İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-614
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :119
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-614
Şikayetçi:
 İskar İnşaat Sanayi ve Ticaret. A.Ş. Vekili: Av. Dr. Nejat KARAKADILAR Büyükdere Cad. Kervangeçmez Sk. Dilan Sitesi B-2 Blok-K.1 D.1 Mecidiyeköy Merkez İSTANBUL (Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Süleyman Demirel Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,Merkez Kampüsü, ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2008 / 1068
Başvuruya konu ihale:
 2007/166452 İhale Kayıt Numaralı “Süleyman Demirel Üniversitesi Ek Poliklinik Binası İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2008 tarih ve 06.00.30.0085/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca 27.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Süleyman Demirel Üniv. Ek Poliklinik Binası İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak İskar İnşaat Sanayi ve Ticaret. A.Ş.’nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2008 tarih ve 1068 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

 1) Kesinleşen ihale kararında tekliflerinde sundukları bilançonun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 (c) maddesine uygun olmaması nedeni ile değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, ancak sundukları bilançolarının anılan maddeye uygun olduğu,

 

            2) Aynı kararda teklif bedelini gösteren hesap cetveli ve eki belgelerde eksikliklerin olması nedeni ile maliyet çalışmalarının güvenilir olmadığının belirtildiği, ancak ihale dosyası kapsamında ilgili belgelerin sunulduğu ve dolayısı ile firmalarının değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit             

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 37 nci maddesinde, “Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa  bunlara eşdeğer belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler istenebilir.

 

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; 

 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ den küçük olması,

 

Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin teklif dosyasında sunduğu 2006 yılına ait ayrıntılı bilanço üzerinde yapılan hesaplamada kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,48 olduğu, bu oranın ise Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 (c) maddesindeki kriteri sağladığı  tespit edildiğinden iddianın yerinde olduğu sonuca ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” bölümünde yer alan 59 uncu maddesinde “Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 34. maddesinde belirtilen Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatları ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar; genel giderler (şantiye giderleri, personel giderleri, iş makineleri, işletme giderleri, all risk sigorta giderleri, SSK payı, vergiler vs...) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli verilmesi zorunludur. Bu belgeler teklif zarfı ile birlikte verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklifinin ekinde sunduğu iş kalemlerine ait miktarlar, bunlara ait birim fiyatları ile bu fiyatlara ilişkin analizlerin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru sahibinin idarenin ihale dokümanı kapsamında sunduğu pursantaj listesinin “inşaat işleri” başlığı altında yer alan 26.2202 poz nolu “granit duvar kaplama” ile birim fiyat analizini yaptığı 21.065 poz nolu “iş iskelesi (duvarlar için) (0- 12,50 mt yükseklik için)” işi için bir fiyat öngörmediği, ayrıca idari şartnamede istenen özel birim fiyat analizlerini teklif dosyasında sunmadığı tespit edilmiştir.

 

Bunun dışında isteklinin, aynı listenin “Makine işleri” başlığı altında yer alan “…çaplardaki kauçuk esaslı prefabrik boru izolesi”, “13 mm kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi”, “elektrik motoru - 3 fazlı, 1500 d/d (5,5; 7,5; 11; 18,5 kW)”i, “zaman ayarlı pisuar musluğu, sıva altı (krome)” işleri ile “elektrik işleri” başlığı altında belirtilen “hasta asansörlerine” de fiyat öngörmediği görülmüştür.

 

Sonuç olarak isteklinin teklifini oluştururken ihale konusu işte maliyet unsuru olan tüm kalemleri dikkate almadığı, dolayısı ile teklifini sağlıklı oluşturmadığı, ayrıca idari şartnamede sunulması istenilen özel birim fiyat analizlerini sunmadığı tespit edildiğinden, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul