İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-609
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :126
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-609
Şikayetçi:
 Nizamettin Kaplan Saitbey Mahallesi, Demirciler Yokuşu, Subaşı İşhanı 38/1 Merkez-SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Eğirdir Yolu, 3. Km 32340 Merkez/ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38653
Başvuruya konu ihale:
 2007/164018 İhale Kayıt Numaralı “Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Göleti Sulaması İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 06.10.63.0132/2008-70E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü’nce 23.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Göleti Sulaması İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Nizamettin Kaplan’ın 15.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2007 tarih ve 38653 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin ilanında benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/I-II-III Grubu işlerin kabul edileceğinin belirtildiği, oysa aynı ilanda işin niteliği, türü ve miktarı “1354 Ha Arazinin Sulanması İçin Yüksek Basınçlı PE100 ve CTP Borulu Sulama Şebekesi ile Her Türlü Sanat Yapısının Yapılması” olarak belirtildiğinden, anılan Tebliğde yer alan A/V grubu işlerin (1. Kanalizasyon ve/veya yağmur suyu şebekeleri, 2. Yer altı ve/veya yer üstü sulama suyu tesisleri, su isale hatları, 3. Su depoları, su kuleleri, terfi hatları, pompa istasyonları) ihale konusu işin niteliğine en uygun işleri içerdiği, bu haliyle idarece yapılan benzer iş belirlemesinin istekliler için fırsat eşitliği sağlamadığı ve rekabeti engellediği  iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 7.4 üncü ve ihale ilanının 4.4 üncü maddesinde bu ihalede benzer iş olarak; Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/I-II-III Grubu işlerin (1- Dolgu Barajlar, 2- Beton Barajlar 3- Göletler, 4-Büyük su yapıları, regülatörler, 5-Sulama ve drenaj tesisleri, grup içmesuyu inşaatı, 6- Kapalı drenaj işleri, 7- Su tünelleri, derivasyon ve enerji tünelleri, galeriler) kabul edileceği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin ikinci maddesinde işin adı; “Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Göleti Sulaması İnşaatı”” olarak, işin miktarı (fiziki) ve türü ise “565 Ha arazinin sulanması için yüksek basınçlı CTP ve PE100 borulu sulama şebekesi ile her türlü sanat yapısının yapılması” olarak belirlenmiştir.

 

İdarenin 20.11.2007 tarih ve 18053 sayılı yazısında başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihale konusu iş sulama inşaatı olduğundan A/I-II-III Grubu işlerin benzer iş olarak kabul edilmesi ile gerekli rekabet ve fırsat eşitliğinin sağlandığı, A/V Grubunun 1 inci ve 3 üncü maddesinde yer alan işlerden kanalizasyon ve/veya yağmur suyu şebekeleri ile su depoları, su kuleleri, terfi hatları, pompa istasyonlarının yapılacak olan işle benzer iş niteliğinde olmadığı, 2 nci maddesinde yer alan yer altı ve/veya yer üstü sulama suyu tesislerinin ise A/II Grubunun 3 üncü maddesindeki sulama ve drenaj tesisleri içerisinde yer aldığından A/V Grubunun benzer iş olarak kabul edilmediği belirtilmiştir.  

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin ...İdarelerce işin niteliğine uygun ve rekabeti artıracak şekilde benzer iş belirlemesi yapmasına esas olmak üzere ekte yer alan “Benzer İş Grupları Listesi” oluşturulmuştur... İdareler, ilanda ve idari şartnamede ihale edecekleri yapım işinin ekteki “Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dahil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle benzer iş belirlemesi yapacaklardır. Söz konusu belirleme yapılırken ihale konusu işin içinde bulunduğu gruba atıf yapılabileceği gibi işin niteliğine göre birden fazla gruba da atıf yapılabilecektir...” hükmü uyarınca idarelerce rekabeti artırcak şekilde benzer iş belirlemesi yapılırken aynı zamanda işin niteliğine uygunluğun da aranması gerekmektedir. Dolayısıyla söz konusu belirleme yapılırken birden fazla gruba atıf yapılması bir zorunluluk olmayıp ancak işin niteliğinin uygun bulunması halinde rekabetin artırılmasını teminen başvurulabilecek bir uygulamadır.

 

İdarenin benzer iş olarak benzer iş grupları listesinde sadece ihale konusu işin içinde bulunduğu gruba değil işin niteliğine uygun ve rekabeti artıracak şekilde sözkonusu listede yer alan üç gruba (A/I-II-III Grupları) birden atıf yaptığı görülmüştür. Nitekim başvuru konusu ihaleye 18 istekli tarafından teklif verilmiştir.

 

İdarece ihale konusu işin niteliğine uygun iş grubunun belirlendiği gibi, rekabeti artıracak şekilde birden fazla gruba da atıf yapılarak benzer iş belirlemesinin yapıldığı anlaşıldığından benzer iş belirlemesinin istekliler için fırsat eşitliği sağlamadığı ve rekabeti engellediği iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul