İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-764
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :7
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-764
Şikayetçi:
 İn-Kim Müh. İnş. Taah. Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti., Hasanefendi Mah. 1904 Sok. No:9/A AYDIN
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hasanefendi Mah. Batı Gazi Bulvarı No:67 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 415
Başvuruya konu ihale:
 2007/172799 İhale Kayıt Numaralı “Aydın İli Bozdoğan İlçesi 500 Kişilik Spor Salonu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 06.00.14.0120/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Aydın İli Bozdoğan İlçesi 500 Kişilik Spor Salonu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak İn-Kim Müh. İnş. Taah. Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 07.01.2008 tarih ve 415 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye katılan isteklilerin:

 

            1) Teklif mektuplarının mevzuata uygun olup olmadığı,

 

            2) İstihdam edecekleri anahtar teknik personele ilişkin SSK kayıtlarının yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise anılan personelin merkez büroda mı yoksa isteklinin taahhüdü altındaki şantiyede mi çalıştığı,

 

            3) İhale ilanında talep edilen fiyat analizlerine ilişkin belgelerin teklif dosyası kapsamında bulunup bulunmadığı,

 

            Hususlarının ihale komisyonu tarafından yeterince incelenmeden ihalenin sonuçlandırıldığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.”,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinde; “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır (standart formlar KİK018.0/Y ve KİK:019.0/Y).

 

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

 

a)      Yazılı olması,

b)      İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)      Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d)      Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e)      Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

 


 

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektuplar değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” hükümleri yer almaktadır.

 

Belirtilen hükümler çerçevesinde ihaleye katılan istekliler tarafından sunulan teklif mektuplarının anahtar teslim götürü bedel Standart Form-KİK018.0/Y’ye uygun olarak sunulduğu, söz konusu teklif mektuplarının anılan Kanun ve Yönetmelikte belirtilen zorunlu şartları taşıdığı belirlenmiştir.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen zorunlu şartları taşıyan isteklilere ait teklif mektuplarının Standart Form-KİK 018.0/Y’ye uygun olduğu anlaşıldığından idare tarafından bu hususta yapılan işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde;

 

            “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

 

            a) Anahtar teknik personel

 

            Adet    Pozisyonu                   Mesleki Unvanı

            1          Şantiye Şefi                 İnşaat Mühendisi veya Mimar (En az 5 yıl deneyimli)

            1                                             Makine Mühendisi (En az 5 yıl deneyimli)

            1                                             Elektrik Mühendisi (En az 5 yıl deneyimli)

            …”

 

            Düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamede yapılan düzenleme ile ihaleye katılım için yeterlik kriteri olarak; bir adet inşaat mühendisi veya mimar, bir adet makine mühendisi ve bir adet elektrik mühendisinin anahtar teknik personel olarak öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

            İhaleye katılan istekliler tarafından anahtar teknik personel olarak idari şartnamede belirtilen nitelik ve sayıda kişinin önerildiği, bu kişilere ait meslek odası üye kayıt belgelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgelerin (isteklide şirket müdürü olan kişinin aynı zamanda anahtar teknik personel olması durumu hariç) teklif eklerinde yer aldığı görülmüştür.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin isteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeleri düzenleyen 41 inci maddesinde; “…Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

            Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz…” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Yönetmelik hükmünde, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar için Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin aranmayacağı açıkça ifade edilmiştir.

            Kaldı ki, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 540 ıncı maddesinde; “Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatiyle şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar.

                Şirket mukavelesi veya umumi heyet kararı ile şirketin idare ve temsili ortaklardan bir veya birkaçına bırakılabilir.

                Kuruluştan sonra şirkete giren ortaklar, bu hususta umumi heyetin ayrı bir kararı olmadıkça, idare ve temsile mezun ve mecbur değildirler.
                Limitet şirketin temsilcileri arasında bir hükmi şahıs bulunduğu takdirde, ancak o hükmi şahıs adına limitet şirketin temsil ve idaresini üzerine almış bulunan hakiki şahıs limitet şirketin temsilcisi olarak tescil ve ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

            Bu hükümlerden hareketle; şirketin temsil ve idaresinin şirket müdürü tarafından yürütüldüğü, bu nedenle şirket müdürü olarak yer alan şahısların anahtar teknik personel olarak öngörüldükleri durumda, şirket bünyesinde çalıştıklarına dair Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin sunulmasının zorunlu olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Dolayısı ile, ihaleye katılan istekliler tarafından ihale dokümanında “anahtar teknik personel” konusunda yapılan düzenlemeye uygun nitelikte kişilerin önerildiği ve bu kişilere ait meslek odası üye kayıt belgeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgelerin isteklilerin teklif ekinde yer aldığı görüldüğünden idarece bu hususa yönelik olarak tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Ayrıca, başvuru sahibinin “isteklilere ait anahtar teknik personelin merkez büroda mı yoksa isteklilerin taahhüdü altındaki şantiyede mi çalıştığı” iddiası Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan; “Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” hükmü çerçevesinde değerlendirildiğinde, iddiasının mesnetsiz olduğu görülmüştür.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde; “…Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 7.1.(m) maddesinde; “Bu Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler.” düzenlemesine,

 

İhale ilanının “Diğer Hususlar” başlığında ve anılan şartnamenin 58 inci maddesinde; “İstekliler tekliflerinin ekinde; aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere teklif bedeli oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini vermek zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İncelemeye konu ihalede, Erhan İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Mahmut PETEKKAYA’nın teklif dosyasındaki mevcut analiz ve hesap cetvellerinin yeterli olmadığı, Polatoğlu Pet. Ür. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasındaki mevcut analiz ve hesap cetvellerinin birbiriyle uyuşmadığı gerekçesiyle tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifleri değerlendirmeye alınan dört isteklinin teklif dosyalarında analizlerin yer aldığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          ç) Ödeneğin mevcut olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

         

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan 02.11.2007 tarih ve T-02/5564 sayılı ihale onay belgesinde Katma Değer Vergisi hariç hesaplanan yaklaşık maliyetin kullanılabilir ödenek tutarının üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 46.5 maddesinde; “Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır;

 

Yıllar               Ödenek (%)

2008                    100”

 

Düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık Maliyetin Bütçenin Programlanmasında Kullanılması ve Güncellenmesi” başlıklı 13 üncü maddesinde; Ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamayacağından idareler bütçelerini programlarken ihale konusu her iş için yaklaşık maliyeti tespit eder. Ödenek tutarının belirlenmesinde yaklaşık maliyet tutarına ilgili mevzuatına göre Katma Değer Vergisi de dahil edilir.” hükmü,

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde ise; “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda anılan hükümler gereğince 4734 sayılı Kanuna göre yapılan tüm ihalelerde, ihaleye çıkılabilmesi için işin ödeneğinin bulunmasının şart olduğu ve belirlenen yaklaşık maliyet üzerinden ihale konusu iş için öngörülen ödeneğin idarelerce Katma Değer Vergisi dahil edilerek belirlenmesi gerektiği açıktır. İncelemeye konu ihalenin ödeneğinin tümünün 2008 yılı için planlandığı ancak ihale onay belgesinde söz konusu iş için yeterli ödeneğin belirlenmediği görüldüğünden idarece bu hususta tesis edilen işlemin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            ı) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

1) İdari şartnamenin “İsteklinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri” başlıklı 7.2.2 maddesi,

 

  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler; isteklinin;

 

  a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

 

Yeterlilik kriterleridir ve sunulan belgelerde yukarıda sayılan bu üç kriter birlikte aranır.

 

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son üç yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp, sağlanmadığına bakılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 37 nci maddesinde; bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olmasının gerekli olduğu, yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen isteklilerin yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebileceği, ayrıca isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlamasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

İncelenen ihalede; ihale üzerinde bırakılan Yiğitler İnş. İhr. İth. San. Ltd. Şti.’nin teklif ekinde sunduğu bilanço üzerinde yapılan hesaplama sonucunda anılan isteklinin ihale dokümanında ve anılan Yönetmelikte istenilen rasyo değerlerini sağladığı, ancak bilançonun “serbest muhasebeci” Toker KARAKAYA tarafından imzalı olduğu görülmüştür.

 

Bu durumda; ihale üzerinde bırakılan isteklinin ekonomik ve mali yeterliğinin belirlenmesine yönelik bilançosuna ilişkin belgelerin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 inci maddesinde yer alan hükümlere aykırı olması nedeniyle anılan isteklinin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden idarece yapılan işlemde mevzuat hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

 

2) İdari şartnamenin “İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı 7.2.3 maddesi;

 

İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu işle ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler,

 

Bu belgelerde, son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin %15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin %12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerinden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

 

Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadar ki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp, sağlanmadığına bakılacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 38 inci maddesinde, sunulan gelir tablosu ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olmasının gerekli olduğu, ayrıca isteklinin ortak girişim ortağı olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirleri; iş ortaklığında o ortak girişimdeki hissesi oranında dikkate alınacağı ve iş ortaklığında; yıllık ciro veya ihale konusu yapım işlerine ilişkin yıllık gelir bakımından, pilot ortağın ve diğer ortakların iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerektiği, ortaklardan her birinin bu iki belgeden birini sunması ve sunulan belge için öngörülen kriteri iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlamalarının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

 

İncelemeye konu ihalede; ihale üzerinde bırakılan Yiğitler İnş. İhr. İth. San. Ltd. Şti.’nin teklif ekinde gelir tablosu veya yapım işi miktarını gösteren hakediş raporunun sunulmadığı görülmüştür.

 

Bu durumda; Yiğitler İnş. İhr. İth. San. Ltd. Şti.’nin teklif ekinde ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesine yönelik iş hacmini gösteren belgelerin verilmemesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde yer alan hükme aykırı olması nedeniyle anılan isteklinin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden idarece yapılan işlemde mevzuat hükümlerine uyarlık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde “(B) Üstyapı (Bina) Grubu İşler” başlığı altında;

“III. Grup İşler:

1. II.Grup işler

2. Özelliği olan büyük okul yapıları (spor salonu,konferans salonu v.b. ek tesisleri olan eğitim yapıları)

3. Liman binaları (Liman, iskele ve diğer ulaşım yolları daha önce yapılmış ise)

4. İl tipi idari binalar

5. Büyük cezaevler

6. Büyük yurtlar (Yüksek öğrenim yurtları)

7. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

8. Araştırma binaları ve laboratuarlar

9. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

10. Arşiv binalar

11. Banka binaları

12. Hastaneler, doğumevleri, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

13. Yaşlılar huzur evi, kreş ve gündüz bakım evleri

14. Kaplıca ve şifa evleri

15. Müstakil spor köyleri (kapalı-açık yüzme havuzları, spor salonları, hipodromlar, stat ve stadyumlar)

16. Aqua parklar

17. Rekreasyon merkezleri, büyük parklar

18. Otel ve moteller

19. Eğitim ve eğlence amaçlı yapılar (toplantı, eğlence ve düğün amaçlı),

gençlik merkezleri

20. Fuarlar, satış ve sergi binaları (showroomlar)

21. Misafirhaneler

22. İbadethaneler (Dini yapılar)

23. Organize sanayi bölgeleri

24. Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesisler, fabrika ve imalathaneler

25. Villalar, teras evleri ve dağ evleri

26. Çevre düzenlemesi gerektiren toplu konut, siteler veya müstakil konutlar

27. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve özel konutlar,

28. İş hanları, ticari bürolar

29. Büyük mağazalar, alışveriş merkezleri

30. Otobüs terminalleri, otogarlar, istasyon binaları

31. Katlı garajlar (yer altı-yer üstü)

32. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler

sayılmıştır.

Yiğitler İnş. İhr. İth. San. Ltd. Şti. tarafından teklif ekinde sunulan iş deneyim belgesinin 07.12.2007 tarih ve 66191 sayı ile İmar ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlendiği, işin adının “Ereğli Çıraklık Eğitim Merkezi İnşaatı İşi” olduğu, uygulanan yapı tekniğinin betonarme karkas, toplam sözleşme bedelinin 1.149.000,00 YTL ve belge tutarının da aynı bedel olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İhale işlem dosyası kapsamındaki bilgiler çerçevesinde, Yiğitler İnş. İhr. İth. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinde gerçekleştirilen işin anılan Tebliğin B/III Grubu işler kapsamında olmayıp B/IV Grubu işler kapsamında olduğu değerlendirilmekle birlikte, işin kapsam ve içeriğinin iş deneyim belgesini düzenleyen idareden istenecek tevsik edici belgeler çerçevesinde idarece yeniden irdelenmesi gerekmektedir.

 

4) İhaleye katılan isteklilerden Murat ORUÇ’un Kamu İhale Kurumuna yaptığı bir itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 28.01.2008 tarih ve 2008/UY.Z-379 sayılı Kurul Kararına istinaden anılan isteklinin daha önce yapmış olduğu işlere ilişkin iş denetleme belgelerinin ve iş deneyim belgelerinin bulunduğu, bu nedenle isteklinin iş deneyim belgesi olarak mezuniyet belgesini sunmasının mümkün olmadığı şeklinde karar verildiği görülmüştür.

 

İncelemeye konu ihalede de, Murat ORUÇ’un iş deneyim belgesi olarak mezuniyet belgesini sunduğu görüldüğünden adı geçen isteklinin anılan Kurul kararı doğrultusunda iş deneyim belgesinin bulunması nedeniyle mezuniyet belgesini kullanamayacağı hususu dikkate alındığında anılan isteklinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

5) İhale ilanı ve idari şartnamede idarenin adının, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü”, idarenin adresinin “Hasanefendi Mahallesi Batı Gazi Bulvarı No:67 AYDIN” ve işin adının “Aydın İli Bozdoğan İlçesi 500 Kişilik Spor Salonu İnşaatı” olduğu belirtilmiştir.

 

Biltur İnş. Tic. San. Tur. Yat. ve İşl. Ltd. Şti.’nin sunduğu teklif zarfının üzerine ihale komisyonuna hitaben; “TC Aydın Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aydın İli Bozdoğan İlçesi 500 Kişilik Spor Salonu İnşaatı İşi İhale Komisyonu Başkanlığı’na AYDIN” şeklinde idarenin ve işin adının yazıldığı görülmüştür.

 

İhale işlem dosyasında yer alan 11.12.2007 tarihli tutanakta, anılan istekli tarafından teklif zarfında idarenin tebligata esas açık adresinin yazılmadığı, teklif zarfının 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığı gerekçesiyle isteklinin zarfının açılmadan değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilerek komisyon üyelerince imza altına alındığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir,” aynı Kanunun 36 ncı maddesinin ilk fıkrasında ise; “30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Söz konusu teklif zarfı üzerine idarenin açık adresi yerine idarenin adı ve yer aldığı şehrin adı ile işin adının yazılmış olmasının, 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen hükümlere aykırı nitelik taşıdığı şeklinde yorumlanmaması gerekir. Zira anılan Kanun maddesinde, idarenin adı ve açık adresinin teklif zarfı üzerine yazılmasının istenmesinde Kanun koyucunun amacının ihaleyi yapan idarenin belirli olması ile karışıklığa meydan verilmesini önlemek ve teklif zarfının ihale yapan idareye zamanında ulaşmasını sağlamak olarak yorumlanması gerekmektedir.

 

Bu durumda söz konusu teklif zarfında işin adı, idarenin adı ile yer aldığı şehir adının yazıldığı, bu şekliyle ihaleyi yapan idareye elden verilmek suretiyle zamanında ulaştırıldığı anlaşıldığından söz konusu teklif zarfının idarenin açık adresinin yazılmadığı gerekçesiyle açılmayarak değerlendirilmeye alınmamasının 4734 sayılı Kanunun 30 ve 36 ncı maddelerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, teklif zarfı uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan Biltur İnş. Tic. San. Tur. Yat. ve İşl. Ltd. Şti.’ne teklif zarfının iade edildiği anlaşılmıştır. Anılan Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca isteklilerin huzurunda ilk oturumda yapılması zorunlu olan işlemlerde aykırılık olmasına rağmen 37 ve izleyen maddelere göre değerlendirmeye devam edildiğinden, daha sonra aykırılıkların giderilmesi yoluyla ilk oturumun ihya edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

İhale komisyonunca Kanunun 5 inci maddesindeki saydamlık ve güvenirlik ilkelerinin gereği olarak hazır bulunanlar huzurunda yapılması gereken bir işlemin yapılmayarak idarece mevzuata aykırı işlem tesis edildiği anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul