İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-618
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :128
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-618
Şikayetçi:
 Adem ŞAHİN - Şahinler Hafriyat Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Zübeyde Hanım Caddesi No:28 D: 4 Karşıyaka / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 22. Şube Müdürlüğü, Ahmet Bedevi Mah. Halil Erdoğan Cad. No:47 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38496
Başvuruya konu ihale:
 2007/150451 İhale Kayıt Numaralı “Manisa Kırkağaç İlçe Merkezi ve Jandarma Er Eğitim Alayı Kavuklu Dere Taşkın ıslahı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.01.2008 tarih ve 06.10.51.0187/2008-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 22. Şube Müdürlüğü’nce 25.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Manisa Kırkağaç İlçe Merkezi ve Jandarma Er Eğitim Alayı Kavuklu Dere Taşkın Islahı” ihalesine ilişkin olarak Adem ŞAHİN - Şahinler Hafriyat Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 30.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2007 tarih ve 38496 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece kendileri ile beraber üç firmadan aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, ihale komisyonu tarafından aşırı düşük açıklamaları istenilen üç adet başvuru sahibinin açıklamalarının da yeterli görüldüğü ve ihalenin birinci aşın düşük teklif sahibi Yüzey Yapı Üretim Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,

 

İdareye yaptıkları şikayet başvurusu ile; aşın düşük teklif sınırı altında kalan 1 inci aşırı düşük teklif sahibi Yüzey Yapı Üretim Tic. Ltd. Şti. ve 2 nci aşırı düşük teklif sahibi Hüseyin KOCAAĞA tarafından verilen açıklamaların tekrar değerlendirilmesi, metrajların kontrol edilmesi, kendi malı olan iş makinelerine ait kanıtlayıcı belgeler ile özellikle iş maliyetinin büyük bir kısmını oluşturan hazır beton için proforma fatura alınıp, alınmadığının incelenmesinin istendiği,

 

İdareden gelen yazıda her üç firmanın da kullanılacak beton için bölgedeki hazır beton tesislerinden proforma fatura aldığı ve demir malzeme için de muhtelif firmalardan alınan tekliflere ait proforma faturalarının dosyalarında bulunduğunun belirtildiği,

 

Firmalarınca işin yapılacağı bölgede bulunan iki adet beton santralinden, ihale konusu işte kullanılacak olan hazır beton malzemesi için hangi firma ve şahıslara proforma fatura verildiğinin sorulduğu, gelen yazılardan firmalarının dışında aşırı düşük teklif sınırı altında kalan diğer iki başvuru sahibine proforma fatura verilmediğinin  görüldüğü,

 

1 inci ve 2 nci aşırı düşük teklif sahiplerinin bölgede bulunan beton santrallerinden proforma fatura almamalarına rağmen, İhale Komisyonunca her iki başvuru sahibinin de aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında hazır beton için proforma fatura sunduğunu beyan etmesinin, Kamu İhale Kanunu´nun 5 inci maddesindeki; “İdareler, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne aykırılık teşkil ettiği,

 

Firmalarının aşırı düşük teklif açıklamalarında; şirketlerinin kendi malı olan 6 adet büyük iş makinesi, 4 adet kamyon ve hafriyatı yapmak için gerekli teknik ölçü aletleri ve betonarme kalıbı ile yeterli sayıda mühendis ve teknik elemanının bulunduğunu, betonarme kalıp işlerini firmalarına ait kalıp ile en düşük maliyet ile yapacaklarını belirttikleri, kullanılacak olan hazır betona ait proforma faturayı, iş mahalline en yakın olan Soma´da bulunan Türkeri Beton Santralinden aldıkları, piyasada demir fiyatları için nerden teklif alınırsa alınsın, birbirine çok yakın fiyatlar verilmekle birlikte, demir malzemesi için proforma faturalarını da savunma dosyaları içinde sundukları, söz konusu işin dosyası içeriğinde bulunan projeler ve şartnamelerin teknik elemanlarınca özenle incelenerek, yapılması istenen imalatlar için iş mahallinde gerekli etütlerin yapıldığı, projelerin incelendiği ve buna göre çıkartılan metrajların bedellendirildiği, dolayısıyla başvuru konusu işin firmalarının teklifinden daha aşağı bedel ile işin proje ve şartnamesinde belirtilen kesit, miktar, ölçü ile evsafına uygun bir şekilde yapılmasının mümkün olmadığı, 

 

Bu nedenle ekonomik olarak en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak değerlendirilen teklif sahiplerinin aşırı düşük açıklamalarının (imalatlara ait miktar metrajları, imalatlar için kullanılacak malzemelere ait uygun düzenlenmiş proforma faturalar, vergi, SSK pirimi, sözleşme giderleri karşılığı olarak kanunlarla düzenlenmiş belirli bir bedel veyahut belirlenmiş bir % de gider olarak öngörülüp görülmediği yönünden) ve kendi malı olan iş makineleri için başvuru sahiplerinin sundukları belgeler ile idareye sunulan diğer belge ve bilgilerin incelenmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde;

          “… (4) İdare tarafından, şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar, en geç yedi gün içinde aday veya isteklilere bildirilir. Ancak, ilan veya dokümanda yer verilen düzenlemeler ile bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara karşı yapılan başvurularda istekli olabileceklere de bildirim yapılır. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, idare kararın gerektirdiği işlemleri yerine getirir.

        (5) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki durum hariç, idareye yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın bildiriminden veya idarece otuz gün içinde karar alınmaması halinde bu sürenin  bitimini izleyen günden itibaren onbeş gün geçmedikçe veya Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadıkça sözleşme imzalanamaz…” hükmü yer almaktadır.

                                                         

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; şikayetçinin idareye 30.11.2007 tarihinde başvuruda bulunduğu, idarenin 04.12.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 12.12.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, idarenin ilgili hükümde belirtilen 15 günlük kuruma itiraz süresini beklemeden 24.12.2007 tarihinde Yüzey Yapı Üretim Tic. Ltd. Şti.  ile sözleşme imzaladığı anlaşılmış olup, usulüne uygun olarak imzalanmayan bu sözleşmenin kanuna aykırı olarak imzalandığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

           Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde de benzer hükme yer verilmiş, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinde Aşırı Düşük Teklifin Değerlendirilmesine ilişkin olarak; yaklaşık maliyet, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve (K) katsayısının veri olarak alındığı bir sınır değer tespit edilerek, teklif fiyatları sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

            08.11.2007 tarihli ihale komisyonu kararının incelenmesi sonucunda; geçerli teklifler arasında yer alan ve idare tarafından mevzuatın ilgili maddeleri uyarınca tespit edilen sınır değerin altında kalan Yüzey Yapı Üretim Tic. Ltd. Şti., Hüseyin KOCAAĞA ve başvuru sahibinden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, söz konusu üç isteklinin de belirlenen süre içerisinde açıklamalarını idareye sundukları, idare tarafından yapılan değerlendirme neticesinde her üç isteklinin de açıklamalarının uygun bulunduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak Yüzey Yapı Üretim Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak da Hüseyin KOCAAĞA’nın belirlendiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan firma olan Yüzey Yapı Üretim Tic. Ltd. Şti. ve başvuru sahibinin açıklamaları incelendiğinde; yapılması taahhüt edilen işe ait fiyat analizleri ve kullanılacak malzemelere ilişkin proforma  faturaların sunulduğu tespit edildiğinden idare tarafından söz konusu isteklilerin açıklamalarının uygun bulunmasında mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Ancak 08.11.2007 tarihli komisyon kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Hüseyin KOCAAĞA’nın açıklamasının incelenmesi sonucunda, sunulmuş olan işçilik, malzeme ve imalat teklif birim fiyatları listesinde yer alan C16, C20 ve C25 hazır betonlarının  Akhisar’daki Erdenler Beton Tesislerinden alınacağının belirtilmiş olmasına rağmen, açıklama dosyasında ilgili firmaya ait herhangi bir proforma faturaya rastlanmamış olup  idare tarafından açıklamanın uygun sayılarak kabul edilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi kapsamında ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümünün inşaat mühendisliği olduğu belirtilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendinde; “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz.” hükmü, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde; “Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için yüzonbeşbin beşyüzyirmibeş Yeni Türk Lirası  olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihaleye istekli olarak katılmış olan Orçun ORMANCI’nın iş deneyimini tevsik amacıyla diplomasını sunduğu, söz konusu diplomanın 04.08.1999 tarihinde düzenlendiği, ihale ilan tarihi ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alındığında diplomanın tutarının teklif edilen bedelin %70 ini sağlamadığı tespit edilmiş olup, idare tarafından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye  konu ihalenin 01.10.2007 tarihinde yayınlanan ilanının “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 maddesinde;

          “ a)Anahtar teknik personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir. 1 adet inşaat mühendisi

           b)1 Adet İnşaat formeni (2 yıl deneyimli)

          c)1 Adet Topograf (2 yıl deneyimli)” düzenlemesi ile,

 

           İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde ise; “İstekli teknik personel olarak en az 5 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Mühendisi, 2 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Teknikeri veya İnşaat Formeni ve Topoğraf sürekli olarak işin başında bulundurmayı taahhüt edecek ve bu teknik personel için teknik personel taahhütnamesi verecektir.” düzenlemesine, ve teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde ihale konusu işin yerine getirebilmesi için yüklenici firmanın 1 adet inşaat mühendisi, 1 adet inşaat formeni ve 1 adet topograf iş yerinde bulunduracağı düzenlemesine yer verilmiştir.

         

          4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale ilanında bulunması zorunlu hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez…” 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”  hükmü yer almaktadır.

 

          Şikayete konu ihalenin ilanı ve dokümanı birlikte incelendiğinde; ilanda anahtar teknik personel olarak 1 adet 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi belirtildiği, ancak idari ve teknik şartnamede herhangi bir anahtar teknik personel belirtilmediği tespit edilmiş olup, ihale ilanı ile dokümanı arasında uyumsuzluk olduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen ihale ilanı ve ihale dokümanı arasındaki uyumsuzluğun, 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine aykırı olduğu, bu hususun da ihalenin iptalini gerektirdiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

          Şikayete konu ihalenin 01.10.2007 tarihinde yayınlanan ilanının “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 maddesinde;

 

 a)Anahtar teknik personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir. 1 adet inşaat mühendisi

b)1 Adet İnşaat formeni (2 yıl deneyimli)

c)1 Adet Topograf (2 yıl deneyimli)” düzenlemesine, idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde ise; “İstekli teknik personel olarak en az 5 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Mühendisi, 2 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Teknikeri veya İnşaat Formeni ve Topoğraf sürekli olarak işin başında bulundurmayı taahhüt edecek ve bu teknik personel için teknik personel taahhütnamesi verecektir.” düzenlemesine, ve teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde ihale konusu işin yerine getirebilmesi için yüklenici firmanın 1 adet inşaat mühendisi, 1 adet inşaat formeni ve 1 adet topograf iş yerinde bulunduracağı düzenlemesine yer verilmiştir.

         

          4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale ilanında bulunması zorunlu hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez…” 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”  hükmü yer almaktadır.

 

          Şikayete konu ihalenin ilanı ve dokümanı birlikte incelendiğinde; ilanda anahtar teknik personel olarak 1 adet 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi belirtildiği, ancak idari ve teknik şartnamede herhangi bir anahtar teknik personel belirtilmediği tespit edilmiş olup, ihale ilanı ile dokümanı arasında çelişki olduğu anlaşılmıştır.

İhale ilanının katılımı daraltıcı ihale dokümanının ise genişletici olduğu, özellikle itiraza konu ihalenin ilanına bakarak inceleyen isteklilerin anahtar teknik personeli bulunmaması sebebiyle ihaleye katılımdan vazgeçmesi muhtemel olduğu, bu sebeple “ihale sürecinde uyulması gereken güvenirlik ve şeffaflık  ilkesinin ihlal edildiği anlaşıldığından, söz konusu mevzuata aykırılığın ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olması sebebiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul