İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-629
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :141
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-629
Şikayetçi:
 Eser İnşaat Elekt. Nak. Turz. Tic. Ltd. Şti., Yenişehir Mahallesi Aliemiri 3. Sokak Dışkale Apt. K:1 No:2 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, M.Akif Ersoy Cad No:1 Şehitlik DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38634
Başvuruya konu ihale:
 2007/169545 İhale Kayıt Numaralı “Diyarbakır İli Çınar İlçesi Buyuransu Köyü Alabaş Mezrası 8 Derslikli İöo Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 06.10.61.0187/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 27.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Diyarbakır İli Çınar İlçesi Buyuransu Köyü Alabaş Mezrası 8 Derslikli İÖO Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Eser İnşaat Elekt. Nak. Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2007 tarih ve 38634 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Başvurusu konusu ihaleye teklif verildiği, ihale komisyonunun 27.11.2007 tarihli kararının, ihale yetkilisince 10.12.2007 tarihinde iptal edilmesinin, süre yönünden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesine aykırı olduğu,

 

2) İhale yetkilisinin “isteklilerin vermiş oldukları teklifler hadde layık görülmediğinden” gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiği, anılan gerekçenin tamamen keyfi olduğu ve işin teknik niteliğiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığı, kaldı ki idare tarafından yapılan Diyarbakır İli Çınar İlçesi Karasungur Köyü 8 Derslikli İ.Ö.O Yapım İşinin 860.000,00 YTL bedelle, Diyarbakır İli Çermik İlçesi Bahçe Köyü 8 Derslikli İ.Ö.O Yapım İşinin 860.000,00 YTL bedelle ihale edildiği, kendilerinin sunduğu teklifin ise 880.000,00 YTL olduğu, yapı tekniği ve proje detayları tip olan bu işlerde teklif edilen bedellerin bu nedenle birbirine yakın olduğu, dolayısıyla idarenin iptal yetkisini hukuka aykırı kullandığı ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan eşitlik ve güvenilirlik ilkesine aykırı hareket ettiği iddia edilmektedir.

 

İptal gerekçeleriyle sınırlı yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında;

 

            İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

          İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükümleri yer almaktadır.

 

            Anılan hüküm uyarınca ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır.

           

İhalenin iptali durumunda geçmişe yönelik olarak ihale işlemleri geçersiz sayılmış olmakta ve artık ortada bir ihaleden ve ihaleye ilişkin bir süreçten bahsetme olanağı kalmamaktadır. Bu durumda anılan işlemin ancak idari işlemin unsurları açısından hukuka aykırı olduğu iddiasıyla incelenmesi mümkün bulunmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereği ölçüsü dikkate alınarak kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde, söz konusu ihalede 13 adet dokümanı satın alındığı, 6 isteklinin  ihaleye teklif sunduğu, 2 isteklinin belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 4 adet isteklinin teklifi ihale komisyonu tarafından geçerli kabul edildiği, anılan ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak; Eser İnş. Elek. Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti.,  ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak ise;  Mehmet Yusufoğulları İnş. Elk. Nak. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. belirlendiği, ancak ihale yetkilisi tarafından; “İsteklilerin vermiş oldukları teklifler hadde layık görülmediğinden” gerekçesiyle ihalenin 10.12.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında;

 

          “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükümleri yer almaktadır.

 

İhale komisyonu tarafından 27.11.2007 tarihinde ihale komisyon kararının onay için ihale yetkilisine sunulduğu, ancak ihale yetkilisi tarafından 10.12.2007 tarihinde; “İsteklilerin vermiş oldukları teklifler hadde layık görülmediğinden” gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, ihale yetkilisinin beş iş günü içerisinde anılan kararı onaylaması veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal etmesi gerekir iken 13 gün sonra ihaleyi iptal etmesi işleminin Kanuna aykırı olmakla birlikte bu sürenin istekli açısından hak kaybına yol açmadığı ve disipliner bir süre olduğu, ihalenin iptal gerekçesi yönünden yapılan inceleme sonucunda; başvuru konusu ihale ile birlikte Kuruma aynı idarece benzer gerekçe ile iptal edilen 10 ayrı ihaleye ilişkin itirazen şikayet başvurusu yapıldığı ve incelemenin devam ettiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri belirleyen 5 inci maddesine göre, idarelerin bu kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla idarelerin ihale sürecindeki bütün idari işlemleri anılan maddede belirtilen ilkelere uygun biçimde tesis edilmelidir. Nitekim anılan Kanun gerek ihale dokümanı hazırlanması gerekse teklif değerlendirmesi aşamasında temel ilkelerin sağlanması amacıyla idarelere belli bir takdir yetkisi tanımıştır.

 

Başvuruya konu ihale ile birlikte; 10 ayrı yerlerde yapılan ihalelerin aynı ve birbirine yakın günlerde yapılması, anılan ihalelere hemen hemen aynı firmalardan katılımların olduğu, teklif fiyatlarının birbirlerine çok yakın olması nedeniyle ihale yetkilisince  4734 sayılı Kanunun  temel ilkelerinden rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin göz önüne alınarak “İsteklilerin vermiş oldukları teklifler hadde layık görülmediğinden” gerekçesiyle ihalenin iptal etmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamıştır. 

  

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul