En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-661
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :25
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-661
Şikayetçi:
 Petek İnşaat Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Demirciler Sitesi 9.Cadde No:63 Zeytinburnu/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir İl Özel İdaresi, Ankara Yolu 8. Km - ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38314
Başvuruya konu ihale:
 2007/182039 İhale Kayıt Numaralı “Eskişehir Devlet Hastanesi Ameliyathane ve Yan Ünitelerine Ait Hijyenik Havalandırma Sistemi Tadilatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2008 tarih ve 06.10.48.0198/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir İl Özel İdaresi’nce 26.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Eskişehir Devlet Hastanesi Ameliyathane ve Yan Ünitelerine Ait Hijyenik Havalandırma Sistemi Tadilatı” ihalesine ilişkin olarak Petek İnşaat Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38314 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Söz konusu işe ait elektrik projeleri ve teknik şartname içerisinde chiller grubu ve soğuk su sirkülasyon pompalarının elektrik beslemelerinin nereden  ve nasıl yapılacağına dair hiçbir bilgi bulunmadığı,

 

2) Ameliyathaneler  içerisinde telefon, data, yangın tesisat-anons ve müzik yayın sistemi ile ilgili hiçbir proje bulunmadığı,

 

3) Klima makine dairesine ait elektronik projelerinde sadece tek hat şemaları olduğu, elektrik projesi olmadığı,

4) Teknik şartnamelerde tarifi olan ameliyathane klima sistemi otomasyon işinin projesi olmadığı,

 

5) Pursantaj listelerinde işin sadece %15,1355 inşaat işi olduğunun görüldüğü, geri kalan %85’lik kısmın mekanik ve elektrik tesisatı olduğu halde iş bitirme olarak B3 sınıfı iş bitirme belgesi istenmiş olduğu, ameliyathane klima ve havalandırma sistemlerinin yapımının uzmanlık gerektiren bir konu olduğu, bu konuda iş bitirme olarak E3 sınıfı iş bitirme belgesi istenilmesi gerektiği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayet konusu ihaleye ait ihale işlem dosyasında yer alan proje ve şartnamelerin incelenmesi neticesinde, chiller grubu ve soğuk su sirkülasyon pompalarının elektrik beslemelerinin nereden ve nasıl yapılacağına ilişkin olarak her hangi bir bilgi bulunmadığı tespit edilmiş olmakla birlikte, idare tarafından başvuru sahibinin 11.12.2007 tarihli şikayet başvurusuna verilen 17.12.2007 tarih ve 19184 sayılı cevabi yazısının söz konusu iddiayı yanıtlayan birinci maddesinde, chiller grubu ve soğuk su sirkülasyon pompalarının elektrik bağlantısının idare tarafından yapılacağı ve bu nedenle projelerde gösterilmemiş olduğunun belirtildiği görüldüğünden, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayet konusu ihaleye ait ihale işlem dosyasında yer alan proje ve şartnameler dahilinde, ameliyathaneler  içerisinde telefon, data, yangın tesisat-anons ve müzik yayın sistemine ilişkin herhangi bir proje bulunmadığı tespit edilmiş olmakla birlikte, idare tarafından başvuru sahibinin 11.12.2007 tarihli şikayet başvurusuna verilen 17.12.2007 tarih ve 19184 sayılı cevabi yazısının söz konusu iddiayı yanıtlayan ikinci maddesinde, ameliyathaneler  içerisinde telefon, data, yangın tesisat-anons ve müzik yayın sisteminin ihale kapsamı içerisinde tutulmadığının belirtildiği görüldüğünden, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Klima makine dairesine ait projeler içerisinde tek hat şemalarının yer aldığı ve bunun dışında elektrik projesi bulunmadığı tespit edilmiş olmakla birlikte, idare tarafından başvuru sahibinin 11.12.2007 tarihli şikayet başvurusuna verilen 17.12.2007 tarih ve 19184 sayılı cevabi yazısının söz konusu iddiayı yanıtlayan üçüncü maddesinde, tek hat şemalarının uygulamada talep edilecek işi belirleyici olduğu ve bu nedenle ayrıca ek bir elektrik projesi çizilmesine gerek görülmediğinin belirtildiği görüldüğünden, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu ihaleye ait “Merkezi Bilgisayar Kontrollü Otomasyon Sistemi Teknik Şartnamesi”nde yer verilen ameliyathane klima sistemi otomasyon sistemine ilişkin olarak teknik şartname dışında proje hazırlanmamış olduğu tespit edilmiş olmakla birlikte, idare tarafından başvuru sahibinin 11.12.2007 tarihli şikayet başvurusuna verilen 17.12.2007 tarih ve 19184 sayılı cevabi yazısının söz konusu iddiayı yanıtlayan dördüncü maddesinde, söz konusu otomasyon sisteminin merkezi otomasyon teknik şartnamesi ile hücreli ve paket klima santralleri teknik şartnamelerinde detaylarıyla anlatıldığı ve ayrıca projelendirmeye gerek görülmediğinin belirtildiği, ayrıca, mevcut bilgilerle ve mahal listelerinde bulunan malzemelerle yapılması istenen işlerin miktar ve tutarlarının ihale konusu iş alanında faaliyette bulunan kişilerce bilinebileceği dikkate alındığında, söz konusu eksikliklerin teklif vermeye engel nitelikte olmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.4 maddesinde “29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/III grubu işler benzer iş kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler içerisindeki III. Grup İşler ile (E) Mekanik Tesisat İşler içerisindeki III. Grup İşler birlikte değerlendirildiğinde, E/III Grubu işlerin havalandırma tesisatı işleri, iklimleme tesisatı işleri ve idarece belirlenecek benzer nitelikteki işlerden müteşekkil olduğu ve B/III grubunda yer alan işlerin kapsamı içerisinde E/III grubunda yer alan işlerin de gerçekleştirilebileceği; ihale dokümanı kapsamında yer alan pursantaj oranlarına göre ihale konusu işin %15,1355 inşaat, %67,3794 mekanik tesisat ve %17.4851 elektrik işlerinden oluştuğu dikkate alındığında, ihale konusu işin kapsam ve mahiyeti bakımından ağırlıklı olarak mekanik tesisat ve elektrik işlerinden oluştuğu ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.” düzenlemesi uyarınca ihale konusu işin E/III Grubunda yer alan işler kapsamda değerlendirilebileceği, idare tarafından belirlenen benzer iş sınıfının bu yönüyle ihale konusu işi de kapsayacak şekilde daha geniş mahiyetteki işlerden oluştuğu ve bu nedenle B/III grubuna giren işlerin gerçekleştirilmesi ile edinilmiş iş deneyim belgesine sahip isteklilerin ihaleye katılmasına olanak tanımakla beraber E/III sınıfına giren işlerin gerçekleştirilmesi ile edinilmiş iş deneyim belgesine sahip isteklilerin ihaleye katılmasına olanak tanımadığı görülmekte olup, idare tarafından benzer iş kapsamının yalnızca B/III Grubu İşler olarak belirlenmesinin mevzuata uygun olmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihaleye katılımı daraltıcı etkisi nedeniyle bu hususun ihalenin iptalini gerektirdiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul