İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-611
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :143
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-611
Şikayetçi:
 Mehmet Ali ÖZGENÇOĞLU, Karşıyaka Mahallesi 337.Sokak 3 Merkez BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırım Şubesi, Şehitlik Mah. M.Akif Ersoy Cad. 01 21010 Yenişehir Merkez DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1349
Başvuruya konu ihale:
 2007/169605 İhale Kayıt Numaralı “Diyarbakır İli Kocaköy İlçesi Ambar Köyü 3 Derslikli İÖO Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.01.2008 tarih ve 06.00.33.0026/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırım Şubesi’nce 11.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Diyarbakır İli Kocaköy İlçesi Ambar Köyü 3 Derslikli İÖO Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Ali ÖZGENÇOĞLU’nun 27.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.01.2008 tarih ve 1349 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye verilen tekliflerinin geçerli teklifler içerisinde en avantajlı teklif olması nedeniyle başvuru konusu ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerekirken, söz konusu ihalenin ihale yetkilisi tarafından isteklilerin vermiş oldukları tekliflerin hadde layık bulunmaması nedeniyle iptal edilmesinin haksız olduğu, Diyarbakır iline 20 Km uzaklıktaki Çınar İlçesi Mollapolat Köyü 3 Derslikli İÖO Yapım İşi 179.000,00 YTL bedelle, yine aynı ilçenin Bağacık Köyündeki 3 Derslikli İÖO Yapım İşi ise 176.000,00 YTL bedelle ihale edildiği halde, il merkezine 70 Km mesafede yapılacak olan Kocaköy İlçesi Ambar Köyü 3 Derslikli İÖO Yapım İşine firmalarının 180.000,00 YTL bedel teklif etmesinin işin mahalline ulaşım imkanları ile taşıma maliyeti göz önüne alındığında hadde layık bulunmamasının idarenin keyfi tutumundan kaynaklandığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme başvuru konusu ihalenin iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılmıştır:

 

11.12.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile başvuru konusu ihalenin
   Oybirliği ile Mehmet Ali ÖZGENÇOĞLU üzerinde bırakılmasına karar verildiği halde 18.12.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından isteklilerin vermiş olduğu tekliflerin hadde layık olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği görülmüştür.

 

            İdarenin başvuru sahibinin şikayetini uygun bulmadığını belirten 09.01.2008 tarih ve 977 sayılı cevap yazısında özetle; başvuru konusu ihale için verilen bütün tekliflerin ihale yetkilisi tarafından hadde layık görülmediğinden ihalenin iptaline karar verildiği bildirilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur... Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” hükmü,

 

            40 ıncı maddesinde ise "… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır." hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan hükümler uyarınca, ihale yetkilisinin ihaleyi iptal etme yetkisi bulunmakla birlikte, ihale yetkilisine tanınan takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

İncelenen ihalede yaklaşık maliyetin altında geçerli 3 teklif bulunmakla birlikte, benzer nitelikteki ihalelerde gerçekleşmiş sözleşme bedelleri dikkate alındığında ihale yetkilisince verilmiş olan bütün teklifler hadde layık bulunmayarak ihalenin iptaline karar verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul