İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z-339
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UY.Z-339 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 12.08.2008 tarih, 2008/UY.Z-3390 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :130
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-339
Şikayetçi:
 09.01.2008 Tarihli Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşcu Cad. No 56 46050 Merkez KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2008 /
Başvuruya konu ihale:
 2007/158056 İhale Kayıt Numaralı “Çağlayancerit Entegre Devlet Hastanesi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.01.2008 tarih ve 06.00.21.0026/2008-3 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 01.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Çağlayancerit Entegre Devlet Hastanesi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak 09.01.2008 Tarihli Başkanlık İstemi´ne konu dilekçede ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 2007/158056 İKN´li “Çağlayancerit Entegre Devlet Hastanesi İnşaatı” ihalesinin Bayındırlık teknik elemanı Hamza SALMAN’ın aracılığı ile amcasının oğlu Bekir SALMAN’a ait MERK-SAL İnş. Şti.’ne verilmesinin tezgahlandığı ve bunun gerçekleştiği, ihale konusu yapım işinin ilk olarak 2007 yılı ortalarında ihaleye çıkarıldığı, bu ihalede firmalar arasında anlaşma tam sağlanamadığından ihalenin Kamu İhale Kurumuna başvurularak iptalinin sağlandığı, ihalenin iptaline ilişkin itirazı yapan firmanın ikinci ihaleye katılmamasının bunun göstergesi olduğu, Hamza SALMAN’ın devlet memuru olmasına rağmen 3 yıla yakın zamandır müteahhitlik işleri yaptığının herkesçe bilindiği, iptal edilen ilk ihaledeki tekliflerle karşılaştırıldığında başvuru konusu ihalede devletin maddi zarara uğratıldığı iddia edilerek başvuru konusu ihalenin iptali istenmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İleri sürülen iddiaların dosya üzerinden incelenmesinin mümkün bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

            1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca; kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verilmektedir.

 

İddialara konu ihalenin sözleşmesinin 08.11.2007 tarihinde usulüne uygun olarak imzalanmadığı ancak, başvuru dilekçesindeki iddialar için İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2) Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul