle, ihale konusu yapım işi ile hizmet alımı arasında doğal bir bağlantı olduğundan, bir arada ihale edilmelerinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Anılan Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendindeki “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur.” hükmü tek başına yapım işi olarak ihale edilen işler için geçerli olup, inceleme konusu ihalede yapım işine ait proje hizmetleri yapım işi ile bir arada ihale edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 62 inci maddesinin (c) bendine bir aykırılıktan söz edilmesi mümkün değildir.

 

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin bu konuya ilişkin şikayeti yerinde görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

           

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde; ihaleye katılacak isteklilerden, ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesi;

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler, arazi toplulaştırma ve düzenleme işleri, haritalama, röleve, tersim-tescil işleri ve imar uygulamaları işlerinden herhangi birisi ile birlikte; arazi tesviyesi, ıslah işleri, yol yapımı, sulama kanalı, kanalet ve sanat yapılarına ait işler ve kapalı ve yüzey drenaj işlerinden herhangi birisinin birlikte yapılmış olması” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhale konusu işin hizmet alımı ve yapım işi olarak birlikte ihale edildiği göz önünde bulundurulduğunda ihaleye katılan isteklilerden hizmet ve yapım işini içeren iş deneyim belgesinin istenmesine yönelik idari şartnameden yapılan düzenlemede, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine bir aykırılık bulunmadığı, ayrıca ihaleye katılan 12 istekli arasında benzer işe ilişkin hizmet ve yapım işini birlikte içeren iş deneyim belgesi sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan istekli olmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, şikayetçinin idari şartnamede benzer işe yönelik yapılan düzenlemenin rekabeti daralttığı doğrultusundaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

           

İhale işlem dosyasında yer alan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 27.12.2005 tarih ve 6126 sayılı yazısı ile Tarım Bakanlığının 19.10.2005 tarihli onay belgesinden, ihale konusu işin Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 2005 yılı yatırım programında yer alan 1992A020150 proje numaralı “Kırcasalih Tarım Reformu Projesi” kapsamında, 527 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre sari ihalesinin uygun görüldüğü anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde;

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

İhaleye ilişkin olarak Örmecioğlu İnş. Ltd. Şti. ve Antes İnş. Ltd. Şti. – Pehlivanoğlu Tis. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 23.12.2005 tarihinde şikayet başvurularında bulunduğu, ancak adı geçen isteklilerin 2/3-01.2006 tarihinde verdikleri dilekçe ile şikayet başvurularından vazgeçtikleri, dolayısıyla idarenin sözkonusu şikayetler hakkında karar almadığı,

Başvuru sahibinin 23.12.2005 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunun ise başvuru tarihinde yürürlükte bulunan, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin I/A Bölümünün başvurularda aranacak şekil unsurlarını düzenleyen 3 numaralı başlığı altındaki, “Ortak girişimlerde, pilot ortak ya da koordinatör ortak veya bunların yetki verdiği kişiler tarafından şikayet başvurusunda bulunulabileceği gibi, ortak girişimi oluşturan tüm ortaklar tarafından birlikte başvuruda bulunulabilir.” yönündeki hüküm gereğince iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili olmadığı gerekçesiyle ehliyet yönünden reddedildiği, dolayısıyla esastan karar verilmeyen ve ehliyetten reddedilen idare kararının diğer isteklilere bildirilmemesinde 4734 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan hükmüne aykırılık bulunmadığı,

Anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu konuya ilişkin iddiası yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2- Mevzuata aykırı düzenlenen, Mart 2005 tarihli “Kırcasalih Tarım Reformu Projesi Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri” işine ilişkin iş durum belgesinin iptal edilmesi hususunun, belgeyi düzenleyen Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

 İhale konusunun “Edirne-Kırcasalih Tarım Reformu Projesi II.Kısım ( 22.891 Ha ) Yapım” işi olduğu, ihale konusu işin miktarı ve türünün “22.891 hektarlık alanda arazi toplulaştırması ve tarla içi yolları ve sanat yapılarının  yapımı işi” olduğu, ihalenin proje ve yapım olmak üzere iki kısımdan oluştuğu ve 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde işin proje kısmının hizmet alımı, yapım işi kısmının ise uygulama projesine dayalı olarak anahtar teslimi götürü bedel teklif almak sureti ile yapılması gerekirken ön proje üzerinden birim fiyat teklif almak sureti ile yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Aynı konuda 12.12.2007 tarih ve 2007/UY.Z-4018 sayılı ve 18.11.2004 tarih ve 2004/UY.Z-1633 sayılı Kurul Kararlarında da belirtildiği üzere;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Genel Gerekçesi”nde; “Yapım işlerinde, idarelerce yeterli etüt ve fizibilite çalışmaları yapılmadan ön proje ile ihaleye çıkılması nedeniyle yatırım maliyetleri gerçekçi bir şekilde belirlenmediğinden, işler öngörülen bedellerin üzerinde ve daha uzun sürede tamamlanmaktadır. Bu durumun önlenmesi amacıyla, doğal afetler veya arazi ve zemin etüdü gerektirmesi nedeniyle ihale öncesinde uygulama projesi yapılamayanlar hariç, yapım işlerinin uygulama projeleri yapılarak ihale edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.” ifadesi yer almaktadır. 

           

            4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendinde; Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir hükmüne yer verilmiştir.

 

            Kanunun bu amir hükmünden hareketle ancak doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için gereken süre bulunmaması ve işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi hallerinde birim fiyat usulü ile ihaleye çıkılabilmesi mümkün kılınmıştır.

 

            İhale dosyasının incelenmesinden; ihalenin proje ve yapım olmak üzere iki kısımdan oluştuğu ve anılan Kanun hükmü çerçevesinde işin proje kısmının hizmet alımı, yapım kısmının ise uygulama projesine dayalı olarak anahtar teslim götürü bedel teklif almak sureti ile yapılması gerekirken iki farklı ihale konusu işin bir arada ve kesin projesi olmadan birim fiyat teklif almak sureti ile yapıldığı anlaşıldığından, bu düzenleme 4734 sayılı Kanunun 5 ve 62 nci maddelerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

 

  Yukarıda belirtilen nedenlerle 4734 sayılı  Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul