İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-660
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :24
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-660
Şikayetçi:
 Salih Aydın - Aydın İnşaat, Cumhuriyet Mahallesi Erek Cad. Cangür İşhanı No:32 Kat:3 Erbaa/TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Erbaa Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet İstiklal 60500 Erbaa/TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2783
Başvuruya konu ihale:
 2007/195011 İhale Kayıt Numaralı “Dış Cephe Dekoratif Kaplama ve Boya Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2008 tarih ve 06.00.67.G020/2008-14 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erbaa Belediye Başkanlığı’nca 26.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Dış Cephe Dekoratif Kaplama ve Boya Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Salih Aydın - Aydın İnşaat’ın 10.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  25.01.2008 tarih ve 2783 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 
 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)İhale üzerinde bırakılan Mustafa AYDIN İnş. Tak. Gıda ve Day. Tük. Mad. Paz. San ve Tic. Ltd. Şti. firmasının iş deneyim belgesi, teklif mektubu ve diğer belgelerinin uygun olmadığı,

   

2)İhale ilanında anahtar teslimi götürü bedel teklif ve birim fiyat teklif aynı anda istenilmekte olup bu durumun mevzuata aykırı olduğu

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1)Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

   

            İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; “İsteklinin son 15 yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin %70’şi oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusur kabul edilen benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler.” düzenlemesi yer almaktadır. İşe ait ilanın 4.3.2 nci maddesinde de benzer düzenlemenin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

            Ancak; idari şartname ve ilanda iş deneyim belgesi miktarının teklif edilen bedelin yüzde kaç oranında olması gerektiğine ilişkin düzenlemeye yer verilmediği, bu durumda iş deneyim belgesi miktarlarının  sağlıklı değerlendirmesinin  yapılamayacağı, anılan düzenleme eksikliğinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdarece ihale üzerinde bırakılan Mustafa AYDIN İnş. Tak. Gıda ve Day. Tük. Mad. Paz. San ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait iş deneyim belgesinin başvuruya konu ihaleyi yapan idarece düzenlendiği, idarece şikayete verilen cevapta söz konusu belgenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygun  düzenlendiği ifade edildiğinden bu yönüyle inceleme yapılmamıştır.

 

Öte yandan, yapılan incelemede anılan firmanın teklif ekinde idareye sunmuş olduğu iş deneyim belgesi tutarının 2007 yılı birim fiyatları ile 34.150,00.-YTL olduğu, söz konusu ihalede teklif fiyatının ise 69.656,00.-YTL olduğu, bu durumda ihaleye teklif ekinde sunulan iş deneyim belgesi miktarının %50 olarak dahi değerlendirilmesi neticesinde yeterli olmadığı görülmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan Mustafa AYDIN İnş. Tak. Gıda ve Day. Tük. Mad. Paz. San ve Tic. Ltd. Şti. firmasının teklif mektubunun usulüne uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

2)Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

12.12.2007 tarihinde Yeni Erbaa Gazetesinde yayımlanan söz konusu işe ait ilanın 8 nci maddesinde; “İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. İş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birimi fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin 20.1 nci maddesinde ise; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birimi fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede idarece doküman ekinde yapılmak istenilen imalatlara ilişkin; iş kalemleri ile birim miktarlarını içeren “Birim Fiyat Teklif Cetveli”nin isteklilere verildiği, idarenin ihaleyi teklif birim fiyat olarak gerçekleştirdiği, ihaleye iştirak eden tüm isteklilerin tekliflerini teklif birim fiyat olarak sundukları tespit edilmiştir.

 

Ancak; idari şartnamenin 20.1 nci maddesinde ihalenin teklif birim fiyat olarak yapılacağına ilişkin düzenlemenin yer aldığı, ilanın 8 nci maddesinde ise; hem anahtar teslimi götürü bedel hem de teklif birim fiyat olarak düzenlemenin yer aldığı, başvuru sahibi ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin de teklifini teklif birim fiyat olarak sunduğu, bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi  yönünden yapılan inceleme sonucunda  tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1)Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı bölümünde, “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonu;

 

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İncelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin teklifi idarece belirlenen yaklaşık maliyete oranla  daha fazla olduğundan, söz konusu Tebliğe göre işlem yapılması  gerekmektedir.

 

            2)Başvuru konusu ihalede; idari şartnamenin 7.4 ncü maddesinde ve işe ait ilanda benzer iş kriterlerine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, bu haliyle isteklilerin iş deneyim belgelerinin hangi kriterlere göre değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir belirsizliğin oluştuğu, söz konusu durumun mevzuata aykırı olduğu  tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

           

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul