İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-763
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :6
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-763
Şikayetçi:
 Meridyen İnşaat Gıda Besi San. ve Tic. Ltd. Şti, Babalık Mahallesi Yapıcı İşhanı Asma Kat. P-135 Merkez / KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Sarayönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,Doğu İstasyon Mahallesi Tahir Çelik Caddesi Hükümet Konağı 42430 Sarayönü / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1861
Başvuruya konu ihale:
 2007/201508 İhale Kayıt Numaralı “Merkez İlköğretim Okulu Bahçe Düzenleme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 06.00.48.0085/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sarayönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Merkez İlköğretim Okulu Bahçe Düzenleme İşi” ihalesine ilişkin olarak Meridyen İnşaat Gıda Besi San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2008 tarih ve 1861 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif değerlendirmesinde ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasında kullanılmak üzere teklif mektubuyla birlikte verdikleri yapılacak işlerin listesinin, taraflarına mahal listesi verilmemesine rağmen hazırlandığı, bunun sözleşme yapmadan önce istenmesi gerektiği, ilgili listenin ihale cd’sinde eksik olmasına rağmen tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı, yapılacak işlerin Poz no’ları ile birlikte şartnamede verilmesi gerektiği, tekliflerinin aşırı düşük olmadığı ve pursantajların da verilmediği hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

Sarayönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Merkez İlköğretim Okulu Bahçe Düzenleme İşi” nin 25.12.2007 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş, ihaleye ilişkin 4 adet ihale dokümanı satın alınmış, 3 istekli söz konusu ihaleye katılmış ve ihale DDirect Bilg. İnşaat Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır.

 

İhale komisyon kararı ile idarenin başvuru sahibinin şikayet dilekçesine verdiği cevaptan başvuru sahibinin hesap cetvelinde belirttiği poz noların ihale dokümanı kapsamında verilen “yaklaşık maliyet pursantaj tablosunda” yer alan poz nolara uymadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifinin ise başvuru dilekçesinde iddia edildiği gibi ihale komisyonunca aşırı düşük olarak değerlendirilmediği anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca başvuru sahibinin verilmediğini iddia ettiği mahal listesi ile pursantaj tablosunun ihale işlem dosyasında bulunduğu, idarenin ihale CD’ sinde anılan belgelerden mahal listesinin CD içeriğinde yer aldığı, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinin eki olan ihaleye ait CD’de ise her iki belgenin de yer almadığı tespit edilmiştir.

 

Diğer yandan yalnız ihale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu hesap cetvelindeki poz noların idarenin ihale dokümanı kapsamında sunduğu yaklaşık maliyet pursantaj tablosu ile mahal listesinde yer alan poz nolar ile uyumlu olduğu görülmüştür.

 

            İhale işlem dosyasındaki başvuru sahibine ait “doküman satın alındığına dair belgeden” başvuru sahibinin 24/12/2007 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı tespit edilmiştir.

 

Anılan belgede ise;

 

            Merkez İlköğretim Okulu Bahçe (çevre) Düzenleme İşi İhalesi’ne ilişkin olarak ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerin tamam olup olmadığı aday tarafından kontrol edilmiş ve  tamamı aslına uygun olarak, içeriğindeki  belgeleri  gösteren  bir  dizi  pusulasıyla  birlikte 1 adet Cd ile teslim edilmiştir.

 

            İhale dokümanı;

1)      Hizmet İşleri Genel Şartnamesi

2)      Taslak Sözleşme

3)      İdari Şartname

4)      Diğer Dokümanlar

5)      1 Adet CD

6)      Yapılacak işin krokisini gösterir fotokopiden oluşmaktadır.” ifadeleri yer almaktadır.

 

            Ancak bu belgedeki listede yer alan “Diğer Dokümanlar” ın içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yer almamaktadır.

 

Yukarıda yapılan tespitler sonucunda; verilmediği iddia edilen pursantaj tablosu ile mahal listesinin “Diğer dokümanlar” kapsamında değerlendirilebileceği ve başvuru sahibinin ihale dokümanını kontrol ederek teslim aldığına dair “doküman satın alındığına dair belgede” imzası bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin söz konusu belgelerin verilmediğine dair iddiasına ilişkin bir kanıta ulaşılmamış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde; “Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenen anahtar teknik personel ve şantiyede çalışacak teknik personele ilişkin belgeler;

 

Anahtar Teknik Personel:

İnşaat Mühendisi veya Mimar 1 Adet (5 Yıl Deneyimli)

…”

düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde “İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılmasına ilişkin  olarak aşağıda belirtilen belgeler istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir.

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın, anahtar teknik personel listesinde belirttiği şahsın mesleki deneyimini tevsik etmek için şahsa ait İnşaat Mühendisi olduğunu belirten diploma ile İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube’since verilen oda kayıt belgesini sunduğu tespit edilmiştir. Ancak söz konusu belgeden anahtar teknik personel olarak öngörülen şahsın 20.09.2004 tarihinde odaya kayıt yaptırdığı dolayısı ile idari şartnamede istenen beş yıllık deneyime sahip olmadığı anlaşıldığından, bu isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak ihalede üzerinde bırakılan firmanın anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması neticesinde, ihalede geçerli teklif kalmayacağından ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul