İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-379
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :6
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-379
Şikayetçi:
 Murat Oruç Mühendislik Müth. Taah. ve Müşv. İşleri 3 Akkoyunlu Sokak Elaltun Kara-2 Apt. Kat:2 No:9 Yenişehir/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Nihat Erim Cad. Çenesuyu Mevkii İsmetpaşa Stadı Yanı Derince/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37641
Başvuruya konu ihale:
 2007/151573 İKN|li “1000 Kişilik Spor Salonu Yapımı İşi ”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 06.10.36.0085/2007-74E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1000 Kişilik Spor Salonu Yapımı İşi ” ihalesine ilişkin olarak Murat Oruç Mühendislik Müth. Taah. ve Müşv. İşleri’nin 10.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37641 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “ 1000 Kişilik Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi”’ nin 31.10.2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihalede en düşük teklifi verdikleri, idarenin 02.11.2007 tarihli yazısı ile tekliflerinin detayına ilişkin belge ve bilgilerin istendiği, istenen belge ve bilgilerin idareye sunulmasına ve ekonomik açıdan en avanatjlı teklifin en düşük teklif olacağına ilişkin idari şartnamede düzenleme yapılmasına rağmen kamu yararı gözetilmeden ihalenin kendilerinden daha yüksek teklif veren bir firma üzerinde bırakıldığı, idarenin çıkarmış olduğu keşiflerin yüksek olduğu, mekanik tesisat metrajlarında mükerrer pozlar bulunduğu, tekliflerinin çok detaylı çalışmalar sonunda hazırlandığı, açıklamalarının kabul edilerek kamunun 594.720 YTL. zarar görmesinin engelleneceği iddia edilmektedir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “1000 Kişilik Spor Salonu Yapımı İşi ”  31.10.2007 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş, ihaleye 22 istekli tarafından teklif verilmiştir.

 

Söz konusu ihalede ilk oturumda, teklif zarflarının hazır bulunanlar önünde açılmış, tüm teklif zarfları 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olduğu belirlenmiş, teklif zarfları alınış sırasına göre açılmış, belge kontrolü yapılmış, tüm teklif mektupları ve geçici teminatların usulüne uygun olduğu belirlenmiş, teklif fiyatları okunmuş ve ilk oturum  kapatılmıştır.

 

Daha sonra ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; tüm tekliflerin geçerli teklif olduğu tespit edilmiştir. 

 

Bir sonraki aşamada, teklifleri geçerli olduğu belirlenen 22 isteklinin teklif fiyatları esas alınarak Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen usule uygun olarak sınır değerin belirlendiği ve teklifleri belirlenen bu sınır değerin altında bulunan 6 istekliden (Murat ORUÇ, Sayım Işık Müh. Müt., Arçe İnş. Aydınlatma Tic. San. Ltd.Şti., Önay İnş. Taah. Tic. Ltd.Şti.,  Meydanbey İnş. Tic. San. Ltd. Şti. ve Üstaş İnş. Müh. Taah. San. Ltd. Şti.)  tekliflerinin bileşenlerine ait belge ve bilgiler ile 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen hususların belgelendirilmesinin 02.11.2006 tarihli yazısı ile bildirildiği, söz konusu yazıda özetle; “ işin yapımına ilişkin vermiş olduğunuz fiyat teklif analizlerinin, birim fiyat ve miktarlarını gösterir şekilde ve proforma faturaların ihale komisyonumuza ivedi bir şekilde hazırlanarak idaremize sunulması” istendiği belirlenmiştir.

 

Aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlenen ve tekliflerinin detayına ilişkin belgeleri sunmaları istenen isteklilerden Sayım Işık Müh. Müt.’in istenen belgeleri idareye sunmadığı, tekliflerinin detayına ilişkin istenen belge ve bilgileri sunan 5 isteklinin açıklamalarının incelenerek Murat ORUÇ ve Arçe İnş. Aydınlatma Tic. San. Ltd.Şti.’nin açıklamalarının kabul edilmeyerek anılan isteklilerin değerlendirme dışı bırakıldığı, 29.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Önay İnş. Taah. Tic. Ltd.Şti. üzerinde bırakıldığı, Meydanbey İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından teklifinin detayına ilişkin istenen belge ve bilgiler 13.11.2007 tarihli yazı ekinde 5 adet klasör olarak sunulmuştur. Söz konusu açıklama yazısı ekinde; işin yapımında izlenecek metodolojinin ayrıntılı olarak açıklandığı, biten işlerinin ve devam eden işlerin referans olarak belirtildiği, tekliflerinin bileşenlerinin liste halinde açıklandığı, birim fiyat analizlerinin ve proforma faturaların sunulduğu, Murat ORUÇ adına daha önce alınan iş bitirme ve iş denetleme belgelerinin eklendiği tespit edilmiştir.  

 

Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile başvuru sahibine cevap verildiği, söz konusu yazıda; “ aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesi aşamasında fiyat ve metrajlar bakımından değerlendirme yapıldığı,   1. aşamada sorgulamaya alınan firmaların tekliflerinin, değerlendirme komisyonunca tüm verilerinin dikkate alınarak tanımlayıcı istatistikler saptandığında teklif verilerinin normal dağılıma uymadığı görülmüştür. İşin idare tarafından tespit edilen yaklaşık maliyetini aşan en yüksek teklif filtre edildiğinde geri kalan tekliflerin normal dağılıma uyduğu görülmüştür. Bu durumda yapılan hesaplamalarda alt güven sınırının % 99 olasılıkla 2.141.000,00 YTL. olduğunun saptandığı belirtilmiştir. 2. aşamasında alt güven sınırı dikkate alınarak firmaların işe ilişkin yaklaşık maliyet teklif açınımları değerlendirilmiştir. Firmanızın sunmuş olduğu aşırı düşük teklif sorgulamasında açıklamalı fiyat analizinde, inşaat yaklaşık maliyetinin toplam tesis yapımı maliyetinin % 80’ini oluşturması nedeniyle, sorgulamada esas alınmıştır. Firmanızın hem maliyet teklifinde hem de metraj tespitlerinde idarenin değerlerinin çok altında kaldığı görülmektedir. (örnek, teklif etmiş olduğunuz inşaat yaklaşık maliyeti idarenin tespit etmiş olduğu yaklaşık maliyet bedelinin % 50’sinden daha fazla kırım yapıldığı görülmüştür.) Yapılan istatistik analizde de yine firmanızın alt güven sınırının altında olduğu tespit edilmiştir. Kocaeli Valiliğince görevlendirilen Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca hazırlanan aşırı düşük değerlendirilmesi raporu ihale komisyonunca dikkate alınarak karar verilmiştir.  ifadelerine yer verilmiştir.    

 

İdarece gönderilen ihale dosyasında yer alan belge ve bilgilerden; Kocaeli Bayındırlık İskan Müdürlüğü tarafından söz konusu ihale ile ilgili olarak “ Uygun Bedel  Araştırma Raporu” başlıklı bir çalışma raporunun hazırlandığı, bu raporun ihale komisyonunca dikkate alınarak aşırı düşük teklif değerlendirmesinin sonuçlandırıldığı belirlenmiştir. Bu çalışmada birinci aşamada sorgulamaya alınacak teklifleri belirlemek amacıyla tüm verileri dikkate alarak tanımlayıcı istatistikler saptandığında teklif verilerinin normal dağılıma uymadığının görüldüğü, işin idare tarafından tespit edilen yaklaşık maliyetini aşan en yüksek teklif filtre edildiğinde geri kalan tekliflerin normal dağılıma uyduğunun görüldüğü, bu durumda yapılan hesapta alt güven sınırı olarak tanımlanan bir değere ulaşıldığı, bu değerin 2.141.000,00 YTL. olduğu, daha sonraki aşamada aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerin sunduğu açıklamalardan tekliflerin inşaat, mekanik, elektrik ve genel gider bileşenlerine ayrıştırıldığı ve metraj karşılaştırmasının yapıldığı, başvuru sahibi ile Arçe İnş. Aydınlatma Tic. San. Ltd.Şti.’nin tekliflerinin idarenin metrajlarına ve yaklaşık maliyetteki değerlerinin oldukça aşağısında yer aldığının  belirlendiği, hesaplanan alt güven sınırının 2.141.000,00 YTL. olduğunun düşünülerek Önay İnş. Taah. Tic. Ltd.Şti.’nin alt güven sınırına uzaklığının sadece 15.000,00 YTL. olduğunun dikkate alınarak ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır. 

           

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde;“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu; 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin sunduğu tekliflerinin detayına ilişkin açıklamalar değerlendirilirken, alt güven sınır değeri olarak hesaplanan bir değerin esas alındığı anlaşılmaktadır. Kamu ihale mevzuatında uygun bedel tespitine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu teklifin de bu değerin altında olduğu, idarenin hesapladığı bu uygun bedelin üzerinde teklif veren isteklinin üzerinde de ihalenin bırakılmadığı, dolayısıyla idarece tesis edilen işlemin objektif olarak uygulanmadığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin teklifinin detayına ilişkin açıklamalardan, idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun kalemlerin fiyatlandırıldığı, analizlerin ve proforma faturaların sunulduğu, tekliflerinin detaylı ve ciddi olarak hazırlandığı sonucuna varılmıştır.

 

İhale edilen işin anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edildiği düşünüldüğünde, idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının da birebir örtüşmesinin beklenmediği, yüklenicinin işin uygulama projesine ve teknik şartnamesinde belirtilen şartlata uygun şekilde yapma zorunluluğu bulunduğundan, başvuru sahibinin teklifinin detayına ilişkin açıklamalarının kabul edilmemesinin uygun olmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          1. Başvuru sahibinin söz konusu ihalede iş deneyim belgesi olarak değerlendirilmek üzere  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendine göre diplomasının sunulduğu, oda kayıt belgesinin bu beyanının ekinde de sunulduğu tespit edilmiştir.

 

          Başvuru sahibinin teklifinin detayına ilişkin belgeleri arasında daha önce yapıp bitirdiği bazı işlere ilişkin Murat ORUÇ adına iş denetleme ve iş bitirme belgelerinin bulunduğu ve bu belgelerin teklifinin detayına ilişkin belgeler arasında sunulduğu belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde; “Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için altmış milyar Türk Lirası (yüzonbeşbinbeşyüzyirmibeş Yeni Türk Lirası)  olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz.” hükmü,

 

            Bu hususa ilişkin olarak da Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendinde; “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz. Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.” hükmü  bulunmaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen mevzuat hükmünden anlaşıldığı üzere, ihalelerde diplomanın iş deneyim belgesi olarak sunulmasına ilişkin hüküm, yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis ve mimarlarla sınırlı tutulmuştur.

 

            Başvuru sahibinin teklifinin detayına ilişkin belgeler arasında sunduğu belgelerden, Murat ORUÇ adına daha önce yapılan işlere ilişkin iş denetleme belgelerinin ve iş bitirme belgelerinin bulunduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu ihalede iş deneyim belgesi olarak diplomasını sunması mümkün bulunmamaktadır.

 

            Sonuç olarak, her ne kadar başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde ileri sürdüğü iddia yerinde bulunsa da, sunmuş olduğu iş deneyim belgesi nedeniyle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            2. Başvuru konusu ihalede aşırı düşük teklif olarak belirlenen ve tekliflerinin detayına ilişkin açıklamaları süresi içerisinde sunan Arçe İnş. Aydınlatma Tic. San. Ltd.Şti.’nin teklifinin detayı olarak idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun tüm analiz ve proforma faturaları sunduğu anlaşıldığından, işin anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edildiği de göz önüne alındığında teklifin detayına ilişkin uygun açıklamaların sunulduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Dolayısıyla, söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilerek değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

 

            3. 29.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalede ikinci avantajlı teklif sahibi olarak Meydanbey İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin belirlendiği görülmüştür. Ancak idarenin aşırı düşük teklif açıklamalarını değerlendirirken esas aldığı Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce hazırlanan uygun bedel araştırma raporunda da belirtildiği üzere söz konusu isteklinin tekliflerinin detayına ilişkin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamaları arasında elektrik ve mekanik işlere ilişkin bir açıklamaların bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

            Bu nedenle, anılan isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeyerek değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.  

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi işleminin yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul