İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-340
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UY.Z-340 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 12.08.2008 tarih, 2008/UY.Z-3400 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :131
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-340
Şikayetçi:
 Taşlar İnş. Taah. Paz. Tur. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti., 1.Murat Mahallesi Güngör Mazlum Cad. Zeynep Taş Apt. 7/1 Merkez EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 Edirne Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Hacıilbey (Çavuşbey) Mahallesi Talatpaşa Cad. Eski Sağlık Müd. Binası 22100 Merkez EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2007 / 37274
Başvuruya konu ihale:
 2007/150660 İhale Kayıt Numaralı “Çocuk Sitesi Hizmet Binası Yer Döşemesi ve Boya Badana İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.01.2007 tarih ve 06.10.28.0026/2007-75E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Edirne Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce 09.10.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Çocuk Sitesi Hizmet Binası Yer Döşemesi ve Boya Badana İşi” ihalesine ilişkin olarak Taşlar İnş. Taah. Paz. Tur. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti.’nin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “Şikayetin sonuçlandırılması” başlıklı 7 nci maddesinin 12 nci alt bendi uyarınca 14.12.2007 tarih ve 37274 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdarece verilen 23.10.2007 tarih ve 3410 sayılı kesinleşen ihale kararı ile başvuru konusu ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığı, daha sonra aynı idarece verilen 26.11.2007 tarih ve 8020 sayılı karar ile düzeltici işlem tesis edilerek, şirket müdürleri Selahattin TAŞ hakkında 06.11.2007 tarihinde Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kamu davası açıldığı gerekçesiyle bu kez firmalarının değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin söz konusu kararının 30.11.2007 tarihinde öğrenilmesi üzerine 06.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin işleminin haksız olduğu çünkü ihale tarihinde firmaları hakkında açılmış her hangi bir kamu davası bulunmadığı gibi, ihaleye firmaları adına vekaleten teklif sunan Esma LALE hakkında da açılmış bir kamu davası olmadığı, firmalarının sermaye şirketi olduğu ve hakkında kamu davası açılan şirket ortakları Selahattin TAŞ’ın şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadığı,   

 

            2) İhale üzerinde bırakılan Enderpen Akgünler PVC Lastik İnş. Taah. Gıda San. Turz. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin, anılan şirketin % 51 ortağı olan Murat TOSUN’a ait geçersiz iş denetleme belgesi ile ihalelere katıldığı, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ihalesi yapılan “Tıp Fakültesi Dekanlığı Onarım İnşaatı” işinde, anılan isteklinin söz konusu belgede usulsüz değişiklikler yaparak ihaleye katıldığı, Kamu İhale Kurulu tarafından bu belgenin iptaline karar verilerek konunun araştırılmak üzere İç İşleri Bakanlığına bildirildiği, daha sonra yine Kamu İhale Kurulunun başka bir kararıyla söz konusu belgenin düzeltilmiş halinin de % 50 denetleme oranını sağlamadığından kullanılmasının uygun olmadığına karar verildiğinden, Edirne Savcılığı tarafından araştırma başlatıldığı, 

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Yapılan incelemede, Enderpen Akgünler PVC Lastik İnş. Taah. Gıda San. Turz. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine, idarenin 15.11.2007 tarih ve 7820 sayılı yazısı ile Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına Taşlar İnş. Taah. Paz. Tur. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti.’nin şirket müdürü Selahattin TAŞ hakkında kamu davası açılıp açılmadığı bilgisinin sorulduğu, Edirne 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 20.11.2007 tarihli cevabında ise, anılan kişi hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının 06.11.2007 tarih ve 2007/3800 sayılı iddianamesi ile kamu davası açıldığının bildirildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;

 

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz…

 

58 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise;

 

… Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde haklarında yasaklama kararı verilen şirket ortakları ile ilgili olarak;

4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının;

1) Ortağı olduğu şahıs şirketi,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketi,

ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.

Ayrıca, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının bu şirketlerden ayrılarak başka şirketlere ortak olması halinde, ortak oldukları şirketler de, ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen esaslar gereğince anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.”,

 

Teminatların gelir kaydedilmesi ile ilgili olarak ise;

 

İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan  aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

2) Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerinde ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

3) Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,

4) Bu durumlarının sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi,

Gerekmektedir.

 İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya haklarında kamu davası açılması durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden veya haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir. İhale sürecine göre, ihale komisyonu kararı veya ihale yetkilisinin onayı iptal edilecek ve usulüne uygun olarak verilmiş diğer teklifler değerlendirilmeye tabi tutularak ihale süreci tamamlanacaktır. Bu durum hakkında, usulüne uygun şekilde teklif vermiş olan diğer aday veya isteklilere yazılı olarak bilgi verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 59 uncu maddeleri uyarınca, hakkında kamu davası açılmasına karar verilenler ile birlikte bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketlerinin de anılan Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağı, Kamu İhale Tebliğinin anılan düzenlemeleri ile de, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortaklarının, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketinin anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacağı, ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan  isteklilerin, ihaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Selahattin TAŞ hakkında kamu davasının ihale tarihinden sonra 06.11.2007 tarihinde açıldığı, kendisinin Taşlar İnş. Taah. Paz. Tur. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti.’nin %50 hissesine sahip ortağı ve şirket müdürü olduğu dikkate alındığında, Selahattin TAŞ hakkında kamu davası açılması nedeniyle kendisi ile birlikte şirket müdürü ve ortağı olduğu Taşlar İnş. Taah. Paz. Tur. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.11.2007 tarihinden sonra 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacağı anlaşılmakla birlikte, başvuru konusu ihalenin bu tarihten önce yapılmış olması nedeniyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ancak geçici teminatının gelir kaydedilmemesi gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Enderpen Akgünler PVC Lastik İnş. Taah. Gıda San. Turz. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin başvuru konusu ihaleye Kara Kuvvetleri Komutanlığının Keşan Garnizonu lojmanlarının genel onarımı konusunda kendi adlarına düzenlemiş olduğu iş bitirme belgesi ile katıldığı görülmüştür.

 

Diğer taraftan iddia konusu iş deneyim belgesinin kullanıldığı Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca 18.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2007/79406 İhale Kayıt Numaralı “T.Ü. Rekt. B. Onarım Kaps. Tıp Fakültesi Dekanlığı Onarım İşi” ihalesinde, ihaleye en düşük ikinci teklifi veren Enderpen Akgünler PVC Plast. İnş. Taah. Gıda San. Turz. İth. İhr. Ltd. Şti. tarafından iş deneyim belgesi olarak şirketin yarıdan fazla hissesine sahip Murat TOSUN’a ait Edirne Belediyesince 23.11.2004 tarihinde düzenlenmiş olan iş denetleme belgesinin sunulduğu, anılan belgenin Kurumca incelenmesi sonucunda 19.11.2007 ve 2007/UY.Z-3707 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile; “Bahse konu iş denetleme belgesiyle ilgili olarak, aynı belgeyi dört farklı şekilde düzenleyen ve onaylayanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine” karar verildiği görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmakla birlikte, söz konusu iddianın gereğinin anılan Kurul Kararı ile yerine getirildiği anlaşıldığından, bu iddianın başvuru konusu ihalenin sonucu üzerinde etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul