• Karar No: 2008/UY.Z-674
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :33
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-674
Şikayetçi:
 Orkay İnşaat Hafriyat Nak. Mad. Tur. Müh. Hiz. Beton ve Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Özmersin Mahallesi Mersin Beldesi No:23 Akçaabat/TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ XXII. Böl. Müd. 226. Şube Müdürlüğü Çıtlakkale Mahallesi Ürün Sokak No:8 28200 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38306
Başvuruya konu ihale:
 2007/156244 İhale Kayıt Numaralı “Giresun Dereli İlçe Merkezi Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2008 tarih ve 06.10.47.0132/2008-01E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ  XXII. Böl. Müd. 226. Şube Müdürlüğü’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Giresun Dereli İlçe Merkezi Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Orkay İnşaat Hafriyat Nak. Mad. Tur. Müh. Hiz. Beton ve Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38306 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye verdikleri tekliflerinin banka referans mektubu ve mali durum bildirimindeki nakit veya gayri nakit miktarlarının istenilen asgari %10 luk oranı karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa ki kullanılmamış kredinin 50.000 YTL nakit ve 200.000 YTL gayri nakit olmak üzere toplam 250.000. YTL olduğu, bu durumda istenilen asgari tutarın karşılandığı değerlendirme dışı bırakma işleminin yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  Başvuru sahibinin ihale komisyonunca ihaleye sunulan teklif dosyası içerisinde yer alan Banka Referans Mektubunda gösterilen ve Mali Durum Bildiriminde beyan edilen tutarın teklif edilen bedelin %10’unundan az olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Başvuru sahibinin teklif dosyasında sunduğu Banka Referans Mektubunun 30.10.2007 tarihinde Akbank Türk A.Ş. Akçaabat Şubesi tarafından düzenlendiği, belge içeriği incelendiğinde  serbest mevduat sütununda “Değişken” ibaresinin yer aldığı Kullanılmamış Krediler kısmının “Nakit” ve “Gayrinakit” olarak belirlendiği nakit kısmında 50.000 YTL, gayrinakit kısmı için ise 200.000 YTL tutarın belirtildiği,  Mali Durum Bildiriminin de aynı içerikte olduğu görülmüştür.

 

 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde “Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK030.0/Y, KİK030.1/Y) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan yönetmelik hükmü uyarınca aynı doğrultuda İdari Şartnamenin 7.2.1 maddesinde; “Bankalardan temin edilecek belgeler teklif edilen bedelin %10’unden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bu düzenlemeler gereğince ihaleye 2.246.659,98 YTL teklif veren başvuru sahibinin asgari 224,666,00 YTL tutarı yer alan banka referans mektubuna sahip olması gerektiği anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin “Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için” başlıklı istenilecek belgelere ilişkin (a) bendinin birinci fıkrasında yer alan “Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,” hükmü uyarınca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

Banka referans mektuplarının; ilgilinin talebi üzerine, bankalar nezdindeki mevduat ve kredi durumunu göstermek üzere, bankalarca ilgili kurum ya da kuruluşa hitaben düzenlenen bir belge niteliğini taşıdığı anlaşılmaktadır.

Anılan Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükmü gereğince; banka referans mektubunda yer alan kullanılmamış nakit kredisi, kullanılmamış teminat mektubu kredisi ve  serbest mevduatının ayrı ayrı  o kişinin kredibilitesini gösterme niteliğine haiz olduğu ve  her hangi birinin teklif edilen bedelin %10 unu karşılaması halinde diğerleri sıfır olsa dahi istenen asgari şartı sağladığı dikkate alındığında, birbirleri ile toplanmak suretiyle %10 asgari şartının sağlanabileceği,  dolayısıyla toplamının o isteklinin belgeyi düzenleyen banka nezdinde toplam kredibilitesini göstereceği değerlendirilmiştir.

Bu durumda başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde sunduğu banka referans mektubu ve mali durum bildiriminde yer alan kredi tutarlarının toplamının (nakdi kredi  50.000 YTL ve gayri nakdi kredi 200.000 YTL) idari şartnamede istenilen asgari teklif ettiği bedelin %10’unu (2.246.659,98 x %10 =224.665,998 YTL) karşılaması şartını sağladığı anlaşıldığından teklifinin bu gerekçe ile idarece değerlendirme dışı bırakılması işlemi ihale mevzuatına aykırı bulunmuş ve başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmüştür.

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi gereğince itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İhale komisyonunca  26.11.2007  tarihli ihale komisyon kararı ile Salih SÜMERKAN, Mustafa DEMİRKAN-Selçuk SARI İş Ortaklığı ve Salih ÖZDEMİR’in tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında Banka Referans Mektubunda ve Mali Durum Bildiriminde yer alan tutarın teklif edilen bedelin %10’unundan az olması gerekçesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            Söz konusu isteklilerin teklif dosyalarında yer alan ihaleye sunmuş oldukları Banka Referans Mektupları ve içeriği aynı olan Mali Durum Bildirimlerinde yer alan kredi tutarları toplamının idari şartnamede yer alan asgari şart olan teklif ettikleri bedelin %10’u şartını sağladığı görülmüştür.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda aktarılan hükmü gereğince; banka referans mektubunda yer alan kullanılmamış nakit kredisi, kullanılmamış teminat mektubu kredisi ve  serbest mevduatının ayrı ayrı  o kişinin kredibilitesini gösterme niteliğine haiz olduğu ve  her hangi birinin teklif edilen bedelin %10 unu karşılaması halinde diğerleri sıfır olsa dahi istenen asgari şartı sağladığı dikkate alındığında, birbirleri ile toplanmak suretiyle %10 asgari şartının sağlanabileceği,  dolayısıyla toplamının o isteklinin belgeyi düzenleyen banka nezdinde toplam kredibilitesini göstereceği değerlendirildiğinden idarece  isteklilerden Salih SÜMERKAN, Mustafa DEMİRKAN-Selçuk SARI İş Ortaklığı ve Salih ÖZDEMİR’in değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinde bu hususun yer almasının ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) İhale komisyonunca teklif değerlendirmesi aşamasında ihale tarihi olan 31.10.2007 tarihli “Uygun Sayılamayan Belgelerin Uygun Sayılmamalarına İlişkin Tutanak” düzenlendiği bu tutanak ile  Orkay İnş. Hafriyat Nak. Mad. Müh. Hiz. Beton ve Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Salih SÜMERKAN, Salih ÖZDEMİR’in Banka Referans Mektubunda ve Mali Durum Bildiriminde yer alan tutarın teklif edilen bedelin %10’unundan az olması gerekçeleriyle Mustafa DEMİRKAN-Selçuk SARI İş Ortaklığının ise aynı gerekçeye Ortaklık hisse beyanı ile Ticaret ve Sanayi Odası belgesinin sunulmamasının ilave edilerek tekliflerinin uygun sayılmamasına karar verildiği,

 

İhale komisyonunca 23.11.2007 tarihinde tutulan tutanak ile Bölge Müdürlüğünün 13.11.2007 tarih ve 7516 sayılı yazısı ekinde yer alan Kamu İhale Kurulunun iş deneyim belgesi olarak diplomanın kullanılması ile ilgili 2007/UY.Z-3406 sayılı uyuşmazlık kararı doğrultusunda yeniden değerlendirme kararı alındığı, bu karar doğrultusunda yeniden yapılan değerlendirme neticesinde alınan 26.11.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile  Salih SÜMERKAN, Tamer KÜÇÜKTERZİ- Rahmi ÖZYURT İş Ortaklığı,  İrfan ASLAN, Salih ÖZDEMİR, Şener ŞENGÜN, Murat ÖZDOĞAN, Fehmi KARPUZ-Yurt-Se İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Mustafa DEMİRKAN-Selçuk SARI İş Ortaklığının değerlendirme dışı bırakma gerekçesi olarak İş deneyim belgesinin Kanunun 62 inci maddesinin (h) bendine göre düzenlenmemesi belirtilmek suretiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Öte yandan ihaleye katılan Osman ALNIAÇIK-Aksu İnş San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının pilot ortağı gerçek kişi mühendis Osman ALNIAÇIK’ın ihaleye iş deneyim belgesi yerine kullanılmak üzere mezuniyet belgesini vermesine rağmen ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı,

 

            Kamu İhale Kurulunun 22.10.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3406 sayılı Kurul Kararı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendinde yer alan hükümlere  atıfta bulunulmak suretiyle; “….. başvuru sahibinin daha önce iş bitirme belgesine sahip olması nedeniyle, anılan mevzuat ve Danıştay Onüçüncü Dairesinin 11.10.2006 gün ve E:2006/2125, K:2006/3910 sayılı kararı çerçevesinde başvuru sahibi tarafından incelenen ihaleye iş deneyim belgesini tevsik edici belge olarak mezuniyet belgesi sunularak teklif verilemeyeceğinden, ihale komisyonu tarafından bu hususta tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.”  tespitine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

            Yukarıda yer alan Kurul Kararında da belirtildiği üzere ihaleye katılan gerçek kişi mühendis ve mimarların ihalede iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini  kullanabilmesinin ön koşulunun  denetim ve yönetim görevinde bulunmaması ve  daha önce iş bitirme belgesine sahip olmaması olduğu anlaşılmaktadır.

 

            Bu durumda öncelikle ihaleye katılan gerçek kişi mühendis ve mimarların iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini kullanmaları halinde bu kişilerin daha önceden denetim ve yönetim görevinde bulunduğunun ve iş bitirme belgesine sahip olduğunun tespiti halinde mezuniyet belgeleri iş deneyim belgesi olarak kabul edilmeyecek ve teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

            Buna göre ihaleye teklif veren Fehmi KARPUZ-Yurt-Se İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif dosyası içerisinde gerçek kişi ortak Fehmi KARPUZ’a ait iş deneyim belgesi olarak kullanılmak üzere mezuniyet belgesi ile diğer ortak tüzel kişiliğin yarısından fazla hisseye sahip olması nedeniyle kendi adına düzenlenmiş iş bitirme belgesinin bulunduğu anlaşıldığından idarece değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu,

    

Oysaki başvuru konusu ihalede ihale işlem dosyası içerisinde iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgeleri kullanan gerçek kişilerin daha önceden yapmış olduğu işlere ilişkin iş deneyim belgesi olduğu tespiti yapıldığına ilişkin her hangi bir bilgi ve belge bulunmaksızın ve 14.12.2007 tarih ve 2007/UY.Z-4099 sayılı kararındaki değerlendirmeler dikkate alınmaksızın iş deneyim belgesi olarak mezuniyet belgesi sunan isteklilerden Salih SÜMERKAN, Tamer KÜÇÜKTERZİ- Rahmi ÖZYURT İş Ortaklığı,  İrfan ASLAN, Salih ÖZDEMİR, Şener ŞENGÜN, Murat ÖZDOĞAN ve Mustafa DEMİRKAN-Selçuk SARI İş Ortaklığının değerlendirme dışı bırakma gerekçesi olarak iş deneyim belgesinin Kanunun 62 inci maddesinin (h) bendine göre düzenlenmemesi olarak belirtilmesi ihale mevzuatına aykırıdır.

 

 Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda tekliflerin alınmasından sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul