İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-612
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :114
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-612
Şikayetçi:
 Özçiftçiler İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Hatboyu Cad. Begtaş-2 Apt. Kat:1/2 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü M. Akif Ersoy Cad. No:1 Şehitlik DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2008 / 1706
Başvuruya konu ihale:
 2007/169560 İhale Kayıt Numaralı “Dicle İlçesi Merkez 27 Mayıs Mahallesi 12 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2008 tarih ve 06.00.40.0065/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 14.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Dicle İlçesi Merkez 27 Mayıs Mahallesi 12 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Özçiftçiler İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.01.2008 tarih ve 1706 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptal edilmesi işleminin Kamu İhale Kanununa aykırı olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru, 14.12.2007 tarihinde yapılan ihalenin, ihale yetkilisi tarafından 24.12.2007 tarihinde iptal edilmesi işlemine ilişkin olup, idarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İncelenen ihaleye 7 isteklinin teklif verdiği, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca yapılan değerlendirme neticesinde en düşük teklifi veren ilk üç sıradaki isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve 14.12.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin dördüncü sıradaki istekli üzerinde bırakılmasına karar verildiği, ihale kararının onaylanmak üzere ihale yetkilisine sunulduğu, ancak ihale yetkilisince 24.12.2007 tarihinde ihale kararının onaylanmadığı ve iptal kararının tüm isteklilere bildirildiği anlaşılmıştır.

 

İhalenin iptali durumunda geçmişe yönelik olarak ihale işlemleri geçersiz sayılmış olmakta ve artık ortada bir ihaleden ve ihaleye ilişkin bir süreçten bahsetme olanağı kalmamaktadır. Bu durumda anılan işlemin ancak idari işlemin unsurları açısından hukuka aykırı olduğu iddiasıyla incelenmesi mümkün bulunmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereği ölçüsü dikkate alınarak kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri belirleyen 5 inci maddesinde, idarelerin bu Kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

4734 sayılı Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında;

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükümleri yer almaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca, ihale yetkilisinin ihalenin iptali konusunda kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olmak kaydıyla takdir yetkisi bulunmaktadır. Başvuruya konu ihale ile birlikte; 10 ayrı yerde yapılan ihalelerin aynı ve birbirine yakın günlerde yapılması, anılan ihalelere hemen hemen aynı firmalardan katılımların olduğu, teklif fiyatlarının birbirlerine çok yakın olması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun  temel ilkelerinden rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin göz önüne alınarak başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkisi tarafından iptal edildiği anlaşılmış olup iptal işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul