İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-664
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :28
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-664
Şikayetçi:
 Deniz Derya İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, G.M.K. Bulvarı Nu:57/2 Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü, Keresteciler Sitesi Kasım Sok. Nu:25 Merter/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2008 / 1025
Başvuruya konu ihale:
 2007/189784 İhale Kayıt Numaralı “Tuzla D-100 Karayolu Şifa Mah. Kuzey, Güney Yanyol ve Kavşak İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 06.00.26.0176/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 26.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/189784 İhale Kayıt Numaralı “Tuzla D-100 Karayolu Şifa Mah. Kuzey, Güney Yanyol ve Kavşak İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Deniz Derya  İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 26.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2008 tarih ve 1025 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihaleye ilişkin dokümanı 19.12.2007 tarihinde satın aldıkları, doküman üzerinde yapılan inceleme neticesinde ihale dokümanın eksik, yanlış ve rekabeti engelleyecek şekilde hazırlandığını tespit etmeleri üzerine idareye 26.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulundukları, idare 31.12.2007 tarih ve 8716 sayılı yazı ile başvurularını reddederken, aynı tarih ve 8712 sayılı yazı ile de ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeni ile ihale işlemlerine devam kararı alındığını bildirdiği,

 

1) İvedilik kararının tek başına alınması gerekli bir karar olduğu, şikayet başvurusuna verilen cevabın eki olamayacağı,

2) İdareye yapılan şikayet başvurusu tarihi 26.12.2007 iken, idarece şikayete verilen cevap ve ivedilik kararı alındığını bildiren yazıda, söz konusu tarihin 28.12.2007 olarak belirtilmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu,

3) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeni ile ihale işlemlerine devam kararında belirtilen gerekçelerin yerinde olmadığı kaldı ki, idarenin işin aciliyetini düşünmesi halinde ihaleyi yılın ilk dokuz ayında ve ön yeterlik usulü ile belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin 19.12.2007 tarihinde almış olduğu ihale dokümanında tespit etmiş olduğu aykırılıklara ilişkin idareye 26.12.2007 tarihli dilekçe ile müracaat etmesi üzerine idarece; 31.12.2008 tarih ve 8716 sayılı yazı ile şikayet başvurusu reddedilirken, aynı tarihli ve 8712 sayılı ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan karar da bildirilmiştir.

 

İdarenin ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararında gerekçe olarak;

 

İstanbul’un deprem coğrafyası içinde bulunması nedeniyle yol, köprü, kavşak, viyadük ve altyapı hizmetlerinin hızlı bir şekilde yapılmasını gerektirmekte, alternatif yol güzergahlarının oluşturulması, deprem bölgelerine ulaşımın hızlı bir şekilde yapılarak can ve mal kaybının azaltılması için uygun görülmektedir.

 

Bilahare Tuzla İlçesi nüfusu yoğun olan, önemli ilçelerden biridir. İlçenin mevcut alt yapısının ve ulaşım yollarının yetersiz olması ulaşım açısından büyük sıkıntılara neden olmaktadır. Bu nedenle ilçe genelinde altyapı sorunlarının çözümlenmesi ve ulaşım sorununa gerek yeni yollar, gerekse mevcut yolların revizyonu yapılarak, kavşak bağlantıları da yapılmak suretiyle çözüm getirilmesi gerekmektedir.

 

Büyük bir kısmı tamamlanan “Tuzla D-100 Karayolu Şifa Mahallesi Girişi Yol ve Kavşak inşaatı” işinin devamı olan D-100 Karayolu kuzey ve güney yan  yolları ile, bunlara bağlı ulaşım aksları ve buralardaki altyapı eksikliklerinin bitirilmesi işinin ivedi olduğu ve ihale sürecinin devam ettirilmesinde kamu yararı bulunduğu Müdürlüğümüzce değerlendirilmektedir.” denildiği görülmüştür.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin ‘İvedilik ve kamu yararı bulunması gerekçesiyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması’ başlıklı 11 inci maddesinde;

 

            “Şikayet başvurusu yapıldıktan sonra ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar da alınabilir.

         

            İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar, başvuruyu sonuçlandıran karar ile birlikte sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce başvuru sahibine tebliğ edilmiş olmasını sağlayacak şekilde bildirilir. Ayrıca başvuruyu sonuçlandıran karar  diğer isteklilere de bildirilir.

 

            İdarece usulüne uygun karar alınmadan ve bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin ‘İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması’ başlıklı 8 inci maddesinde ise,

 

            Kanunun 55 inci maddesi uyarınca, şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde karar alınabilir. Bu kararda gerekçe olarak sadece "ivedilik ve kamu yararı bulunduğu" veya "ihale sürecine devam edilmesi" şeklinde Kanun ve Yönetmelik hükmünün tekrarıyla yetinilmesi halinde, kararın gerekçeli olma şartı yerine getirilmediğinden, usulüne uygun alınmış bir karar sayılmayacaktır. Bu nedenle, gerekçelerin kararda açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.

 

Şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınması halinde bu karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran kararın aynı anda ve ayrı ayrı alınması ve başvurana bu iki kararın birlikte (aynı zarfın içinde veya elden) tebliğ edilmesi gerekmektedir.

 

İvedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı başvuru sahibi haricindeki diğer aday ve isteklilere bildirilmez. Ancak bu kararla aynı anda alınan ve başvuruyu esastan sonuçlandıran karar diğer aday ve isteklilere bildirilir.

 

İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.

 

İdarelerce, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde alınan karar ile başvuruyu sonuçlandıran kararın başvuru sahibine bildirimini izleyen günden itibaren yedi gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Bu süreye uyulmadan veya usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşmenin imzalanması durumunda, Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bu sözleşme hükümsüz sayılır.

 

Bu çerçevede idareler tarafından ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının gerekçeli olarak alınması, somut olayda gerekçelerin nasıl gerçekleştiğinin açıkça belirtilmesi ve alınan kararların bildiriminde yukarıdaki hususlara uygun işlem yapılması gerekmektedir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yukarıya aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde; idarece şikayeti esastan sonuçlandıran karar ile birlikte, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde alınan kararın aynı anda ve ayrı ayrı alındığı ve başvuru sahibine bu iki kararın birlikte tebliğ edilmiş olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İtirazen şikayet başvuru dilekçesi ekinde yer alan başvuru sahibinin idareye şikayet dilekçesi üzerinde; yazının Yazı İşleri Müdürlüğü kayıtlarına 26.12.2008 tarih ve 264228 sayı ile alındığına dair kaşenin yer aldığı,

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında yer alan başvuru dilekçesi üzerinde ise; yazının Yazı İşleri Müdürlüğü kayıtlarına 26.12.2008 tarih ve 264228 sayı ile alındığına dair kaşe ile birlikte, dilekçenin Altyapı Hizmetleri Müdürlüğüne havale edildiğine dair 26.12.2007 tarihli paraf ile, Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü kaydına 28.12.2007 tarihinde 3883 sayı ile alındığını gösteren kaşenin de bulunduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Her ne kadar, başvuru sahibinin; idarenin işin aciliyetini düşünmesi halinde ihaleyi yılın ilk dokuz ayında ve ön yeterlik usulü ile belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirmesi gerektiği yönündeki iddiası yerinde bulunmasa da, itirazen şikayet başvurusu üzerine tanzim edilen Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucunda alınan 14.11.2008 tarih ve 2008/AK.Y-26.1 sayılı karar ile;

 

İhale yetkilisince şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararın gerekçelerinin yerinde olmadığı tespit edilerek, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararın 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılarak, “İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusunda belirtilen ihale dokümanına ilişkin mevzuata aykırılık iddialarına, Kuruma yaptığı itirazen şikayet dilekçesinde yer vermediği görülmüştür.

 

İdarenin başvuruyu esastan sonuçlandıran kararında iddia konularına ilişkin yapmış olduğu değerlendirmenin şikayetçi tarafından yeterli görülmüş olup olmadığı hakkında bir değerlendirme yapma imkânı bulunmadığından, itirazen şikayet başvurusunda yer verilmeyen iddialara ilişkin inceleme yapılmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul