En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-666
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :35
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-666
Şikayetçi:
 Mehmet YILMAZ, Halitpaşa İşhanı Kat:3 320 KARS
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 26. Bölge Müdürlüğü,Merkez Salkımlı Köyü ARTVİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3121
Başvuruya konu ihale:
 2007/167277 İhale Kayıt Numaralı “Artvin Yusufeli Köprügören Köyü Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2008 tarih ve 06.00.75.0120/2008-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından 22.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Artvin Yusufeli Köprügören Köyü Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Yılmaz’ın 28.01.2008 tarih ve 3121 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede teklifleri aşırı düşük teklif olarak değerlendirilen 14 teklif sahibinden maliyetlerine ilişkin ayrıntılı analizlerin istenildiği, ihalede sunulan en düşük teklifin yaklaşık maliyete göre %58 oranında daha düşük olmasına rağmen idarece ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı, ihale komisyonunun bu kararında teklif sahibinin sunduğu gerçekçi bir maliyet analizi veya hesabın etkili olmadığı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

            İdareden alınan faks iletisinden, başvuru sahibinin söz konusu ihalede değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak verilen 02.01.2008 tarih ve 244 sayılı kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine 08.01.2008 tarihinde tebliğ edildiği, anılan karara ilişkin olarak idareye şikayet başvurusu için farkına varıldığı tarihin dilekçede belirtilmemesi nedeniyle anılan tarihin 08.01.2008 olarak kabul edilmesi gerektiği, bu tarihten sonra başvuru sahibince idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken 28.01.2008 tarihinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulduğu, bu durumda başvuru sahibinin 28.01.2008 tarih ve 3121 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili idareye gönderilmesi gerekmekte ise de 28.01.2008 tarihi göz önüne alındığında idareye yapılacak onbeş günlük şikayet başvuru süresinin aşıldığı tespit edilmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Bahse konu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul