İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-615
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :120
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-615
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Ağrı Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Fırat Mahallesi Erzurum Cad. Yeni Hükümet Konağı Kat:3 AĞRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38582
Başvuruya konu ihale:
 2007/170956 İKN|li “ Ağrı Adalet Binası Onarım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.01.2008 tarih ve 06.10.69.0085/2008-72E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ağrı Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 30.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ağrı Adalet Binası Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Başkanlık İstemi’ne konu dilekçenin 28.12.2007 tarih ve 38582 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başkanlık istemine konu dilekçede özetle; Ağrı Bayındırlık İskan Müdürlüğü tarafından “Ağrı Adalet  Sarayı Onarım İşi”’nin  30/11/2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihalenin ilanında rekabeti engelleyici hususlar  bulunduğu, ihaleye ilişkin ilanda; organizasyon yapısına ilişkin olarak anahtar teknik personele olarak istenilen teknik elemanların ihale ilan tarihinden önce isteklinin bünyesinde çalışıyor olmasının istendiği, ayrıca istenen anahtar teknik personelin sayısı ve niteliğinin Bayındırlık ve  İskan Bakanlığına göre eşik değerlerle uyuşmadığı, her iki hususun da mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

07.01.2008 tarih ve 2008/AK.Y-1069.1 sayılı Kurul kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmiş olup, başvuruya ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

Ağrı Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından “ Ağrı Adalet Binası Onarım İşi”’ 30.11.2007 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilmiş, söz konusu işin içeriğinin Ağrı Adalet Binası’nın inşaat, makine tesisatı ve elektrik tesisatına ilişkin onarım işi olduğu belirlenmiştir.

 

Söz konusu ihaleye 10 istekli tarafından teklif verilmiş, ihale komisyonu tarafından yapılan tekliflerin değerlendirmesinden sonra LTO İnş. Ltd. Şti. ile Sayim  Işık anahtar teknik personele ilişkin belgelerinin uygun olmaması nedeniyle, Mehmet Pirzan Aka- Sönmezler  İnş. San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi  ve Epsilon Tic. Ltd. Şti. iş deneyim belgesinin uygun olmaması ve anahtar teknik personele ilişkin belgelerin uygun olmaması nedenleriyle, Zeyneddin Geylani anahtar teknik personele ilişkin belgelerini sunmaması nedeniyle (5 istekli) değerlendirme dışı bırakılmış, 17.12.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale Servet Alparslan İnş. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış, Medit Yapı Ltd. Şti. ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmiştir.

 

Şikayete konu ihalenin idari şartnamesinin 7.3.2 nci maddesinde ; “ Aşağıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar personele ilişki Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen şekil ve içeriğe sahip bilgi ve belgeler

 

Ünvanı

Adet

Deneyim süresi

İç Mimar

1

En az 5 (beş) yıl deneyimli

İnşaat Mühendisi

1

En az 5 (beş) yıl deneyimli

Mimar

1

En az 5 (beş) yıl deneyimli

Elektrik Mühendisi

1

En az 5 (beş) yıl deneyimli

Makine Mühendisi

1

En az 5 (beş) yıl deneyimli

      

            Anahtar teknik personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması, ihale ilan tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” düzenlemesi,

 

            Söz konusu ihalenin ilanının 4.3.2 nci maddesinde de; “ Anahtar teknik personelin ihale ilan tarihinden önce işe alınmış olması ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılmasına ilişkin  olarak aşağıda belirtilen belgeler istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yapılan tespitler, mevzuat hükümleri ve idarenin düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde; ihalelerde isteklinin organizasyon ve personel durumu ile ilgili olarak işin niteliğine ve içeriğine uygun olarak belli meslek gruplarından anahtar teknik personel istenmesi mevzuat hükmünde belirtilmiştir. Ancak ihalelerde istenen anahtar teknik personel niteliğinin ve sayısının işin kapsamına uygun olması ve ihalede rekabeti kısıtlamayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. İncelenen ihalede işin niteliği ve kapsamı çok büyük olmamasına rağmen 5 adet ayrı meslek grubundan anahtar teknik personel istenmesinin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, mevzuat hükmü uyarınca anahtar teknik personelin istenmesi durumunda bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması yeterli olduğu halde, idarece bu kişilerin ihale ilan tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması gerektiği yönünde yapılan düzenleme de mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemler ihale işlemleri ile ihale kararının iptalini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir. 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

İncelemeye konu ihalede;

 

 İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere Bayındırlık ve İskan  Bakanlığına  bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul