En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-620
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :129
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-620
Şikayetçi:
 Mehmet ARICAN, İnşaat Mühendisi - Müteahhit, Bankalar Cad. Özel İdare İşhanı K:4 No:50 AFYONKARAHİSAR
 İhaleyi yapan idare:
 Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Konya Yolu 7. Km AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38761
Başvuruya konu ihale:
 2007/183883 İhale Kayıt Numaralı “26. Grup Kanalizasyon İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.01.2008 tarih ve 06.10.71.0187/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nce 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “26. Grup Kanalizasyon İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Mehmet ARICAN’ın 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38761 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 
 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif dosyasına ihale dokümanının satın alındığına dair belgenin eklenmesinin sehven unutulduğu, ihale sırasında birinci oturumda komisyon ve istekliler huzurunda banka dekontunun birinci nüshasının komisyon dosyasında olduğunun belirtildiği, ihale komisyon başkanınca durumun tetkiki neticesinde banka dekontunun ihale komisyonunun kendi dosyasında olduğunun teyit edilerek belge tamammış gibi işlem yapılarak oturumun sona erdirildiği, ancak daha sonra ihale karar aşamasında tekliflerinin anılan belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan belgenin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabileceği, tekliflerinin ihale üzerinde kalan firmadan 8.851,00 YTL daha düşük olduğu dikkate alınırsa ihale komisyonunun kararıyla kamunun zarara uğratıldığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.1.1 maddesinde, ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri kapsamında ihale dokümanının satın alındığına dair belgenin sunulması gerektiği belirtilmiştir.

 

Teklif dosyasında ihale dokümanının satın alındığına dair belgenin bulunmadığı gerekçesiyle, idarece başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            Her ne kadar başvuru sahibi idari şartnamenin 7.1.1 maddesi gereğince sunulması istenilen ihale dokümanının satın alındığına dair belgeyi sunmadığı için değerlendirme dışı bırakılmışsa da, ihale işlem dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, ihale işlem dosyasında ihale dokümanı vezne alındısı makbuzunun ve idare yetkilisi tarafından imzalanmış ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formun mevcut olduğu, söz konusu belgelerin ihale doküman bedelinin tahsil edildiğini gösterdiği, herhangi bir tereddüt halinde idarece ihale dokümanının satın alınıp alınmadığının ihale işlem dosyasından kontrol edilmesinin mümkün olması karşısında başvuru sahibinin ihale dokümanının satın alındığına ilişkin belgenin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, dolayısıyla  başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi kapsamında, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (b) bendinde; “İş bitirme ve iş durum belgesi ile gerçek şahıslarca denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları tam olarak, gerçek şahıslarca yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş yönetme belgesi tutarı ise 1/10 oranında dikkate alınır.” hükmü, 57 nci maddesinde; “İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

……….

İş yönetme belgesinin ekinde; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu,

……….

gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/ V grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Bahse konu Tebliğin A/ V grubunda; “1. Kanalizasyon ve/veya yağmur suyu şebekeleri, 2. Yer altı ve/veya yer üstü sulama suyu tesisleri, su isale hatları, 3. Su depoları, su kuleleri, terfi hatları, pompa istasyonları, 4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler.” yer almaktadır.

Yapılan incelemede Mehmet  ARICAN’ın iş deneyimi olarak en az 269.500,00 YTL tutarında iş deneyim belgesi sunması gerektiği, benzer iş kapsamında sunduğu iş yönetme belgesinin Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne gerçekleştirilen A.K.Ü. Ahmet Necdet Sezer Kampusü Alt Yapı İkmal İnşaatı olduğu, sözleşme tarihinin 22.12.2003 olduğu, belgenin uygulanan yapı tekniği bölümünde işin içeriğinin yol alt temel dolgu, yol beton parke kaplaması yapılması, yol asfalt kaplama yapılması, çevre düzenleme yapılması (suni gölet, şelale, çimleme), alt yapı imalatları (kanalizasyon, drenaj, sulama), 1430 KVA Kabinli Jeneratör, 400 KVA Direk Tipi Trafo Tesisi olarak belirtildiği, işin nakdi/ fiziki gerçekleşme oranının 18 nolu ara hak ediş tutarı itibariyle 5.939.585,71 YTL / % 83,83, belge tutarının 5.939.585,71 YTL, Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanı sıfatıyla çalışan ilgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen tutarın 5.939.585,71 YTL olduğu, ancak iş deneyimine konu olan işin ne kadarının benzer iş kapsamında gerçekleştirilen işlerden oluştuğuna ilişkin herhangi bir belgenin sunulmadığı görülmüştür.

Bu nedenle, idarece iş deneyim belgesine konu işin ne kadarının benzer iş kapsamında gerçekleştirilen işlerden oluştuğunun yukarıda bahsi geçen Yönetmeliğin 57 nci maddesi kapsamında iş sahibi idareden soruşturulmadan, iş yönetme belgesinin yeterli olarak kabul edilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır. 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mehmet  ARICAN’a ait iş deneyim belgesine konu işin ne kadarının benzer iş kapsamında gerçekleştirildiğinin anılan Yönetmeliğin 57 nci maddesi kapsamında iş sahibi idareden soruşturularak, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul