İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-766
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :9
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-766
Şikayetçi:
 Hasan Ufuk ÖZIŞIK Kıbrıs Şehitleri Cad. Kat.4 D.6/98 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Gümüşlük Belediye Başkanlığı Bodrum/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2008 / 1017
Başvuruya konu ihale:
 2007/138801 İhale Kayıt Numaralı “Kanalizasyon İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2008 tarih ve 06.00.29.0132/2008-04E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gümüşlük Belediyes Başkanlığınca 09.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kanalizasyon İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Hasan Ufuk ÖZIŞIK’ın 29.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2008 tarih ve 1017 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale komisyonu tarafından tekliflerinin, mühürlü birim fiyat cetvellerinin kullanılmadığı ve birim fiyat tariflerinin bulunmadığından dolayı ihale dışı bırakıldığı, ancak kendilerine teslim edilen ihale dokümanında birim fiyat cetvellerinin mühürlü olmadığı bunların ve ihale dosyasındaki tüm evrakların fotokopi olduğu, teklif mektuplarının standart form birim fiyat teklif cetveline göre hazırlandığı, birim fiyat tariflerinin bulunmamasının ise tekliflerinin özünü değiştirmediği, söz  konusu birim fiyat tariflerinin idarenin hazırladığı ihale dosyasında olması gerektiği ve firmalarının tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonunun 09.11.2007 tarihli kararı ile ihaleye katılan 10 istekliden 7’sinin ihale dışı bırakıldığı, geçerli teklif olarak kabul edilen MBA İnş. Taah. Tic., Mehmet TAŞER ve Şükrü MISIRLI’ nın teklif etmiş oldukları bedeller üzerinden sınır değer tespiti yapıldığı, sınır değerin altında kalan MBA İnş. Taah. Tic.’ten aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda MBA İnş. Taah. Tic.’in teklifinin ihale komisyonunca uygun görülerek, ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Mehmet TAŞER’in teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde “Teklif Birim Fiyatlar (YTL) olarak; ihale dokümanı içerisinde mühürlü olarak verilen birim fiyat listeleri/cetvelleri aynen kullanılarak mutlaka doldurulacak ve teklif ekinde verilecektir.” düzenlemesi,

 

İşe ilişkin ihale dokümanının bir parçası olan Özel Şartnamenin 13 üncü maddesinde; “Teklif Birim Fiyatlar; ihale dokümanı içerisinde mühürlü olarak verilen Birim Fiyat Tarifleri ve Birim Fiyat Listeleri/Cetvelleri aynen kullanılarak mutlaka doldurulacak ve teklif ekinde verilecektir. İdare tarafından mühürlü olarak verilen Birim Fiyat Tariflerine ve Birim Fiyat Listeleri/Cetvellerine Teklif Birim Fiyatları yazılmamış olan teklifler, değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece bu düzenlemeler esas alınarak teklif değerlendirilmesi aşamasında başvuru sahibi Hasan Ufuk ÖZIŞIK’ın ihale dokümanı içerisinde mühürlü olarak verilen ve aynen kullanılarak doldurulması istenilen birim fiyat listelerinin/cetvellerinin kullanılmadığı ve birim fiyat tariflerinin ihale teklif zarfı içerisinde olmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İdari şartnameler” başlıklı 20 nci maddesinde; “İdareler, hangi ihale usulünü uygulayacak ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartnameyi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartnamelerde doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.

 

Ayrıca, idareler Tip İdari Şartnamelerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da ihale konusu yapım işinin gereklerini dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, şartname ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleme yaparak Tip İdari Şartnamelerde yer alan “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuatında ihaleye katılım için gerekli yeterlilik kriterleri ve bu yeterlilik kriterlerine ilişkin standart formların belirtildiği, anılan Kanunun 30, 36 ve 37 nci maddeleri gereğince isteklilerce teklif edilen fiyatların, teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelde belirtilmesinin esas ve yeterli olduğu, ayrıca aynı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde yer alan hüküm uyarınca idarece hazırlanan şartnamelerde yapılan düzenlemelerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamaya yönelik olması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu itibarla İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” bölümünde ve Özel Şartnamenin 13 üncü maddesinde yer verilen ve idarece teklif değerlendirmesinde esas alınan bahse konu mühürlü birim fiyat listeleri/cetvellerinin ve birim fiyat tariflerinin aynen kullanılması gerektiğine ilişkin düzenleme ile idare tarafından teklif değerlendirmesi aşamasında, ihale teklif zarfı içerisinde birim fiyat tariflerinin aranması ve bu gerekçeyle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması ihale mevzuatına aykırıdır.

 

Bu durumda 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına aykırı düzenlemelere dayanılarak değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahibi istekli Hasan Ufuk ÖZIŞIK’ın teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin yerinde olmadığı anlaşılmış ve bu husustaki iddiaları yerinde görülmüştür.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi gereğince ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde “Teklif Birim Fiyatlar (YTL) olarak; ihale dokümanı içerisinde mühürlü olarak verilen birim fiyat listeleri/cetvelleri aynen kullanılarak mutlaka doldurulacak ve teklif ekinde verilecektir.” düzenlemesi,

 

İşe ilişkin ihale dokümanının bir parçası olan Özel Şartnamenin 13 üncü maddesinde; “Teklif Birim Fiyatlar; ihale dokümanı içerisinde mühürlü olarak verilen Birim Fiyat Tarifleri ve Birim Fiyat Listeleri/Cetvelleri aynen kullanılarak mutlaka doldurulacak ve teklif ekinde verilecektir. İdare tarafından mühürlü olarak verilen Birim Fiyat Tariflerine ve Birim Fiyat Listeleri/Cetvellerine Teklif Birim Fiyatları yazılmamış olan teklifler, değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale komisyonunca teklif değerlendirmesi aşamasında yukarıda yer alan idari ve özel şartname düzenlemeleri esas alınarak başvuru sahibi ile birlikte birim fiyat tariflerinin ihale teklif zarfı içerisinde bulunmadığı gerekçesiyle ihaleye teklif veren diğer istekliler Cemal YILMAZ ve Beymak Ltd. Şti.’nin ve teklif mektubu eki birim fiyat icmal tablosunun ihale teklif zarfı içerisinde olmadığı gerekçesiyle Sarıbaş Mühendislik’in değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanununun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin ikinci paragrafında; İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan hükümler ve değerlendirmeler neticesinde ve kararın (A) kısmında belirtildiği üzere, 4734 sayılı Kanununun temel ilkeleri düzenleyen 5 inci ve tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesiyle ilgili 30, 36 ve 37 nci maddelerinde yer alan, isteklilerce teklif edilen fiyatların, teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmesinin esas ve yeterli olduğu yönündeki hükümler dikkate alındığında, idari ve özel şartnamede yer alan düzenlemeler ve idarece bu düzenlemelere dayanılarak Cemal YILMAZ, Beymak Ltd. Şti. ve Sarıbaş Mühendislik’in değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırıdır.

 

2- İdarece Özde İnş. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılma nedenlerinden biri olarak Muğla Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 20.06.2007 tarihli iş bitirme belgesinde geçici kabul veya iskan tarihi bulunmadığı gösterilmiş, söz konusu isteklinin iş deneyim belgesinin incelenmesi sonucu iş deneyim belgesine konu “TOKİ Konut Alanı Alt Yapı Yapılması İşi” ne ait geçici kabul veya iskan tarihinin anılan belgede yer almadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Komisyonların inceleme yetkisi” başlıklı 57 nci maddesinde; “İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

 

İş bitirme belgesinin ekinde; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş noter onaylı sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler,

 

İş durum belgesinin ekinde; sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi,

 

İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye vermiş olduğu taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

 

İş yönetme belgesinin ekinde; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu,

 

Özel inşaatlara ait işin sahibiyle yüklenici arasında noter onaylı inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi,

gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.” hükmü gereğince, iş deneyim belgesine konu işin geçici kabul veya iskan tarihinin bulunup bulunmadığının yukarıda anılan Yönetmeliğin 57 nci maddesi gereğince belgeyi düzenleyen idareden istenilmesi ve gerekli koşulları sağlaması durumunda söz konusu belgenin değerlendirmeye alınması gerektiği anlaşılmıştır.

Ancak; Özde İnş. Ltd. Şti.’nin bir diğer değerlendirme dışı bırakılma nedeni olarak gösterilen geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı gerekçesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teminatlar” başlıklı 61 inci maddesinde yer alan “İsteklilerden 4734 sayılı Kanun hükümleri ve Tip İdari Şartnamelerde yapılan düzenlemeler esas alınarak geçici teminat istenir.

 

 Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. (standart formlar KİK029.0/Y, KİK029.1/Y, KİK029.2/Y).” hükmü gereğince söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

  Bu itibarla Özde İnş. Ltd. Şti.’nin idarece değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmuştur.

 

Bu durumda idarece yukarıda belirlenen tespitler neticesinde değerlendirme dışı bırakılmaması gereken Hasan Ufuk ÖZIŞIK, Cemal YILMAZ, Beymak Ltd. Şti. ve Sarıbaş Mühendislik’in değerlendirmeye alınmasından sonra diğer geçerli teklifler ile birlikte yeniden sınır değerin belirlenerek idarenin buna göre aşırı düşük olan isteklileri tespit etmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde “Teklif Birim Fiyatlar (YTL) olarak; ihale dokümanı içerisinde mühürlü olarak verilen birim fiyat listeleri/cetvelleri aynen kullanılarak mutlaka doldurulacak ve teklif ekinde verilecektir.” düzenlemesi ile Özel Şartnamenin 13 üncü maddesinde; “Teklif Birim Fiyatlar; ihale dokümanı içerisinde mühürlü olarak verilen Birim Fiyat Tarifleri ve Birim Fiyat Listeleri/Cetvelleri aynen kullanılarak mutlaka doldurulacak ve teklif ekinde verilecektir. İdare tarafından mühürlü olarak verilen Birim Fiyat Tariflerine ve Birim Fiyat Listeleri/Cetvellerine Teklif Birim Fiyatları yazılmamış olan teklifler, değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İdari şartnameler” başlıklı 20 nci maddesinde; “İdareler, hangi ihale usulünü uygulayacak ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartnameyi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartnamelerde doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.

 

Ayrıca, idareler Tip İdari Şartnamelerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da ihale konusu yapım işinin gereklerini dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, şartname ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleme yaparak Tip İdari Şartnamelerde yer alan “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin ikinci paragrafında; İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuatında ihaleye katılım için gerekli yeterlilik kriterleri ve bu yeterlilik kriterlerine ilişkin standart formların belirtildiği, anılan Kanunun 30, 36 ve 37 nci maddeleri gereğince isteklilerce teklif edilen fiyatların, teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelde belirtilmesinin esas ve yeterli olduğu, ayrıca aynı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde yer alan hüküm uyarınca idarece hazırlanan şartnamelerde yapılan düzenlemelerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamaya yönelik olması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” bölümünde ve Özel Şartnamenin 13 üncü maddesinde yer verilen ve idarece teklif değerlendirmesinde esas alınan bahse konu mühürlü birim fiyat listeleri/cetvellerinin ve birim fiyat tariflerinin aynen kullanılması gerektiğine ilişkin düzenleme ile idare tarafından teklif değerlendirmesi aşamasında, ihale teklif zarfı içerisinde birim fiyat tariflerinin aranması mevzuata aykırı olup, ihale dokümanındaki söz konusu aykırılıkların tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasını engellediği anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul