İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-623
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :133
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-623
Şikayetçi:
 Gündoğdu İnşaat Mob. Yemek Turz. Tic. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti., Turgut Özal Bulv. Anadolu Lisesi Karşısı Sevgi Apt. No:184/5 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Valiliği İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Güzelyalı Mah. 19. Sok. No:4 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38372
Başvuruya konu ihale:
 2007/160501 İKN|li “Adana İmamoğlu Hükümet Konağı İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2008 tarih ve 06.10.49.0194/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Valiliği İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 13.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Adana İmamoğlu Hükümet Konağı İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Gündoğdu İnşaat Mob. Yemek Turz. Tic. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin 13.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2007 tarih ve 38372 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye 08/03/2000 tarihinde alınmış iş denetleme belgesi ile katıldıkları, söz konusu belgenin Standart Form-KİK035.0/Y’ye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları; oysaki, 01/01/2003 tarihinden önce alınmış belgelere ilişkin olarak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde yer alan “Söz konusu belgelerin uygulanan yapı tekniği, iş ortaklıklarında ortaklık oranı, belge tutarının ihale indirimi düşülmeden hesaplanmış olması gibi eksik bilgiler taşıması halinde, konunun belgeyi düzenleyecek merciden alınacak ilave resmi yazılarla tevsik edilmesi kaydıyla, bu belgeler, ihale komisyonlarınca gerekli değerlendirmeler ve hesaplamalar yapılarak iş deneyiminin değerlendirmesinde kabul edilir.” şeklindeki düzenleme uyarınca eksik bilgilerin idarece tamamlatılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  İncelenen ihalede, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, Adana Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 08.03.2000 tarihinde düzenlenen iş denetleme belgesi olduğu; ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin, teklifi kapsamında sunduğu iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Standart Form-KİK035.0/Y’ye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı; ayrıca şikayet başvurusuna idarece verilen cevap yazısında, iş deneyim belgesinde bilgi eksikliği bulunduğu ve bu eksikliğin belgeyi düzenleyen merciden alınan ilave resmi yazıyla tevsik edilmemesi nedeniyle şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği anlaşılmıştır.

 

   Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “01/01/2003 tarihinden önce alınmış belgeler” başlıklı 58 inci maddesinde;

 

“Bu tarihten önce alınan iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri ise, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları halinde, ihalelerde iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılabilir ve bu Yönetmelikte belirlendiği şekilde değerlendirilmeye tabi tutulur.

           

  Söz konusu belgelerin uygulanan yapı tekniği, iş ortaklıklarında ortaklık oranı, belge tutarının ihale indirimi düşülmeden hesaplanmış olması gibi eksik bilgiler taşıması halinde, konunun belgeyi düzenleyecek merciden alınacak ilave resmi yazılarla tevsik edilmesi kaydıyla, bu belgeler, ihale komisyonlarınca gerekli değerlendirmeler ve hesaplamalar yapılarak iş deneyiminin değerlendirmesinde kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükümden, 01/01/2003 tarihinden önce alınmış belgelerin anılan Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları halinde ihalelerde iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılabileceği, ancak bu belgelerin uygulanan yapı tekniği, iş ortaklıklarında ortaklık oranı, belge tutarının ihale indirimi düşülmeden hesaplanmış olması gibi eksik bilgiler taşıması halinde, istekli tarafından belgeyi düzenleyen merciden alınacak ilave resmi yazıyla tevsik edilmesi kaydıyla iş deneyiminin değerlendirmesinde kabul edilebileceği anlaşılmaktadır.

 

Anılan Yönetmelik hükmü ile, 01/01/2003 tarihinden önce alınmış iş deneyim belgelerinin, Yönetmelikteki şartları sağlamakla birlikte, 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın getirdiği yeni sisteme uyarlanma zorunluluğundan kaynaklanan eksik bilgiler taşıması halinde, söz konusu eksikliklerin istekliler tarafından belgeyi düzenleyen merciden temin edilecek resmi yazılarla tevsik edilmesi kaydıyla değerlendirilebilmesine imkan sağlanması amaçlanmıştır.

 

Bu çerçevede, söz konusu eksikliklere ilişkin olarak belgeyi düzenleyen merciden temin edilen resmi yazıların, istekliler tarafından ihalelerde iş deneyim belgesi ile birlikte sunulması gerekmekte olup ihale komisyonunun söz konusu eksikliklerin giderilmesine yönelik işlem yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu nedenle, iş deneyim belgesinin ihale komisyonunca geçersiz sayılarak başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

İnceleme konusu ihalede; başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin anılan Yönetmeliğin eki Standart Form-KİK035.0/Y’ye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirilme dışı bırakıldığı, sunulan iş denetleme belgesi incelendiğinde; belgeyi düzenleyen idare, işin yapıldığı yer, ilgilinin adı soyadı, unvanı, ilgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı, geçici kabul ve kesin kabul tarihleri, sözleşme tarihi, ilk keşif tutarı ile son keşif tutarı, ilgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı ve görevi sırasında ilgilinin imzası ile ödenen hak ediş tutarlarının belirtildiği görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Komisyonların inceleme yetkisi” başlıklı 57 nci maddesinde,İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

İş bitirme belgesinin ekinde; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş noter onaylı sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler,

İş durum belgesinin ekinde; sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi,

İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye vermiş olduğu taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

İş yönetme belgesinin ekinde; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu,

Özel inşaatlara ait işin sahibiyle yüklenici arasında noter onaylı inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi,

gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından idareye sunulan iş denetleme belgesinde değerlendirmeye esas bilgilerin yer aldığı, sunulan belgede eksik olan hususların anılan Yönetmelik hükmü uyarınca ihaleyi yapan idare tarafından belgeyi düzenleyen idareden istenebileceği, anılan Yönetmelik hükmünün uygulanarak ihalenin sonuçlandırılmasının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması” ilkesinin gereği olduğu, bu sebeple 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

                

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul