İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-759
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :1
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-759
Şikayetçi:
 Seal İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Vekili: Av. Hüseyin ÇINAR Tunus Caddesi No:85/9 Kavaklıdere ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Valiliği İl Özel İdaresi Atakent Mh. Yaşar Doğu Cd. Yüreğir ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1478
Başvuruya konu ihale:
 2007/155264 İhale Kayıt Numaralı “Adana-Yüreğir Sofulu 100 Kişilik Anaokulu Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 06.00.36.0065/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Valiliği İl Özel İdaresi’nce 01.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Adana-Yüreğir Sofulu 100 Kişilik Anaokulu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Seal İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.01.2008 tarih ve 1478 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük olmadığına ilişkin olarak mevzuata uygun yapmış oldukları açıklamalarının idare tarafından kabul edilmediği, idarenin açıklamalarını kabul etmeme gerekçelerinin yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihalede, teklifi sınır değerin altında kalan başvuru sahibinden, idarenin 5.11.2007 tarih ve 11751 sayılı yazısı ile teklifine ilişkin açıklama vermesi istendiği, başvuru sahibinin 12.11.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ekinde verdiği açıklamaların ihale komisyonu tarafından değerlendirilmesi neticesinde; teklifinde sunduğu analizlerde yer alan rayiç fiyatların, proforma faturalardaki fiyatlardan daha düşük olduğu, analizlerde yer alan rayiçlere uyum sağlamak maksadıyla bazı proforma faturaların ihale tarihinden sonra alındığı, açıklamasında depolarında malzeme olduğunun ve işçiliklerin kendileri tarafından yaptırılacağının belirtilmesinin avantajlı koşul olarak sayılamayacağı gerekçeleriyle yapılan açıklamanın uygun görülmediği ve teklifinin reddedildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kanunun yukarda aktarılan 38 inci maddesinde yer alan “….teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.” hükmü gereği, teklif fiyatının aşırı düşük teklif olduğu tespit edilen bir isteklinin, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen hususlarda aşırı düşük sayılmasını engelleyecek nitelikte bir açıklamada bulunmaması durumunda teklifinin ihale dışı bırakılması esastır.

 

Başvuru sahibinin teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamaların incelenmesi neticesinde; yapılan açıklamanın 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen, ihale konusu işin imalat sürecinin ve yapım yönteminin ekonomik olması veya seçilen teknik çözümler ile teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar hususlarında bir açıklama olmayıp sadece teklifinde yer alan iş kalemlerine ilişkin metrajlar ve fiyat analizleri ile bunlara ilişkin fiyat taahhütlerini içerdiği, ayrıca komisyon kararında da belirtildiği üzere teklifinde yer alan analizler ile açıklamasında sunulan fiyat tekliflerinin uyumsuz olduğu, belirtilen bu nedenlerle teklifinin reddedilmesine ilişkin ihale komisyon kararında 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, şikayet başvurusu yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

   Oybirliği ile karar verildi

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul