İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-613
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :117
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-613
Şikayetçi:
 GÖKTAŞ Müh. İnş. – Keramettin GENÇTÜRK, Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rauf Orbay Sokak No:11 İzmit/KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü,GMK Bulvarı MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38551
Başvuruya konu ihale:
 2007/161058 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Lojmanları ve Sosyal Tesislerinin Onarılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.01.2008 tarih ve 06.10.53.0075/2007-72E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 5 inci Bölge Müdürlüğü tarafından 22.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Bölge Lojmanları ve Sosyal Tesislerinin Onarılması İşi” ihalesine ilişkin olarak GÖKTAŞ Müh. İnş. – Keramettin GENÇTÜRK’ün 06.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2007 tarih ve 38551 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Başvuruya konu ihalede vermiş oldukları teklifin, teklif cetvelinin ilk sayfasında  imza ve kaşe bulunmadığından dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa  teklif cetvelinin son sayfasında imza ve kaşe bulunduğu, diğer sayfalarda olmamasının nedeninin ise idarenin ihale dokümanı kapsamında teklif birim fiyat cetvelinin boş standart formunun  ve idarece hazırlanan  10 sayfalık teklif cetvelinin hiçbir sayfasında açıklayıcı dip not bulunmamasından kaynaklandığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “Teklif ve Sözleşmenin Türü ile Kısmi Teklif Verilip Verilemeyeceği” başlıklı 20.1 maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

 

            “İhale Dokümanının Kapsamı” başlıklı 6 ncı maddesinde;         İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a)      İdari şartname.

b)      İşin projesini de kapsayan teknik şartnameler.

c)      Sözleşme tasarısı.

d)      Yapım İşleri Genel Şartnamesi.

e)      Standart formlar.

f)       Birim fiyat teklif analizleri.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin teklif mektubu ve eki teklif cetvelinin tetkiki neticesinde, teklif mektubunu ve eki 10 sayfalık teklif cetvelinin son sayfasını imzaladığı görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 59 uncu maddesinde;

 

Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır. (standart formlar KİK018.0/Y, KİK019.0/Y).

 

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur :

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d)  Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

 

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hükme göre istekliler teklif mektuplarını, KİK018.0/Y, KİK019.0/Y standart formlarından ihaleye uygun olanının idare tarafından ihale dokümanına konulanını esas alarak hazırlayacaklardır.

 

KİK019.0/Y standart formu birim fiyat teklif cetveli olup, 3 nolu dip notu, birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının ad soyad/unvan yazılarak teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanması gerekliliği hükmünü koymaktadır. 

 

İhale işlem dosyasının tetkikinden, ihale dokümanı kapsamında bulunan standart formlar arasında yer verilen birim fiyat teklif cetvelinin dip notlarının çıkarıldığı görülmüştür. Başvuru sahibinin, standart formun dip notundaki “Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/unvan yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim (İş Ortaklığı veya Konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır” ifadesinin çıkarılarak söz konusu standart formun ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilmesi nedeniyle, yanılgıya düşerek sadece teklif mektubunu ve teklif cetvelinin son sayfasını imzalamasında idarece isteklilere satılan ihale dokümanı düzenlemeleri çerçevesinde mevzuata bir aykırılık bulunmadığı dolayısıyla başvuru sahibinin şikayetinin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yukarıda belirtilen standart form değişikliği nedeniyle RANAS Teks. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin de yanılarak sundukları teklif mektubu eki teklif cetvelinin sayfalarını  imzalamadığı ve değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Bununla birlikte başvuru sahibinin teklif mektubu incelendiğinde, teklif mektubunda, dokümanın ve bütün şartların istekli tarafından kabul edildiğine dair birinci paragrafın bulunmadığı görülmüştür. Bu haliyle başvuru sahibinin sunduğu teklif mektubu ve ekinin kabul edilmesi mümkün bulunmadığından teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Diğer yandan, belirtilen Yönetmelik hükmü gereği idare tarafından ihale dokümanının bir parçası olarak yer verilen birim fiyat teklif cetvelinin, cetvelin her sayfasının ad soyad/unvan yazılarak imzalanması gerekliliğini amir dip not olmaksızın isteklilere verilmesinin işin yürütülmesi aşamasında ciddi ihtilaflara meydan verebilecek bir mevzuata aykırılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (c) ve (ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

c) Kanunun 62 nci maddesinde yer alan kurallara aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2/a maddesinde ihale adının “Bölge Lojmanlarının ve Sosyal Tesislerinin Onarılması İşi” olduğu, ihale dosyasının tetkikinden “Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form”da ihale konusu işe ilişkin proje türünün ön proje olarak belirlendiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar başlıklı 62 nci maddesinde; “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Kanun hükmüne göre idareler her türlü onarım işinde kesin proje üzerinden ihaleye çıkabilmektedir. Lojman ve sosyal tesis onarımı işi olan ihalede idarenin yukarıda belirtilen Kanun hükmüne aykırı olarak ön proje üzerinden ihaleye çıkmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.   

 

          ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

          Kararın (A) kısmında belirtildiği üzere istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden, birim fiyat teklif mektubu vereceklerdir.

         

          Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen ALANİÇİ İnş. İmalat. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasının incelenmesi neticesinde verdikleri teklif mektubunun anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu olduğu görülmüştür.

 

          4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

          Anılan Kanunun eşit muamele ilkesine göre idari şartname düzenlemesine aykırı olarak anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu veren ALANİÇİ İnş. İmalat. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

         

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olmadığı tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.        

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul