İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-668
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :36
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-668
Şikayetçi:
 Ali Esertaş - ZHS Mim. Müh. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti İş Ortaklığı Hükümet Caddesi Hisar Han Kat:5 No:25 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri 212. Şube Müdürlüğü Uçancıbaşı Mah. Turan Güneş Cad. No:6 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 307
Başvuruya konu ihale:
 2007/161111 İhale Kayıt Numaralı “Baklan Ovası Sulaması 2. Kısım Rehabilitasyon İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 06.00.10.0065/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri 212. Şube Müdürlüğü’nce 08.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Baklan Ovası Sulaması 2. Kısım Rehabilitasyon İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ali Esertaş - ZHS Mim. Müh. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti İş Ortaklığı’nın 28.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.01.2008 tarih ve 307 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil ve davranışlara ilişkin olarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği bedelin aşırı düşük olduğu, yaptığı açıklamaların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olmadığı, bu bedelle işin tamamlanmasının mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İnceleme konusu ihalede, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince, teklifleri hesaplanan sınır değerin altında kalan Hilali İdikut ŞENEL ve Özcan İnş. Ltd. Şti.’nden açıklama istendiği, Hilali İdikut ŞENEL’in istenen sürede açıklamada bulunmadığı gerekçesiyle teklifinin reddedildiği ve ihale komisyonunun oy çokluğu ile aldığı karar ile Özcan İnş. Ltd. Şti.’nin yapmış olduğu açıklamalar uygun görülerek ihalenin adı geçen isteklinin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği hüküm altına alınmıştır. Kanunun söz konusu hükmü uyarınca bir teklifin aşırı düşük olup olmadığının tespiti için yaklaşık maliyete veya diğer tekliflere göre durumunun ortaya konulması gerekmektedir. Aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesinde belirleyici olan yaklaşık maliyetin, mevzuata uygun ve sağlıklı olarak belirlenmesi gerekmektedir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespitine ilişkin 8 inci maddesinde; yaklaşık maliyetin projelere dayanılarak hesaplanması gerektiği, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tariflerinin hazırlanacağı, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde; yapım işine ait yaklaşık maliyetin hesaplanmasında, kamu idarelerince belirlenmiş rayiç ve birim fiyatların kullanılabileceği, ancak kamu idarelerine ait birim fiyat ve rayiçlerin gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı durumlarda, söz konusu fiyat ve analizler esas alınmayacağı, idarece yapılacak gerçekçi maliyet analiz ve tespitleri kullanılacağı, piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; iş, imalat ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve satıcılarından fiyatlar veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karşılaştırmalar yapılmak suretiyle uygun fiyatların belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

İdare tarafından hazırlanan, D3-0140 poz nolu “kanal kaplama makinası ile dökülen C16 kanal kaplama betonu” analizinin incelenmesinden; kum, çakıl ve çimento haricindeki malzeme ile işçilik, makine ve kalıp maliyetleri için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2007 yılı rayiç fiyatlarının kullanıldığı, ancak anılan rayiçlerden daha yüksek fiyatlandırılan kum, çakıl ve çimentonun fiyat tespitinin ne şekilde yapıldığına ilişkin herhangi bir bilgi ve belgenin ihale işlem dosyasında yer almadığı, projesinde kaplama betonunun 250 dozlu C16 betonu olacağı belirtildiği halde analizde beton dozajının 275 olarak hesaplandığı, belirtilen bu nedenlerle idarenin yaklaşık maliyetin hesaplama işlemlerinde Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükümlerine uyarlık bulunmadığı belirlenmiş olmakla birlikte; ihalenin sınır değerin altında kalan tekliflerden, aşırı düşük açıklamasına cevap veren en düşük teklif sahibi üzerinde bırakıldığı ve ihale komisyonu tarafından yapılan bu işlemde 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesine aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, tespit edilen bu aykırılık ihale sonucuna etkili görülmemiştir.

 

Diğer yandan; ihale üzerinde bırakılan istekli dışında ihaleye verilen beş tekliften üç, dört ve beşinci sıradaki teklifler incelendiğinde; 3 üncü sıradaki teklif sahibi olan şikayetçi Ali ESERTAŞ-ZHS Ltd. Şti. İş Ortaklığı, 4 üncü sıradaki teklif sahibi Ahmet KESKİN ve 5 inci sıradaki teklif sahibi H. Mehmet ŞANNAN’ın, tekliflerinde yer alan iş kalemlerine ilişkin analizlerin aynı formatta hazırlandığı ve analize giren miktarların birebir eşit olduğu, Ahmet KESKİN ve H. Mehmet ŞANNAN’ın ihale dokümanının Ahmet KESKİN vekili Serhat KESKİN tarafından satın alındığı, her üç isteklinin geçici teminat mektuplarının aynı bankanın aynı şubesinden aynı tarihte birbirini takip eden sıra numaraları ile alındığı, Ahmet KESKİN’in ticaret gazetesinde ve oda sicil kayıt suretinde ticari ikametgahı, “İsmet Paşa Mh. Y. Hükümet Caddesi Akkök İş Merkezi Kat:3/9 Kahramanmaraş” olduğu halde, teklif mektubunda tebligata esas adres olarak H. Mehmet ŞANNAN’ın adresini bildirdiği, her üç isteklinin teklif mektuplarının aynı formatta hazırlandığı, her üç isteklinin ihale konusu işin ana maliyet kalemi olan C16 betonuna ilişkin olarak aynı beton üreticisinden proforma fatura aldığı belirlenmiş olup, söz konusu üç teklife ilişkin olarak yapılan bu tespitlerin; şikayetçi ve adı geçen isteklilerin bu fiil ve davranışlarının 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen rekabeti etkileyecek davranışlar kapsamında olduğuna ilişkin güçlü bir karine teşkil ettiği sonucuna varılmış olup, adı geçen isteklilerin 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereği ihale dışı bırakılarak idare tarafından haklarında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca değerlendirme yapılması gerekmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca; tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde, ihaleye katılan tüzel kişiye kullandırılan iş deneyim belgesinin bir gerçek kişiye ait olması durumunda; “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”nin bu gerçek kişi ile ihaleye katılan tüzel kişi tarafından ayrı ayrı imzalanması gerektiği düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı olan ZHS Ltd. Şti. nin sunduğu, “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname” nin belge sahibi Serdar BULUT tarafından imzalanmadığı ve bu haliyle mevzuata uygun düzenlenmediği tespit edilmiş olup başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte iken ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesi işleminde, 4734sayılı Kanunun 37 nci maddesine uyarlık bulunmamakla birlikte; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalandığı tespit edildiğinden, ihale komisyonu tarafından yapılan sözkonusu mevzuata aykırılık ihale sonucuna etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2- Yukarıda yer alan, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil ve davranışlara ilişkin olarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul