İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-665
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :32
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-665
Şikayetçi:
 Boyutsan İnşaat Sağ. Yapı Tes. Doğalgaz Dek. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd Şti. VEKİLİ Av. Ertan Karakülah 1593/1 Sokak Cumhuriyet İşhanı K.3/333 No:15 Bayraklı/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Anadolu Caddesi 41/5 35250 Bayraklı/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38639
Başvuruya konu ihale:
 2007/137179 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Buca Seyifi Demirsoy Devlet Hast. Bağlı Doğum ve Çocuk Bakımevi Ek Bina (125 Yataklı) İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2008 tarih ve 06.10.60.0132/2008-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 08.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İzmir Buca Seyifi Demirsoy Devlet Hast. Bağlı Doğum ve Çocuk Bakımevi  Ek Bina (125 Yataklı) İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Boyutsan İnşaat Sağ. Yapı Tes. Doğalgaz Dek. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd Şti’nin 22.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2007 tarih ve 38639 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye verdikleri tekliflerinin aşırı düşük teklif olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ancak idarenin tekliflerini değerlendirme dışı bırakma gerekçelerinin ihale mevzuatına uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

08.10.2007 tarihinde gerçekleştirilen “İzmir Buca Seyifi Demirsoy Devlet Hast. Bağlı Doğum ve Çocuk Bakımevi  Ek Bina (125 Yataklı) İkmal İnşaatı” işinin 08.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği, ihaleye 27 isteklinin katıldığı,

 

İhale komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda; Karter İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin tutarının ve geçici teminat mektubu süresinin yetersiz olduğu, Tekçeler İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin de geçici teminat mektubu süresinin yetersiz olduğu gerekçeleriyle  değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonu tarafından kabul edilen 25 teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet üzerinden sınır değerin tespit edildiği, belirlenen sınır değerin altında teklif veren Gülçubuk İnş. Tic. (Mustafa GÜLÇUBUK), Boyutsan İnş. Sağ. Yapı Tes. Doğalgaz Dek. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kerem Özcan İnş. Turz. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Tempo Tek. İnş. Turz. San. ve Tic. A.Ş., Baştur İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., L-N Yapı ve Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti., Hakan TATAR (İnş. Müh. Müt.)+Panzer Tar. Orm. Ür. İnş. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Aksel İnş. Klim. Gıda Taş. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den aşırı düşük teklif açıklaması istendiği,  L-N Yapı ve Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Kerem Özcan İnş. Turz. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şirketinin idarece belirlenen süre içerisinde tekliflerinin bileşenlerine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmadığı, sorguya cevap veren diğer 6 istekliye ait dosyalarda gerek piyasa, gerekse sorgu ekindeki analiz ve birim fiyatları tevsik eden belgeler ile imalatlarda kullanmayı planladıkları malzemelerin katalog ve kalite belgelerinde yapılan inceleme sonucu aşırı düşük sorgularının ihale komisyonu tarafından yeterli olmadığı sonucuna varıldığı,

 

Aşırı düşük teklif sorgusu dışında belgeleri tamam olan diğer isteklilerden en düşük teklifi veren  Çetin SEZGİN (İnş. Müh. Müt.)’in teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Atatek İnş. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin de ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

            Şikayet konusunun 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde hüküm altına alınan  aşırı düşük teklif değerlendirmesine ilişkin olduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinin, “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı  XIII üncü maddesinde yer alan, “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirilmesi” başlıklı (H) fıkrasında; “….Bu çerçevede ihale komisyonu; bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra;

a) Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki, yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 120 nin üzerindeki tekliflerle 40 ın altındaki teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulur ve bu değeri yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde eder.

b) Ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulur.

c) Bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit eder ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil) tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

Bileşenler, teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntılar ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiğinden,

İhale komisyonu, aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.” açıklama gereğince ihale komisyonu geçerli teklifleri tespit ettikten sonra aşırı düşük sorgulamasında kullanacağı sınır değer tespit etmesi ve buna göre tespit edilen sınır değerin altında kalan tekliflere ilişkin aşırı düşük teklif değerlendirilmesi yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

           

Bu durumda öncelikle aşırı düşük teklif sorgulamasına esas geçerli tekliflerin tespit edilmesi için teklif değerlendirilmesinin ihale mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığının incelenmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan ihaleye sunulan teklif dosyalarının incelenmesi neticesinde;

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “İdareler ayrıca işin niteliğini göz önünde bulundurarak, istekliden kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistemi belgesi isteyebilir. Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan isteklilerde, ihale konusu işin kalite belgesi istenen kısmına teklif veren konsorsiyum ortaklarının bu belgeleri sunması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenleme uyarınca idari şartnamenin 7.3.2 maddesine göre ihaleye başvuran isteklilerin ISO:9001 Kalite Yönetim Belgesine sahip olmaları ve teklif ekinde sunulma zorunluluğu getirildiği görülmüştür. 

           

İhaleye teklif veren Hakan TATAR (İnş. Müh. Müt.)-Panzer Tar. Orm. Ür. İnş. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının teklif dosyası içerisinde, 08.10.2007 tarihli İş Ortaklığı Beyannamesine göre pilot ortak olduğu anlaşılan Hakan TATAR (İnş. Müh. Müt.)’ın ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesinin bulunmadığı, özel ortak olan Panzer Tar. Orm. Ür. İnş. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesinin bulunduğu tespit edilmiş olup yukarıda anılan Yönetmeliğin “İş ortaklıklarında, pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir.“ hükmü uyarınca sözkonusu isteklinin teklifinin geçerli sayılmayarak değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

           İdari şartnamenin “ihaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7.4 üncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

 İhale konusu işe ait ilanın 4.4. maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir…”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale konusu işin miktarı ve türü, ihale ilanının 2 nci maddesinin (a) bendinde ve idari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (c) bendinde; “Bina İkmal İnşaatı Yapım İşi” olarak tanımlanmıştır.

 

Yapım İleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.

 

Belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

 

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak sunulan belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihaleye teklif veren isteklilerden İzmir Atılım Müh. Mak. Elk. İnş. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin Ege Gübre Sanayi A.Ş. tarafından verilen, 02.08.2005 tarih ve 2005/136 sayılı, “50,00x200,00 ebatlarında depo inşaatı” işine ait iş deneyim belgesini sunduğu ancak işin adının, ihale dokümanında belirlenen ve Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin eki benzer iş grupları listesinde yer alan (B) Üst Yapı (Bina) Grubu III. Grup İşler arasında olmadığı, IV. Grup işler arasında yer aldığı, inceleme konusu ihalede benzer iş olarak değerlendirilecek işlerin “B/III Grubu işler” olduğu dikkate alındığında İzmir Atılım Müh. Mak. Elk. İnş. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin Ege Gübre Sanayi A.Ş. tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uymadığı ve söz konusu firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerektiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi istekli Boyutsan İnş. Sağ. Yapı Tes. Doğalgaz Dek. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin de Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen 02.04.2004 tarih ve 3-662/411 sayılı “E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Eski Poliklinikler ve Laboratuarlar Tadilat ve Onarımı” işine ait iş deneyim belgesini sunduğu ancak yine inceleme konusu ihalede benzer iş olarak değerlendirilecek işlerin “B/III Grubu işler” olarak belirlendiği dikkate alındığında, “tadilat ve onarım” işine ait iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uymadığı anlaşıldığından Boyutsan İnş. Sağ. Yapı Tes. Doğalgaz Dek. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda idarece yukarıda belirlenen tespitler neticesinde değerlendirme dışı bırakılması gereken Hakan TATAR (İnş. Müh. Müt.)-Panzer Tar. Orm. Ür. İnş. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı, İzmir Atılım Müh. Mak. Elk. İnş. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve başvuru sahibi  Boyutsan İnş. Sağ. Yapı Tes. Doğalgaz Dek. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılmasından sonra geriye kalan geçerli teklifler üzerinden sınır değerin belirlenerek idarenin buna göre aşırı düşük olan isteklileri tespit etmesi gerekirken ihale mevzuatına aykırı olarak sınır değer tespiti yapmış olduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan tespitler neticesinde ihale üzerinde kalan istekli Çetin SEZGİN’in teklifinin de sınır değerin altında kaldığı ve idarece 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince aşırı düşük sorgulaması yapılması gerekmektedir.     

 

Ayrıca başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddialarının ihale işlem dosyası kapsamında incelenmesinde;

 

İdarece tespit edilen sınır değerin altında kalan Boyutsan İnş. Sağ. Yapı Tes. Doğalgaz Dek. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti ´nin vermiş olduğu aşırı düşük açıklamaları başvuru sahibine gönderilen 30.11.2007 tarihli yazı eki inceleme raporu ve şikayet başvurusu üzerine şikayet başvurusuna cevap niteliğinde alınan 14.12.2007 tarihli ihale komisyon kararında yer alan ;  

 

Tüm imalatlar ile ilgili üretici ve satıcı firmalardan fiyat alınmak suretiyle detaylı araştırma yapıldığı, şikayetçi firmaya teklif veren Dörtege Tesisat İnşaat Ltd. Şti. ile Atakan Elektrik Inş. Taah. Toptan Mlz. firmalarından vermiş oldukları fiyatların teyidinin istendiği, Atakan Elektrik Ltd. Şti. firması gönderdiği cevabi yazısında söz konusu fiyatları teyit ettiği ancak yapılan piyasa araştırmaları ve ihaleye teklif veren diğer firmaların elektrik tesisatı ile ilgili fiyatları göz önüne alındığında büyük farkların olduğunun belirlendiği, Dörtege Tesisat  Ltd. Şti. firmasının kaşesinde belirtilen adreste faaliyetini sürdürmediğinin tespit edilmesi üzerine telefonla şirket yöneticilerine ulaşıldığı sözkonusu firma yetkililerinin göndermiş olduğu 07.12.2007 tarihli şirket ortaklarından Yücel VARDAR ve Ali Önder DEMİRCİ imzalı yazıyla, kendi antetli kağıtlarında yer alan fiyatların ve proforma faturaların kendileri tarafından hazırlanmadığı, imzaların kendilerine ait olmadığını dolayısıyla geçerliliği bulunmadığını ve bu durumdan sorumlu olmayacaklarını bildirildiği, ilanda yer alan 11 adet teknik personel için
firmanın gösterdiği şantiye ve personel giderlerinin 13.060,07 .YTL olduğu, asgari ücretten
hesaplansa bile yalnızca teknik personel için 32.274,55 YTL fiyat verilmesinin gerektiği, anahtar teknik personelin firmanın başka işlerinde de çalışacağı varsayılarak bu hesaba dahil edilmediği, şikayetçi firmanın teklif ettiği bedel ile idarenin tespit etmiş olduğu piyasa fiyatları arasında büyük (inceleme raporunda: 219.798,68, komisyon kararında: 626.705,43 YTL) fark bulunduğu gerekçeleri ile yeterli bulunmadığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibi  22.11.2007 tarihli şikayet dilekçesinde  idarece eksik hesaplandığı belirtilen imalat kalemi ile anahtar teknik personel ücreti toplamının 36.000,00 YTL olduğunu bu bedelin gerek ihale konusu işin büyüklüğüne ve bedeline olan oranı gerekse de tekliflerinin "anahtar teslim götürü bedel" oluşu göz önüne alındığında eksiklik olarak kabul edilemeyeceğini, ihale konusu işin layıkıyla ve zamanında yapımına engel teşkil
etmeyeceğini idarece gerek yaklaşık maliyetin hesaplanmasında ve aşırı düşük teklifin belirlenmesinde gerekse tekliflerinin değerlendirilmesinde piyasa araştırmasının sağlıklı ve doğru yapılmadığı, Dörtege Tesisat İnşaat Ltd. Şti.nin ortaklarından Murat TÜRKYENER’in şirket müdürü olduğu, idareye, şirket adına teklifin geçerli olmadığı yönünde beyanda bulunanların ise diğer iki şirket ortağı olan Yücel VARDAR ile Ali Önder DEMİRCİ’nin olduğu, şirketi temsile ve şirket adına işlem yapmaya şirket müdürünün yetkili olduğu, yetkisiz ortakların bu yöndeki beyanlarının geçerli olmadığı iddia edilmiştir.

 

Boyutsan İnş. Sağ. Yapı Tes. Doğalgaz Dek. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti ´nin ihale işlem dosyası içerisinde yer alan aşırı düşük sorgulamasına istinaden idareye 08.10.2007 tarihinde sunmuş olduğu bilgi ve belgelerden ihale konusu işin maliyet kalemlerini gösterir icmalde “Şantiye ve personel giderleri” karşılığı olarak 13.060,07 .YTL gösterildiği, bunun karsız imalat maliyet tutarının % 0,05 ini almak suretiyle hesaplandığı (2.612.014,48 YTL x %0,05), açıklama ekinde  Dörtege Tesisat İnşaat Ltd. Şirketi antetli 03.10.2007 tarihli teklif fiyatları içeren listenin yer aldığı, firma antetinin üzerinin imzalanmış olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru dilekçesi ekinde başvuru sahibinin teklif aldığı ve şikayete konu Dörtege Tesisat İnş. Ltd. Şti. nin temsilcisi şirket müdürü olarak gözüken 09.04.2002 tarih ve 5523 sayılı ticaret sicil gazetesi ile üzerinde imza sirküsü bulunan “İzmir Ticaret Sicil Memurluğuna” hitaben yazılmış tescil talepnamesinin bulunduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale Bülteninde 10.09.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanında ve idari şartnamede 11 adet teknik personel ile 4 adet anahtar teknik personel istenildiği, 01.07.2007 tarihinden sonra yapılan ihalede SSK giderleri çıkarıldıktan sonra çalıştırılacak olan bu personellere ödenecek net asgari ücretin 419,15 YTL olduğu ve işin süresinin de  210 gün olduğu dikkate alındığında ihale konusu iş süresince ihale ilanı ve idari şartnamede belirlenen bu personellere ödenecek net asgari ücret toplamının 44.010,75 YTL (419,15 x 15 kişi  x 7 ay) olması gerektiği, oysa ki başvuru sahibinin ihale konusu işin maliyet kalemlerini gösterir icmalinde “Şantiye ve personel giderleri” karşılığı olarak sadece 13.060,07 YTL gösterildiği tespit edilmiştir.

 

Ayrıca başvuru dilekçesi ekinde “İzmir Ticaret Sicil Memurluğuna” hitaben yazılmış tescil talepnamesi yer alan Dörtege Tesisat İnş. Ltd. Şti. nin temsilcisi şirket müdürü Murat Türkyener’e ait imza örnekleri ile başvuru sahibi  Boyutsan İnş. Sağ. Yapı Tes. Doğalgaz Dek. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük açıklamaları ekinde bulunan ve idarece açıklamaların yeterli görülmeme gerekçesi olarak kullanılan anılan firma antetli teklif fiyat listesinde yer alan imzadan farklı olduğu anlaşılmıştır.   

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde;“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu; 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.  

 

Yukarıda belirtilen tespitler ve  4734 sayılı Kanun hükmü ile birlikte değerlendirildiğinde; ihale komisyonu tarafından hesaplanan sınır değerin altında yer alan başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlenmesinden sonra, söz konusu istekli tarafından sunulan teklifinin detayına ilişkin yapılan açıklamaların uygun bulunmayarak başvuru sahibinin teklifinin reddedilmesinde mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmamıştır.

 

Ayrıca idarece 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince tespit etmiş olduğu sınır değerin altında kalan diğer isteklilerden istemiş olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli bulunmamasının ihale mevzuatına uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul