İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-626
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :138
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-626
Şikayetçi:
 Od-El İnşaat Taah. San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti. VEKİLİ Av. Uğur BİNGÖL, Lise Caddesi 1. Sokak Oran Apt. Kat:3 No:8 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Mehmet Akif Ersoy Cad. No:1 Şehitlik / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 2945
Başvuruya konu ihale:
 2007/172384 İhale Kayıt Numaralı “Diyarbakır İli Bismil İlçesi Tepe Beldesi 16 Derslikli Genel Lise Binası Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2008 tarih ve 06.00.71.0120/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Diyarbakır İli Bismil İlçesi Tepe Beldesi 16 Derslikli Genel Lise Binası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Od-El İnşaat Taah. San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 2945 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye firmaları tarafından teklif verildiği, ihale yetkilisinin “isteklilerin vermiş oldukları teklifler hadde layık görülmediği” gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiği, ihalenin iptal gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

                İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkralarında;

            “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

            İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükümleri yer almaktadır.

 

            Anılan hükümler uyarınca ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır.

           

            İhalenin iptali durumunda geçmişe yönelik olarak ihale işlemleri geçersiz sayılmış olmakta ve artık bir ihaleden ve ihaleye ilişkin bir süreçten bahsetme olanağı kalmamaktadır. Bu durumda anılan işlemin ancak idari işlemin unsurları açısından hukuka aykırı olduğu iddiasıyla incelenmesi mümkün bulunmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereği ölçüsü dikkate alınarak kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir.

 

            İhale işlem dosyası incelendiğinde, söz konusu ihalede 20 adet doküman satın alındığı, 7 isteklinin ihaleye teklif sunduğu, 2 isteklinin belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 5 isteklinin teklifinin ihale komisyonu tarafından geçerli kabul edildiği, anılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak Dengiz İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak ise, Akyapı Müş. Müh. Paz. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin belirlendiği, ancak ihale yetkilisi tarafından; “İsteklilerin vermiş oldukları teklifler hadde layık görülmediği” gerekçesiyle ihalenin 10.12.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında; “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale komisyonu tarafından 10.12.2007 tarihinde ihale komisyon kararının onay için ihale yetkilisine sunulduğu, ihale yetkilisi tarafından aynı tarihte; “İsteklilerin vermiş oldukları teklifler hadde layık görülmediği” gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, ihalenin iptal gerekçesi yönünden yapılan inceleme sonucunda, başvuru konusu ihale ile birlikte Kuruma aynı idarece benzer gerekçe ile iptal edilen 10 ayrı ihaleye ilişkin itirazen şikayet başvurusu yapıldığı tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri belirleyen 5 inci maddesine göre, idarelerin bu kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla idarelerin ihale sürecindeki bütün idari işlemleri anılan maddede belirtilen ilkelere uygun biçimde tesis edilmelidir. Nitekim anılan Kanun gerek ihale dokümanı hazırlanması gerekse tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında temel ilkelerin sağlanması amacıyla idarelere belli bir takdir yetkisi tanımıştır.

 

            Başvuruya konu ihale ile birlikte 10 ayrı yerde yapılan ihalelerin aynı ve birbirine yakın günlerde yapılması, anılan ihalelere hemen hemen aynı firmalardan katılımların olduğu, teklif fiyatlarının birbirlerine çok yakın olması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun  temel ilkelerinden rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin göz önüne alınarak;“İsteklilerin vermiş oldukları teklifler hadde layık görülmediği” gerekçesiyle ihalenin iptal etmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak; başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkisi tarafından ihale kararının onaylanmayarak 10.12.2007 tarihinde iptal edilmesi işleminde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul