İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-761
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :3
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-761
Şikayetçi:
 Butuğ İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. Uğur Mumcu Caddesi 94/3 G.O.P. Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü Meydan Cami Karşısı 3. Vakıf İşhanı Kat:2 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2008 / 4207
Başvuruya konu ihale:
 2007/72432 İhale Kayıt Numaralı “Tokat Niksar İş ve Kültür Merkezi Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2008 tarih ve 06.00.94.0065/2008-15 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 12.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tokat Niksar İş ve Kültür Merkezi Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Butuğ İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin 07.02.2008 tarih ve 4207 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idare tarafından ihalenin iptal edilmesi işleminin Kamu İhale Kurulu kararı ile iptal edildiği, ancak idare tarafından ihalenin tekrar iptal edildiği, idarenin Kamu İhale Kurulu kararına uymasının yasal bir zorunluluk olduğu, iptal işleminin hukuka aykırı olduğu, idarenin iptal işleminin iptal edilerek ihalenin kendi üzerlerinde bırakılmasının gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında; birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, yapılan ön inceleme sonucunda; yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi geçtikten sonra tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin iptal edilmiş olması nedeniyle anılan yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Çoğunluk görüşünde; başvuruya konu ihalenin iptal edilmiş olması nedeniyle İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığı belirtilmiştir.

 

Ancak idare tarafından ihalenin iptal edilmesine ilişkin işlem Kamu İhale Kurulunun 22/10/2007 tarihli ve 2007/UY.Z-3395 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve ihalenin devam etmesine karar verilmiştir. Bu aşamada idare tarafından ihalenin tekrar iptal edilmesinin Kamu İhale Kurulu kararının uygulanmaması anlamına geleceği açık olup, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluştuğu anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul