En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-608
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :122
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-608
Şikayetçi:
 Nizamettin KAPLAN, Saitbey Mah. Demirciler Yokuşu Subaşı İşhanı No:38/1 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 18. Bölge Müdürlüğü,Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü, Eğirdir Yolu 3.Km. 32340 ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38655
Başvuruya konu ihale:
 2007/164646 İKN|li “ Bucak (Onaç II Barajı) Ovası Sulaması İnşaatı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 06.10.64.0085/2008-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’nce 21.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ Bucak (Onaç II Barajı) Ovası Sulaması İnşaatı İşi”  ihalesine ilişkin olarak Nizamettin Kaplan’ın 15.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2007 tarih ve 38655 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihalenin dokümanında benzer iş olarak A/I-II-III grubu işlerin belirlendiği, ancak işin niteliği gereği bu belirlemenin yanlış olduğu, A/V grubu işlerin de ihale konusu işe benzer olduğu, idarenin hazırlamış olduğu ihale dokümanının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

Başvuru sahibi ihale dokümanını satın almakla birlikte teklif vermediğinden istekli olabilecek sıfatı ile şikayet ehliyetine sahiptir. İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; istekli olabileceklerin ancak ihale ilanında veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alındığından, istekliler tarafından sunulan teklifler incelenmemiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin 7.4 üncü ve ihale ilanının 4.4 üncü maddesinde bu ihalede benzer iş olarak; Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/I-II-III Grubu işlerin (1- Dolgu Barajlar, 2- Beton Barajlar 3- Göletler, 4-Büyük su yapıları, regülatörler, 5-Sulama ve drenaj tesisleri, grup içmesuyu inşaatı, 6- Kapalı drenaj işleri, 7- Su tünelleri, derivasyon ve enerji tünelleri, galeriler) kabul edileceği belirtilmiştir. 

 

İdari şartnamenin ikinci maddesinde işin adı; “Bucak (Onaç II) Ovası Sulaması İşi” olarak, işin miktarı (fiziki) ve türü ise “1953 Ha arazinin sulanması için yüksek basınçlı CTP ve PE100 borulu sulama şebekesi ile her türlü sanat yapısının yapılması” olarak belirlenmiştir.

 

İdarenin 20.11.2007 tarih ve 18054 sayılı yazısında başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihale konusu iş sulama inşaatı olduğundan A/I-II-III Grubu işlerin benzer iş olarak kabul edilmesi ile gerekli rekabet ve fırsat eşitliğinin sağlandığı, A/V Grubunun 1 inci ve 3 üncü maddesinde yer alan işlerden kanalizasyon ve/veya yağmur suyu şebekeleri ile su depoları, su kuleleri, terfi hatları, pompa istasyonlarının yapılacak olan işle benzer iş niteliğinde olmadığı, 2 nci maddesinde yer alan yer altı ve/veya yer üstü sulama suyu tesislerinin ise A/II Grubunun 3 üncü maddesindeki sulama ve drenaj tesisleri içerisinde yer aldığından A/V Grubunun benzer iş olarak kabul edilmediği belirtilmiştir.  

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin ...İdarelerce işin niteliğine uygun ve rekabeti artıracak şekilde benzer iş belirlemesi yapmasına esas olmak üzere ekte yer alan “Benzer İş Grupları Listesi” oluşturulmuştur... İdareler, ilanda ve idari şartnamede ihale edecekleri yapım işinin ekteki “Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dahil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle benzer iş belirlemesi yapacaklardır. Söz konusu belirleme yapılırken ihale konusu işin içinde bulunduğu gruba atıf yapılabileceği gibi işin niteliğine göre birden fazla gruba da atıf yapılabilecektir...” hükmü uyarınca idarelerce rekabeti arttıracak şekilde benzer iş belirlemesi yapılırken aynı zamanda işin niteliğine uygunluğun da aranması gerekmektedir. Dolayısıyla söz konusu belirleme yapılırken birden fazla gruba atıf yapılması bir zorunluluk olmayıp ancak işin niteliğinin uygun bulunması halinde rekabetin artırılmasını teminen başvurulabilecek bir uygulamadır.

 

İdarenin benzer iş olarak benzer iş grupları listesinde sadece ihale konusu işin içinde bulunduğu gruba değil işin niteliğine uygun ve rekabeti artıracak şekilde sözkonusu listede yer alan üç gruba (A/I-II-III Grupları) birden atıf yaptığı görülmüştür. Nitekim başvuru konusu ihaleye 16 istekli tarafından teklif verilmiştir.

 

Yukarıda açıklandığı üzere, idarece ihale konusu işle uyumlu ana iş grubu belirlendiği gibi, katılımı arttırmak için ihale konusu işle uyumlu birden fazla gruba atıf yapılarak benzer iş tanımlaması yapıldığı anlaşıldığından benzer iş tanımının istekliler için fırsat eşitliği sağlamadığı ve rekabeti engellediği iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul