• Karar No: 2008/UY.Z-624
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :136
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-624
Şikayetçi:
 Yaşam Nak. İnş. Gıda Akr. Ürün Tem. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti, Kurtismail Paşa 6. Sokak kalender 5 Apt. 4 Kat: 1 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şehitlik Mah. M.Akif Ersoy Cad. No: 01 21010 Yenişehir / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38705
Başvuruya konu ihale:
 2007/169501 İhale Kayıt Numaralı “Diyarbakır İli Ergani İlçesi Kortaş Köyü 8 Derslikli İÖO Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 06.1068.G020/2008-01 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Diyarbakır İli Ergani İlçesi Kortaş Köyü 8 Derslikli İÖO Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yaşam Nak. İnş. Gıda Akr. Ürün Tem. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38705 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale komisyonunun ihale kararını 28.11.2007 tarihinde onaylayıp ihale yetkilisine onaya sunduğu halde, ihale yetkilisince 10.12.2007 tarihinde; “İsteklilerin vermiş oldukları teklifler hadde layık görülmediğinden” iptal edildiği, aradan 13 gün süre geçmesinin Kanuna aykırı olduğu, ayrıca iptal gerekçesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleriyle sınırlı yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında;

 

            İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

          İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükümleri yer almaktadır.

 

            Anılan hüküm uyarınca ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır.

           

İhalenin iptali durumunda geçmişe yönelik olarak ihale işlemleri geçersiz sayılmış olmakta ve artık ortada bir ihaleden ve ihaleye ilişkin bir süreçten bahsetme olanağı kalmamaktadır. Bu durumda anılan işlemin ancak idari işlemin unsurları açısından hukuka aykırı olduğu iddiasıyla incelenmesi mümkün bulunmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereği ölçüsü dikkate alınarak kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde, söz konusu ihalede 11 adet doküman satın alındığı, 9 isteklinin  ihaleye teklif sunduğu, 2 isteklinin belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 7 adet isteklinin teklifi ihale komisyonu tarafından geçerli kabul edildiği, anılan ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak; Yaşam Nak. İnş. Gıda Akr. Ürün Tem. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti,  ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak ise;  Mehmet Yusufoğulları İnş. Elk. Nak. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. belirlendiği, ancak ihale yetkilisi tarafından; “İsteklilerin vermiş oldukları teklifler hadde layık görülmediği..” gerekçesiyle ihalenin 10.12.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında;

 

          “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükümleri yer almaktadır.

 

İhale komisyonu tarafından 28.11.2007 tarihinde ihale komisyon kararını onay için ihale yetkilisine sunduğu, ancak ihale yetkilisi tarafından 10.12.2007 tarihinde; “İsteklilerin vermiş oldukları teklifler hadde layık görülmediğinden” gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, ihale yetkilisinin beş iş günü içerisinde anılan kararı onaylaması veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal etmesi gerekir iken 13 gün sonra ihaleyi iptal etmesi işlemi Kanuna aykırı olmakla birlikte bu sürenin istekli açısından hak kaybına yol açmadığı ve disipliner bir süre olduğu, ihalenin iptal gerekçesi yönünden yapılan inceleme sonucunda; başvuru konusu ihale ile birlikte Kuruma aynı idarece benzer gerekçe ile iptal edilen 10 ayrı ihaleye ilişkin itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri belirleyen 5 inci maddesine göre, idarelerin bu kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla idarelerin ihale sürecindeki bütün idari işlemleri anılan maddede belirtilen ilkelere uygun biçimde tesis edilmelidir. Nitekim anılan Kanun gerek ihale dokümanı hazırlanması gerekse teklif değerlendirmesi aşamasında temel ilkelerin sağlanması amacıyla idarelere belli bir takdir yetkisi tanımıştır.

 

Başvuruya konu ihale ile birlikte; 10 ayrı yerde yapılan ihalelerin aynı ve birbirine yakın günlerde yapılması, anılan ihalelere hemen hemen aynı firmalardan katılımların olduğu, teklif fiyatlarının birbirlerine çok yakın olması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun  temel ilkelerinden rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin göz önüne alındığında ihalenin 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkisi tarafından 10.12.2007 tarihinde iptal edilmesi işleminde   mevzuata aykırılık bulunmamıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul