İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-617
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :124
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-617
Şikayetçi:
 Aydın İnşaat Taah. Tic. A.Ş., Billur Sokak No:19/3 06700 Kavaklıdere / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Asfalt Başmühendisliği,Osman Kavuncu Cad. Melikgazi / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 357
Başvuruya konu ihale:
 2007/146765 İhale Kayıt Numaralı “Aksaray-Ulukışla-Pozantı Yolunun Zengen Ayr.-Ereğli Ayr.-Niğde Ayr. Pozantı Arası Bitümlü Sıcak Karışım Onarımı Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 06.00.13.0120/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Asfalt Başmühendisliği’nce 22.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Aksaray-Ulukışla-Pozantı Yolunun Zengen Ayr.-Ereğli Ayr.-Niğde Ayr. Pozantı Arası Bitümlü Sıcak Karışım Onarımı Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Aydın İnşaat Taah. Tic. A.Ş.’nin İhalelere Yönelik Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü bendinde yer alan; “Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hakkının veya menfaatinin ihlal edildiğini veya edilmesinin muhtemel olduğunu iddia edenler doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” düzenlemesi uyarınca 04.01.2008 tarih ve 357 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalenin komisyon kararı ile firmaları üzerinde bırakıldığı, bir istekli tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece teklif dosyası kapsamında sunmuş oldukları iş deneyim (iş durum) belgesinin idari şartnamede düzenlenen benzer iş tanımını karşılamadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı R.G.) yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan X. Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. (Bitümlü Sıcak karışım Yol Üst Yapısı İşleri)” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ ekinde yer alan “(A) Alt Yapı İşleri” başlıklı bölümünde;

 

            “X. Grup: Bitümlü Sıcak Karışım Yol Üstyapısı İşleri:

            1. VIII. Grup İşler

            2. Otoyol/Devlet/il yolu işleri,

            3. Cadde/sokak üstyapı işleri

            4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler

 

            VIII. Grup: Bitümlü Sıcak Karışım Yeni Yol Yapımı İşleri (Altyapı+Üstyapı):

            1.Otoyol/Devlet /il yolu yapımı işleri,

            2. Devlet ve/veya il yolu yapımı işleri,

            3. Köy yolu/Belediye/cadde/sokak yapımı işleri,

            4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler”

 

            Şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Komisyonların inceleme yetkisi” başlıklı 57 nci maddesinde; “İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;…

 

            …İş durum belgesinin ekinde; sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi…

 

            ...gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir” hükmü,

 

            62 nci maddesinde; “…b) Adaylarca veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

            İdarelerce tamamlatılır…” hükmü yer almaktadır.

 

            Dolayısıyla, A/X grubu işler bitümlü sıcak karışım üstyapı, A/VIII grubu işler ise altyapı ve üstyapı dahil bitümlü sıcak karışım yeni yol yapımı işlerini kapsamaktadır. İdarece, A/X grubu işler benzer iş olarak belirlendiğinden, istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin bu kapsamda olup olmadıklarının idarece irdelenmesi ve gerekirse iş deneyim belgelerini düzenleyen mercilerden teyitlerinin yapılması gerekmektedir.

 

           

            Bu kapsamda;

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde; “ …İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini… ifade eder” hükmü,

 

            40 ıncı maddesinde; “İstekliden, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

            İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’ sinden az ve % 100’ ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir. İşin niteliğinin gerektirmesi halinde, bu belgenin tamamının veya bir kısmının belli bir yapı tekniğine ilişkin olması şartı idarelerce aranabilir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10’ unu sağlaması gerekir. (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 10 md.) Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir…” hükmü,

 

            51 inci maddesinde; “…Geçici kabulü yapılmamış ancak sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işin yüklenicisine iş durum belgesi (standart form KİK033.0/Y)… ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir…

 

            …Sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işlerde iş durum belgesi düzenlenebilmesi için; yapılan işlerin bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olması, işlerin gerçekleşen kısımlarının miktar, nitelik ve tutarıyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmaması, iş durum belgesine esas teşkil edecek kontrollük tespitinde sözleşmeye, projeye, fen ve sanat kurallarına aykırılık teşkil eden açık kusur ve eksiklikler bulunmadığının belirlenmesi koşulları aranır ve iş durum belgelerine, belgenin geçici kabulü tazammun etmediğine dair şerh düşülür…” hükmü,

 

            53 üncü maddesinde; “İş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak, devam eden işlerde ara hakediş raporundaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır…” hükmü,

 

            54 üncü maddesinin (a) bendinin 1 inci alt maddesinde; “…İş durum belgesi; yurt içinde veya yurt dışında yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek, sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmını gerçekleştirmiş, ancak geçici kabulünü yaptırmamış yüklenicilere, ilgili idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıdaki Yönetmelik hükümlerinden; “iş durum belgesi” düzenlenebilmesi için;

 

            “-Tek sözleşme ile taahhüt edilmiş olan ihale konusu işin, geçici kabulünün yapılmamış, ancak  sözleşme bedelinin asgari % 70’ lik kısmının fiilen gerçekleşmiş olmasının gerektiği,

           

            -Yapılan işlerin bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olmasının gerektiği,

            -İşlerin gerçekleşen kısımlarının miktar, nitelik ve tutarıyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmamasının gerektiği,

 

            -İş durum belgesine esas teşkil edecek kontrollük tespitinde sözleşmeye, projeye, fen ve sanat kurallarına aykırılık teşkil eden açık kusur ve eksikliklerin bulunmamasının gerektiği”         

 

            anlaşılmaktadır.

 

            Diğer bir deyişle, tek sözleşmeye konu bir işe dair “iş durum belgesi” düzenlenebilmesi için, yapılan işlerin hilafsız ve nizasız olması, bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olması kaydı ile % 70 oranında tamamlanması yeterli olmaktadır. İşin bütününe ait imalatların % 100 oranında tamamlanmış olmasına gerek bulunmamaktadır.

 

            İncelenen ihalede,

 

            Başvuru sahibi tarafından teklif ekinde sunulan iş deneyim (iş durum) belgesinin 23.03.2007 tarih ve 75 sayı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, işin adının “Saraydüzü-Kargı-Osmancık Ayr. Yolu Km:0+000-51+733 Arası Yapım İşi” olduğu, uygulanan yapı tekniğinin Yol Yapım İşi, Tesviye, Sanat Yapıları, Alttemel, Temel ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama vs. İşleri, toplam sözleşme bedelinin 2.927.504.747.874 TL ve belge tutarının 1.467.642.461.921 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            13.11.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile incelemeye konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin başvuru sahibi, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise Sü-Ha Tur. Tic. A.Ş.’ye ait olduğu ve anılan kararın ihale yetkilisi tarafından 15.11.2007 tarihinde onaylandığı görülmüştür.

 

            Ancak Sü-Ha Tur. Tic. A.Ş.’nin 28.11.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan 28.10.2007 tarihli dilekçesi ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet dilekçesinde özetle; ihale konusu işle ilgili iş deneyim belgesinin X. Grubu işler olarak belirtildiği, Aydın İnşaat Taah. Tic. A.Ş.’nin sunmuş olduğu iş bitirme belgesiyle ilgili hakedişin talep edilmesi ve buna göre ihale işlemlerinin değerlendirilmesi gerektiği iddialarının yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            İdarece başvuru sahibinden iş deneyim belgesine esas olan son hakedişin şifai olarak istendiği ve firmanın hakedişin onaylı suretini elden teslim ettiği görülmüştür.

 

            Şikayet üzerine, idare tarafından 30.11.2007 tarihli Bölge Müdürü Olur’u ile iş deneyim belgesinin incelenmesi için komisyon oluşturulduğu, inceleme komisyonu kararında Aydın İnşaat Taah. Tic. A.Ş.’nin iş deneyim (iş durum) belgesine ait son hakediş raporunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 57 nci maddesine istinaden incelenmesi sonucunda, A/X ve A/VIII iş gruplarının ana kalemi ve idarenin yaptıracağı esas iş olan bitümlü sıcak karışım kaplama işlerine ait imalatların yer almadığının anlaşıldığı, anılan firmanın iş deneyim belgesi ile ilgili hakedişe giren imalatlardan bitümlü sıcak karışım kaplama işlerine ait imalat yapmadığı, teklif ekinde sunduğu iş deneyim belgesinin ihale ilanının 4.4 maddesi ve idari şartnamenin 7.4 maddesinde belirtilen benzer işler grubuna uymadığının düşünüldüğü, bu nedenle Aydın İnşaat Taah. Tic. A.Ş.’nin iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihale işlemlerinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca yeniden değerlendirilmesine karar verildiği görülmüştür.

 

            17.12.2007 tarihli ihale komisyonu kararında; Sü-Ha Tur. Tic. A.Ş.’nin şikayet başvurusundaki hususlar ile söz konusu başvuru üzerine alınan inceleme komisyonu kararı doğrultusunda, ihale dosyalarının yeniden değerlendirildiği, sonuç olarak Sü-Ha Tur. Tic. A.Ş.’nin teklif etmiş olduğu tutarın idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin altında ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif konumunda bulunduğundan anılan firmanın vermiş olduğu birim fiyatların bileşenleriyle ilgili ayrıntılı açıklamanın uygun görüldüğü ve ihalenin bu firma üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesine esas 34 No.lu hakediş incelendiğinde, yapılan işler listesi (imalat+ihzarat) içerisinde toprak işleri, sanat yapıları, üstyapı işleri, çeşitli işler, su deposu imalatı, isale hattı imalatı, etüd proje işleri, kamulaştırma işleri ve ihzarat işlerinin yer aldığı ve üstyapı işlerinin alt detayında ise bitümlü sıcak karışım üstyapı işlerinden sayılan alttemel ile plentmiks temel yapım işinin olduğu, bitümlü sıcak karışım asfalt imalatı ile ilgili bitümlü temel, binder ve aşınma tabakası imalatlarının olmadığı görülmektedir.

 

            İdare tarafından idari şartnamede düzenlenen benzer iş kapsamında, İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen A/X. Grup Bitümlü Sıcak Karışım Yol Üstyapısı İşleri ve bu grubun içinde yer alan A/VIII. Grup Bitümlü Sıcak Karışım Yeni Yol Yapımı İşlerinin (Altyapı+Üstyapı) istenildiği, başvuru sahibi tarafından verilen iş deneyim belgesini tevsik amacıyla idarece istenilen son hakedişin içerisinde bitümlü sıcak karışım üstyapı işlerine ait alttemel ve plentmiks temel imalatlarının olduğu ve bu haliyle başvuru sahibinin bitümlü sıcak karışım konusunda yeterliliğinin bulunduğu, organizasyon yapısının buna uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Dolayısıyla, yukarıda yapılan açıklamalar neticesinde; başvuru sahibinin sunmuş olduğu iş durum belgesindeki işlerin, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/X grubu işler kapsamında olduğu anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            (ı) bendi gereğince tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

            1) Arslanlar İnş.-Erk İnş. iş ortaklığının pilot ortağı olan Arslanlar Taah. İnş. Nak. Ltd. Şti.’nin Kamu İhale Kurumuna yapılan bir itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 22.10.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3406 sayılı Kurul kararına istinaden Ulaştırma Bakanlığı/Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 13.12.2007 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11 inci maddesinde;

 

            “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

 

            a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar…” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XV-İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya İlişkin Açıklamalar başlığının G-Teminatların Gelir Kaydedilmesi alt başlığında;

 

            “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan aday veya isteklilerin;

            1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

            2) Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerinde ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

            3) Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,

            4) Bu durumlarının sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi,

            Gerekmektedir.

 

            İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya haklarında kamu davası açılması durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden veya haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir…” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca Arslanlar Taah. İnş. Nak. Ltd. Şti.’nin Ulaştırma Bakanlığı/Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 13.12.2007 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmasına karar verildiğinden anılan isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            2) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, Tüsan Yapı San. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında yer alan ve anahtar teknik personel olarak taahhüt ettiği Sinan BOSTAN’a ilişkin olarak verdiği Sosyal Sigortalar Kurumu prim ödeme belgesinin 31.05.2006 tarihine ait olduğu ve ssk.gov.tr adresinden yapılan sorgulamada ise anılan kişiye ait 2007 yılı prim ödemelerinde anılan firmanın işyeri sicil numarası ile örtüşen bir işyeri numarasının olmadığının görüldüğü, bu nedenle Sinan BOSTAN’ın Tüsan Yapı San. Ltd. Şti. bünyesinde ihale tarihinden önce işe alınmış olduğu hususunun idarece ilgili sigorta il müdürlüğünden teyit edildikten sonra teklifinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            3) İdari şartnamenin 7.2.2 maddesinde; 1 adet inşaat mühendisinin anahtar teknik personel olarak istenildiği ve mesleki özelliklerinin 5 yıl deneyimli olması ve oda kayıt belgesinin bulunması şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

            İdari şartnamede yapılan düzenleme ile ihaleye katılım için yeterlik kriteri olarak; 1 adet inşaat mühendisinin anahtar teknik personel olarak öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

            Isıtaş İnş. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personel olarak Yaman KÖK’ü önerdiği, anılan kişinin meslek odası üye kayıt belgesinin sunulduğu ancak Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgenin teklif ekinde yer almadığı görülmüştür.

 

            Isıtaş İnş. Ltd. Şti.’nin teklif ekinde sunulan Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri, imza sirküsü ve vekaletnameden Yaman KÖK’ün şirket müdürü olduğuna dair bir bilginin yer almadığı, şirket müdürünün Mehmet Can YAĞCI olduğu anlaşılmıştır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin isteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeleri düzenleyen 41 inci maddesinde; “…Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

            Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz…” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Yönetmelik hükmünde, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar için Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin aranmayacağı açıkça ifade edilmiştir.

 

            Kaldı ki, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 540 ıncı maddesinde; “Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatiyle şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar.

                Şirket mukavelesi veya umumi heyet kararı ile şirketin idare ve temsili ortaklardan bir veya birkaçına bırakılabilir.

                Kuruluştan sonra şirkete giren ortaklar, bu hususta umumi heyetin ayrı bir kararı olmadıkça, idare ve temsile mezun ve mecbur değildirler.

                Limitet şirketin temsilcileri arasında bir hükmi şahıs bulunduğu takdirde, ancak o hükmi şahıs adına limitet şirketin temsil ve idaresini üzerine almış bulunan hakiki şahıs limitet şirketin temsilcisi olarak tescil ve ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu hükümlerden hareketle; şirketin temsil ve idaresinin şirket müdürü tarafından yürütüldüğü, bu nedenle şirket müdürü olarak yer almayan şahısların anahtar teknik personel olarak öngörüldükleri durumda, şirket bünyesinde çalıştıklarına dair Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

 

            Dolayısı ile, ihale tarihi itibarı ile Yaman KÖK’ün limited şirkette şirket müdürü olduğuna ilişkin bir belgenin teklif dosyasında bulunmadığı görüldüğünden, bu kişi adına prim ödendiğine dair Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin Isıtaş İnş. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası kapsamında sunulması zorunlu olduğundan anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            4) Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümün F maddesinin (b) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen Tebliğ hükmünden de anlaşıldığı üzere, uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.

           

            Emir ŞURDUM tarafından teklif ekinde sunulan ortaklık/hisse beyanında, “Beyanı gerektiren bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır.” veya “Aşağıda ad soyad/unvan ve diğer bilgileri yer alan şahıs şirketlerinde ortak [olduğumu/olduğumuzu] ve/veya sermaye şirketlerinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip [olduğumu/olduğumuzu] beyan [ediyorum/ediyoruz]” şeklinde yer alan kutucukların işaretlenmediği görülmüştür.

 

            Biberci İnş. Nak. Ltd. Şti.’nin sunduğu ortaklık/hisse beyanında ise, şirket ortağı olan Mehmet BİBERCİ ile Ramazan BİBERCİ ve şirket ortağı olmayan Bülent BİBERCİ’nin diğer şirketlerdeki ortaklıklarının beyan edildiği, Biberci İnş. Nak. Ltd. Şti.’nin diğer şirketlerdeki ortaklığının beyan edilmediği anlaşılmıştır.

           

            Bu nedenle Emir ŞURDUM ve Biberci İnş. Nak. Ltd. Şti.’nin başka ortaklıklarda sahip oldukları ortaklık oranına ilişkin beyanda bulunmaları gerektiği sonucuna varıldığından anılan isteklilerin tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale kararının ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Kararın (B) bölümünde yapılan tespitlere katılmakla birlikte, başvuru sahibinin iddia konusu ettiği iş deneyim belgesi ile ilgili Kararın (A) bölümünde yapılan değerlendirmeler ile ilgili olarak;

 

            Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim (iş durum) belgesine esas 34 No.lu hakediş incelendiğinde, yapılan işler listesi (imalat+ihzarat) içerisinde toprak işleri, sanat yapıları, üstyapı işleri, çeşitli işler, su deposu imalatı, isale hattı imalatı, etüd proje işleri, kamulaştırma işleri ve ihzarat işlerinin yer aldığı ve üstyapı işlerinin alt detayında ise alttemel ile plentmiks temel yapım işinin olduğu, bitümlü sıcak karışım asfalt imalatı ile ilgili bitümlü temel, binder ve aşınma tabakası imalatlarının olmadığı görülmüştür. Ayrıca, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesi iş durum belgesi olduğu ve işin %70’den fazla kısmı yapılmış olmasına rağmen bitümlü sıcak karışımı oluşturan imalatların yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

            İdare tarafından idari şartnamede düzenlenen benzer iş kapsamında, İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen A/X. Grup Bitümlü Sıcak Karışım Yol Üstyapısı İşleri ve bu grubun içinde yer alan A/VIII. Grup Bitümlü Sıcak Karışım Yeni Yol Yapımı (Altyapı+Üstyapı) İşlerinin istenildiği, iş deneyim belgesini tevsik amacıyla idarece istenilen ve başvuru sahibi tarafından verilen son hakedişin içerisinde bitümlü sıcak karışım kaplama işlerine ait bitümlü temel, binder ve aşınma tabakası imalatlarının bulunmadığı anlaşılmıştır. İdarece belirlenen benzer işe uygun imalatlar gerçekleştirilmeden düzenlenen iş durum belgelerinin, benzer işe uygun imalatlar gerçekleştirilmiş gibi değerlendirilmesi mümkün değildir.

 

            Dolayısıyla, yukarıda yapılan açıklamalar neticesinde; başvuru sahibinin sunmuş olduğu iş durum belgesindeki işlerin, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/X grubu işler kapsamında olmadığı anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık görülmediğinden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

            Bu itibarla; başvuru sahibinin teklifinin iş deneyim belgesi nedeniyle değerlendirme dışı kalması gerektiği yönündeki düşüncemizle, kararın (A) bölümüne katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul