İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-376
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :2
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-376
Şikayetçi:
 Erme İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sancak Mahallesi 216.Sokak Meltem Apt. No:1/1 Yıldız/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. İ. Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği, 2000 Evler Mah. Karayazı Mevkii NEVŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2007 / 38241
Başvuruya konu ihale:
 2007/79065 İhale Kayıt Numaralı “Kozaklı Hidro Termal Sağlık Tesisi Tadilat ve Onarım İşi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 06.10.45.0075/2008-70E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. İ. Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 20.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Kozaklı Hidro Termal Sağlık Tesisi Tadilat ve Onarım İşi. ihalesine ilişkin olarak Erme İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  25.12.2007 tarih ve 38241 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İhale komisyonu tarafından alınan 10.08.2007 tarihli karar ile ihalenin kendileri üzerinde bırakıldığı, daha sonra Murat İnş. San. Turz. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 18.09.2007 tarihinde Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kurulun 31.10.2007 tarih ve 2007/UY.Z- 3520 sayılı kararı ile, şirket ortaklığından ayrılan Ahmet Salih ÇELİKKANAT’ın şirket müdürlüğünün devam ettiği ve şirket adına yetkili olduğu tespit edilerek,   düzeltici işlem kararı verildiği, ancak söz konusu kişinin 14.02.2007 tarih ve 6745 sayı ve 08.02.2007 tarihinde tescil edilen 07.02.2007 tarih ve 19 nolu ortaklar kurulu kararıyla şirket ortaklığından ayrılması ve yeni ortaklar tarafından müdür olarak görevlendirilmemesi  nedeniyle devir tarihinden sonra  Murat İnş. San. Turz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kanuni temsilcisi olamayacağı,

 

            2- İhale üzerine bırakılan isteklinin teklif ettiği bedelin 2007 yılı fiyatları ile kıyaslandığında yaklaşık maliyete göre çok yüksek tenzilatlı olduğu ve bu fiyatlarla bu işin yapılmasının mümkün olmadığı, aynı isteklinin  idareye sunmuş olduğu açıklamalarda, çevre tanzim ve peyzaj imalatları ile ilgili bir bedel öngörmediği, bu durumda bu imalatların yapılmayacağını düşündükleri iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak,

 

Aynı ihaleye ilişkin olarak aynı konu hakkında, 17.09.2007 tarih ve 26365 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan Murat İnş. San. Turz. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine yapılan esas inceleme neticesinde, Kamu İhale Kurulu tarafından alınan  31.10.2007 tarih ve 2007/UY.Z- 3520 sayılı kararla;

 

“…başvuru sahibi Murat İnş. Tic. Ltd. Şti. adına teklif veren ve teklif dosyası içerisinde yer alan belgeleri imzalayan Ahmet Salih ÇELİKKANAT’ın sadece şirket ortaklığından ayrıldığı ancak şirket müdürlüğünün devam ettiği, şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğu anlaşıldığından idarece teklif vermeye yetkili olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır…

……

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine” karar verilmiştir.

 

Bu karar üzerine, idare tarafından gerçekleştirilen düzeltici işlem neticesinde, Murat İnş. San. Turz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi değerlendirmeye alınarak, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve aşırı düşük teklif sorgulamasına istinaden sunmuş olduğu açıklamalar uygun görülerek, ihale komisyonunun 29.11.2007 tarihli kararıyla ihalenin  Murat İnş. San. Turz. ve Tic. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin bu işlemi üzerine  Erme İnş. San. Tic. Ltd. Şti.  tarafından 25.12.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, aynı zamanda  Ankara 15. İdare Mahkemesine, söz konusu kararın iptali istemiyle dava açılmış olduğu, açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin  27.12.2007 gün ve E: 2007/2456 sayılı kararı ile Kurulun 31.10.2007 tarih ve 2007/UY.Z- 3520 sayılı Kararına ilişkin olarak “yürütmenin durdurulmasına” karar verildiği görülmüştür. Karar 15.01.2008 tarihinde Kuruma tebliğ edilmiştir.

 

Bu durumda, 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanununun 27/2 nci maddesinde; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28/1 inci maddesinde ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu göz önüne alındığında,  anılan mahkeme kararında  belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak ;

 

Murat İnş. San. Turz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına istinaden sunmuş olduğu açıklamalar kapsamında, idarece belirlenen iş gruplarına ilişkin olarak teklif fiyatları ile diğer giderler, şantiye giderleri, yüklenici  karı ile ilgili fiyatlarına yer verdiği icmal tablosu,  iş kalemlerine ilişkin birim fiyat ve miktarların yer aldığı listeler ile her bir iş kalemine ait piyasadan alınmış proforma faturalar ile analizlerin sunulmuş olduğu bu haliyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi gereğince, söz konusu ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bileşenleri ile ilgili dayanakları ile birlikte yapmış olduğu  açıklamaların mevzuata uygun olduğu ve bu konuda idarece tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu, ayrıca,  başvuruya konu ihalenin tadilat ve onarım işi olduğu ve idarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesabı kapsamında yer alan iş kısımları arasında çevre tanzim ve peyzaj imalatları ile ilgili bir imalat öngörülmediğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, başvuru sahibinin iddiaları ile Ankara 15. İdare Mahkemesinin yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararında yer alan gerekçeler birlikte değerlendirildiğinde, başvuruya konu ihalede, Murat İnş. San. Turz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul