İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-663
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :27
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-663
Şikayetçi:
 Madanoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.-Hayrettin Eyüboğlu İş Ortaklığı, 1420 Sokak No:52/4 Kahramanlar-Merkez/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara İl Özel İdaresi, Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:1 Ulus-Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1352
Başvuruya konu ihale:
 2007/65054 İKN|li “Ankara Numune Hastanesine Bağlı Yenimahalle Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 06.00.34.0194/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara İl Özel İdaresi’nce 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Ankara Numune Hastanesine Bağlı Yenimahalle Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Madanoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.-Hayrettin Eyüboğlu İş Ortaklığı’nın 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.01.2008 tarih ve 1352 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1)      İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

            2) Vedat EDİS adına usulüne uygun olmayan iş deneyim belgesi düzenleyen idarenin söz konusu işleminin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 17.07.2007 tarihinde yapılan ihalede değerlendirme dışı bırakılmaları nedeniyle yaptıkları itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 17.09.2007 tarih  ve 2007/UY.Z-3056 sayılı Kurul Kararı ile, tekliflerinin değerlendirmeye alınmak suretiyle ihale işlemlerinin yeniden gerçekleştirilmesi hususunda düzeltici işlem tesis edildiği; ihale komisyonunca yeniden yapılan değerlendirme sonucunda, aşırı düşük olduğu tespit edilen tekliflerine ilişkin açıklama  sunulması ile geçici teminat süresinin uzatılmasının talep edildiği; ancak, değerlendirme süreci devam ederken sunmuş oldukları iş denetleme belgesine başka bir istekli tarafından itiraz edilmesi üzerine idarece kendilerinden söz konusu belge ile ilgili kanıtlayıcı bilgi ve belge ibraz etmelerinin istenildiği, istenilen belgelerden sadece teknik personel bildirimi ve taahhütnamesinin temin edilemediği; bununla beraber, iş deneyim belgesinin belgeyi düzenleyen idarenin resmi yazısıyla tevsik edildiği, bu nedenle uygun görülmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

28.01.2008 tarih ve 2008/AK.Y-34.1 sayılı Kurul kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmiş olup, başvuruya ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı Madanoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifi kapsamında, şirketin % 50’sinden fazla hissesine sahip ortağı İnşaat Mühendisi Vedat EDİS adına Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce 25 Haziran 2004 tarih ve 2200 sayı ile düzenlenmiş, sözleşmesi 01.12.1993 tarihinde imzalanan ve geçici kabulü 08.12.2000 tarihinde yapılan “Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1. Kısım 2. Etap (2. Kısım)” inşaatı işinde yukarıda belirtilen tarihler arasında ilgilinin şantiye şefi sıfatı ile yaptığı göreve ilişkin iş denetleme belgesi sunulmuştur.

 

Söz konusu iş denetleme belgesinin uygun olmadığına dair ihaleye katılan başka bir istekli tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine, idarece, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına hitaben yazılan 25.10.2007 tarih ve 4204 sayılı yazı ile, söz konusu iş deneyim belgesi ile ilgili olarak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 57 nci maddesi uyarınca belge konusu işe ait,

 

- Sosyal güvenlik işyeri numarası,

- Sözleşme sırasında sunulmuş olan teknik personel taahhütnamesi,

- Teknik personel bildirimi,

- İş deneyim (iş denetleme) belgesine ait belgelerin tasdikli birer suretlerinin gönderilmesi talep edilmiştir.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca gönderilen 05.11.2007 tarih ve 2364 sayılı yazıda, İnşaat Mühendisi Vedat EDİS adına düzenlenen 25 Haziran 2004 tarih ve 2200 sayılı iş denetleme belgesinin iptal edildiği, bunun yerine 25.07.2007 tarih ve 2271 sayılı yeni bir iş denetleme belgesi düzenlendiği bildirilmiş ve yazı ekinde yeniden düzenlenen iş denetleme belgesinin fotokopisi gönderilmiştir. Yeni düzenlenen belge incelendiğinde, Vedat EDİS’in “şantiye şefi” sıfatının “inşaat mühendisi” olarak değiştirildiği anlaşılmıştır. İdarece istenen diğer kanıtlayıcı belgelerin ise, Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca gönderilmemesi nedeniyle, idare tarafından 12.11.2007 tarih ve 4455 sayılı ikinci bir yazı ile, “idarelerce iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesi (d) bendinde belirtilen bilgi ve belgelerin birer tasdikli örneğinin veya bu belgelerin mevcut olup olmadığı konusunda gerekli bilginin gönderilmesi” talep edilmiştir. Bu yazıya cevaben, Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 12.11.2007 tarih ve 2420 sayılı yazısında, istenilen belgelere idarenin arşiv kayıtlarında rastlanılmadığı belirtilmiştir.

 

Diğer yandan, başvuru sahibine yazılan 25.10.2007 tarih ve 4204 sayılı yazı ile de, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 57 nci maddesine göre, belge konusu işe ait,

 

- Hakediş raporları ve kesin hesap raporu,

- Geçici/kesin kabul tutanakları,

- SSK işyeri numarası,

- Sözleşme sırasında idareye sunulan teknik personel taahhütnamesi,

- Teknik personel bildirimi,

- Vedat EDİS’e ait mezuniyet ve oda kayıt belgesi,

- Vedat EDİS’e ait görev aldığı dönemlere ait sosyal güvenlik prim ödeme belgeleri,

- İş deneyim belgesinin aslı ile diğer belgelerin aslı veya tasdikli birer örneğinin ibraz edilmesi istenmiştir.

 

Başvuru sahibinin idare kayıtlarına 30.10.2007 tarihinde giren yazısı ekinde, ihalede sunulan iş deneyim belgesine ilişkin 56 nolu ara hakediş raporu, sosyal güvenlik prim ödeme belgeleri ve kesin kabul tutanağı ile Vedat EDİS’e ait mezuniyet belgesi, meslek odası kayıt belgesi ve adı geçen kişinin “Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1. Kısım 2. Etap (2. Kısım)” inşaat işinde inşaat mühendisi olarak görev yaptığını belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 26.07.2007 tarihli yazısı sunulmuştur. Sunulan belgeler arasında, mühendis veya mimarın işin başında idareye vermiş olduğu noterden taahhütnamenin ve müteahhidin teknik personel bildiriminin bulunmadığının anlaşılması üzerine, idarece, başvuru sahibine tekrar yazılan 12.11.2007 tarihli yazı ile, anılan belgelerin ibrazı talep edilmiştir. Buna karşılık başvuru sahibince, söz konusu belgelerin bulunmadığı ancak iş deneyim belgesini düzenleyen idareyle yapılacak yazışma sonucunda temin edilebileceği bildirilmiştir.

 

22.11.2007 tarihli komisyon kararında ve başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin belirtildiği 06.12.2007 tarihli idare yazısında, yukarıda aktarılan süreç özetlenerek, kanıtlayıcı belgeleri sunulmayan iş deneyim belgesi uygun görülmediğinden teklifin değerlendirmeye alınmadığı ifade edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge için Başvuru” başlıklı 52 nci maddesinde,

 

“İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri de ekleyerek belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar.

...

d) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına taahhütte bulunan yüklenicilerde mühendis veya mimar olarak görev alanlar için; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, hakediş raporları, mühendis veya mimarın işin başında idareye vermiş olduğu noterden taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa kesin hakediş raporu, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler”,

 

“İş Deneyim Belgelerinin Verilmesi” başlıklı 54 üncü maddesinin (c) bendinde,

 

“İş Denetleme Belgesi;

...

4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde, kendi meslekleri ile ilgili olarak yüklenici adına denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik kısmında fiilen bulunmak şartıyla, şantiye mühendisi, şantiye şefi olarak görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir”,

 

“Komisyonların İnceleme Yetkisi” başlıklı 57 nci maddesinde,

 

“İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

...

İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye vermiş olduğu taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

...

gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir”

 

Hükümleri bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından iş deneyim belgesine ilişkin olarak sunulan tevsik edici belgeler incelendiğinde; Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının Vedat EDİS’in söz konusu işte 01.12.1993 ile 08.12.2000 tarihleri arasında inşaat mühendisi olarak görev yaptığını belirten yazısının bulunduğu, adı geçen kişi adına deneyim belgesinin ait olduğu iş kapsamında prim ödemelerinin yapıldığı; ancak müteahhidin teknik personel bildirimi ile mühendis tarafından idareye verilen taahhütnamenin ibraz edilmediği anlaşılmıştır.

 

Her ne kadar belgeyi düzenleyen idarece adı geçen kişi için şantiye şefi sıfatı ile düzenlenen belge yerine şantiye mühendisi sıfatı ile  yeni bir iş denetleme belgesi düzenlendiği anlaşılsa da, ilgilinin söz konusu inşaatın şantiyesinde müteahhit adına şantiye mühendisi veya şantiye şefi olarak çalıştığına dair herhangi bir belge bulunmamaktadır.

 

Dolayısıyla, gerek iptal edilen gerekse yeni düzenlenen iş deneyim belgesine ilişkin idarece istenen tevsik edici belgelerin tamamını sunmayan, dolayısıyla adına iş denetleme belgesi düzenlenen kişinin ilgili inşaat işinde şantiye mühendisi veya şantiye şefi olarak çalıştığına dair mevzuatta öngörülen herhangi bir belge ibraz edemeyen isteklinin teklifinin, değerlendirmeye alınmaması yukarıda yer verilen Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil etmemektedir.

 

Diğer yandan, inceleme konusu iş deneyim belgesinin, arşiv kayıtlarında dayanağı belgeler bulunmadığı gibi, idare adına imza atmaya yetkili olmayan başhekim tarafından imzalanmak suretiyle düzenlendiği anlaşıldığından iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)      İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

            2) Vedat EDİS adına usulüne uygun olmayan iş deneyim belgesi düzenleyen idarenin söz konusu işleminin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul