İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-610
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :113
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-610
Şikayetçi:
 Meha İnşaat Nak. Tem. ve Tic. Ltd. Şti., Camicedit Mahallesi Gazhane Cad. 6/3 Merkez NEVŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Hacıbektaş Belediye Başkanlığı, Savat Mahallesi 50800 Hacıbektaş NEVŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38831
Başvuruya konu ihale:
 2007/189664 İhale Kayıt Numaralı “Çelik Konstriksiyon Çatı Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.01.2007 tarih ve 06.10.70.0026/2007-80E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hacıbektaş Belediye Başkanlığı’nca 26.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Çelik Konstriksiyon Çatı Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Meha İnşaat Nak. Tem. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38831 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Çelik konstrüksiyon projede; makas uzunlukları farklı olmasına rağmen detay ve çubuk açıklıklarının belirtilmediği, diyagonal ve dikme çubukların, alt ve üst başlık çelik profillerin özellikleri ve ebatlarının belirtilmediği, çelik makastaki düğüm noktalarının detayları ile birleştirme levhalarının ebatlarının, kalınlığının ve kaynak özelliklerinin belirtilmediği, çelik kolon ebatları ile malzeme bilgisinin olmadığı, ankraj bulun detayı ile özelliklerinin bulunmadığı, bu nedenle işin maliyeti hesaplanamadığından teklif verilemediği,

 

2) İhale ilanında belirtilmediği halde işin teknik şartnamesinde 400 ton iş bitirme istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

3) İşin teknik şartnamesinde Nevşehir Valiliği ile Hacıbektaş Belediyesi arasındaki protokole uyulacağı belirtilmekle birlikte bu protokolün neleri içerdiğinin bilinmediği,

 

4) ISO 9001-2000 belgesinin istekli firmadan mı yoksa kullanılacak malzemeden mi istendiğinin anlaşılamadığı,

 

5) İhale ilanında vincin kiralık olacağı belirtilmişken, diğer makine ve ekipmanın ne şekilde istendiğinin anlaşılamadığı,

 

6) İhale ilanında işin süresinin 55 takvim günü olarak belirtildiği, işin teknik şartnamesinde hava koşulları nedeniyle ek süre verilmesi halinde işin 15.04.2008 de bitirileceğinin belirtilmesine karşın, hava koşullarının bölgede 55 günde işin bitirtilmesine imkan vermeyeceğinden, idarece süre uzatımının ne şekilde uygulanacağının net olmadığı, bu durumun rekabeti engellediği,

 

7) İşin Sözleşmesinin Diğer Hususlar bölümünde yaklaşık 125 ton çelik kullanılacağının belirtildiği, bunun proje ne olursa olsun bu kadar malzeme kullanılmasının istendiği anlamına geldiği, bunun anahtar teslimi görürü bedel sözleşme ilkelerine aykırı olduğu gibi, ihale konusu iş için de fazla olduğu,

 

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibi ihale dokümanını satın almakla birlikte teklif vermediğinden istekli olabilecek sıfatı ile şikayet ehliyetine sahiptir. İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; istekli olabileceklerin ancak ihale ilanında veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alındığından, istekliler tarafından sunulan teklifler incelenmemiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarenin 17.12.2007 tarih ve 3504 sayılı yazısında başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; söz konusu eksikliklerin nedeninin Teknik Şartnamenin 11 inci maddesinin “İhale sonrası yüklenici 5 gün içinde detaylı şekilde çizip belediyemizce proje onaylandıktan sonra işe başlayacaktır.” hükmünden kaynaklandığı belirtilmiştir.

 

            Başvuru konusu ihalenin sonucunda yüklenici ile idare arasında anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacağı dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz…” hükmü uyarınca ihale konusu işin uygulama projesi hazırlanarak ihale edilmesi gerektiği halde uygulama projeleri olmadan ihaleye çıkıldığı, bu eksikliğin teknik şartnameye konulan 11 inci madde ile giderilmek istendiği anlaşılmakla birlikte, bu durumda işin tasarımı ile proje hazırlanması sorumluluğu yükleniciye ait olduğundan işin maliyetinin her isteklinin tasarımına bağlı olarak değişebileceği göz önüne alındığında başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde “İlgili firmalar tek seferde 400 ton iş bitirmiş olacaktır.” düzenlemesine yer verilmekle birlikte, ihale ilanında ve idari şartnamede ihaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak isteklilerden Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B/IV Grubundaki işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim  belgesi istenilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir…” hükmü uyarınca teknik şartnamelerde işin teknik kriterlerinin yer alması gerektiğinden isteklilerde aranacak mesleki ve teknik deneyime ilişkin kriterlere teknik şartnamede yer verilmesinin uygun olmadığı, başvuru konusu ihalede isteklilerden bir adet B/IV grubu işlere ait iş deneyim belgesinin istenildiği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin “…İşin niteliğinin gerektirmesi halinde, bu belgenin tamamının veya bir kısmının belli bir yapı tekniğine ilişkin olması şartı idarelerce aranabilir…” hükmü uyarınca iş deneyim belgelerinde belli bir yapı tekniğinin aranabileceği öngörülmekle birlikte işin parasal tutarı ile idarece belirlenecek belli bir yapı tekniği dışında bir kriterin iş deneyim belgelerinde aranmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde “Hacıbektaş Belediyesi ile Nevşehir Valiliği arasında yapılan protokole aynen uyulacaktır.” düzenlemesine yer verilmekle birlikte, söz konusu protokol tekliflerini hazırlaması için idarece isteklilere verilen ihale dokümanında bulunmadığından, isteklilerin anılan protokolü dikkate alarak tekliflerini hazırlamasının mümkün olmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2 nci maddesi ile idari şartnamenin diğer hususlar bölümünün 2 nci maddesinde “ISO 9001-2000 belgeli olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarenin 17.12.2007 tarih ve 3504 sayılı yazısında başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; “ISO 9001 – 2000 belgesi şirket içindir. Malzeme için ise st 37,2 çeliği içindir.” açıklaması bulunduğundan, hem tekliflerin sunulması aşamasında isteklilerden hem de işin yapılması aşamasında kullanılacak olan ST 37 çeliği için yükleniciden söz konusu belgenin istenildiği anlaşılmaktadır. İdari şartname ile ihale ilanının ilgili bölümlerinde ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında söz konusu belgenin teklif dosyasında sunulacağına ilişkin bir düzenleme yapılmadığından anılan belgenin isteklilerce sunulmasının gerekmemekle birlikte, idarenin cevabı ile ihale dokümanında yapılan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, idarenin düzenlemesinin isteklilerin tereddüde düşmesine yol açabilecek bir ifadeyi içerdiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanında mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler arasında makine ve diğer ekipmana ilişkin olarak “1 adet vinç bulundurulması (Kiralıkta Olabilir), Seyyar ve Sabit Kumlama Makinesi, 500 Amperlik Kaynak Makinesi” düzenlemesi yer almakla birlikte, idari şartnamenin ilgili bölümünde aynı düzenlemeye yer verilmemiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.” hükmü uyarınca işin yapımında kullanılacak makine ve ekipmanın isteklilerin kendi malı olması şartının yalnızca özel hallerde istenebileceği, ihale dokümanında öngörülen yapı araçlarının kiralamak suretiyle temin edilmesi halinde Yapı Araçları Taahhütnamesinin, kendi malı olan veya kendi malı sayılan yapı araçlarının kullanılması halinde ise Yapı Araçları Bildirisinin teklif dosyasında sunulması gerektiği dikkate alındığında, idarenin düzenlemesinin isteklileri tereddüde düşürecek ifadeler içerdiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Ayrıca, ihale ilanında belirtilen düzenlemeye idari şartnamede yer verilmemiş olmasının 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez…” hükmüne aykırı olduğundan bu koşullar altında tekliflerin değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde “İş sözleşme imzalandıktan itibaren 55 gün içerisinde bitirilecektir. Hava koşulları nedeni ile ek süre verilmesi esnasında iş en geç 15.04.2008 tarihinde bitirilecektir. Aksi takdirde ihale bedelinin binde beş oranında günlük para cezası uygulanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarenin işin süresi ile gecikme cezası oranına ilişkin belirlemesinin mevzuata uygun olduğu ve idari şartnamenin 49 uncu ve 53 üncü maddelerinde de belirtildiği, ancak söz konusu düzenleme ile  hava koşulları dolayısıyla ek süre verilmesi halinde dahi işin en geç 15.04.2008 tarihinde bitirileceğinin, aksi takdirde yükleniciye günlük para cezası kesileceğinin belirtilmesinin, ihalelere ilişkin şikayet süreci de dikkate alındığında işin başlangıç tarihinin dahi kesin olarak belirlenemediği ve sözleşmenin uygulanması aşamasında sözleşme hükümleri uyarınca yüklenicinin ek süreye hak kazanması halinde bile belirtilen tarihten sonra işin bitmesi durumunda günlük gecikme cezasına maruz kalabileceği şeklinde de yorumlanabileceği dikkate alındığında, bu durumun sözleşmenin uygulanması aşamasında ihtilafa neden olabilecek bir husus olabileceği değerlendirilmekle birlikte, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasını belirleyen Tip Sözleşmenin 9.2 nci maddesi uyarınca teknik şartname ile idari şartname arasında arasında çelişki ya da farklılık olması halinde idari şartname hükmünün geçerli sayılması gerektiğinden, idarenin düzenlemesinin rekabeti engelleyen bir sonuç doğurmayacağından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde “…Kullanılacak çelik yaklaşık 125 ton olacaktır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalenin sonucunda yüklenici ile idare arasında anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacağı dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz…” hükmü uyarınca ihale konusu işin uygulama projesi hazırlanarak ihale edilmesi gerektiği halde uygulama projeleri olmadan ihaleye çıkıldığı, bu eksikliğin teknik şartnameye konulan 11 inci madde ile giderilmek istendiği anlaşılmakla birlikte, bu durumda işin tasarımı ile proje hazırlanması sorumluluğu yükleniciye ait olduğundan işin maliyetinin her isteklinin tasarımına bağlı olarak değişebileceği göz önüne alındığında başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul