İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z-381
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,28.01.2008 tarih ve 2008/UY.Z-381 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.01.2008 tarih, 2008/UY.Z-381 olmuştur.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :9
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-381
Şikayetçi:
 Mehmet ESENĞÜL, Afşinbey Cad. No.21 Afşin / KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 20. Bölge Müdürlüğü 205. Şube Müdürlüğü, Gaziantep Karayolu Üzeri Org. San. Bölgesi Mevkii KİLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38589
Başvuruya konu ihale:
 2007/120496 İhale Kayıt Numaralı “Kilis İl Merkezinin Narlıca (Söğütlü) ve Alifakı Derelerinin Taşkından Korunması İle Kışla Deresinin Revizesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 06.10.57.0187/2008-1 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 20. Bölge Müdürlüğü 205. Şube Müdürlüğü tarafından 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kilis İl Merkezinin Narlıca (Söğütlü) ve Alifakı Derelerinin Taşkından Korunması İle Kışla Deresinin Revizesi” ihalesine ilişkin olarak Mehmet  ESENĞÜL’ün 28.12.2007 tarih ve 38589 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin konusunun ÇED Yönetmeliğinin Ek-2 listesi 21/d maddesi gereğince Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gereken proje olmasına rağmen Proje Tanıtım Dosyası hazırlanıp ÇED Gerekli Değildir Belgesi alınmadığını, dolayısıyla bahse konu işin, 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine aykırı olarak ihaleye çıkıldığı için iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu ihaleye ait işin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesinin 21/d maddesi kapsamında bir proje olduğu, ilgili yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a) bendinde EK-2 listesindeki projeler belirtilerek yönetmeliğin 17 nci maddesine atıfta bulunulduğu anlaşılmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; “Bakanlık 15 inci maddenin (a), (b), (c) bendinde yer alan projeleri, EK-IV’deki kriterler çerçevesinde inceler ve değerlendirir. Bakanlık, bu aşamada gerekli görülmesi halinde proje sahibinden projesi ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilir.

Bakanlık on beş işgünü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlayarak  proje hakkında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararını beş işgünü içinde verir, kararı Valiliğe ve proje sahibine bildirir. Valilik bu kararı taşra teşkilatlarına ve halka duyurur…  düzenlemesi  yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme kapsamında; Kurum tarafından ilgili idareye gönderilen 31.12.2007 tarih ve 2761-17774 sayılı yazıda başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı alınıp alınmadığı bilgisinin, 03.01.2008 tarih ve 12-198 sayılı yazı ile de idarece 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrasındaki hüküm gereğince söz konusu ihaleye ilişkin ÇED belgesi alınıp alınmadığının belirtilmesi,  alınmış olması durumunda onaylı örneğinin Kurum’a gönderilmesi, alınmamış olması durumunda da alınmama gerekçelerinin açıklanmasının istenildiği, idareden gelen 31.12.2007 tarihli yazıda başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı alınmadığının bildirildiği, 07.01.2008 tarih ve 010-807 sayılı yazıda ise ÇED yönetmeliğine göre muafiyet yazısının ekte sunulduğu belirtilmiştir.

 

07.01.2008 tarih ve 010-807 sayılı yazı ve ekleri incelendiğinde; idarece Kilis Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne yazılan 26.10.2007 tarih ve 894-22337 sayılı yazı üzerine, Kilis Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından ilgili idareye yazılan 26.11.2007 tarih ve 880 sayılı yazıda, başvuru konusu ihaleye ilişkin taleple ilgili Bakanlığa görüş sorulduğu, gelen yazıda başvuru konusu ihalenin ÇED Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesi kapsamında değerlendirilerek ÇED Yönetmeliği hükümlerinden muaf tutulduğunun belirtildiği ifade edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul