İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-767
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :10
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-767
Şikayetçi:
 B-M Mühendislik İnş. Tar. Orman Teks. ve Gıda Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., Şeyh Mah. Marmaris Bulvarı Kent Çarşısı No: 18 MUĞLA, Müştakbey Mah. Ragıpbey Cad. Ahmet Yesevi Sok. No: 4/C MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla İl Özel İdare Genel Sekreterliği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kurşunlu Cad. No: 4 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2008 / 2634
Başvuruya konu ihale:
 2007/175239 İhale Kayıt Numaralı “Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yatağan Bozüyük Futbol Sahası Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 06.00.63.0157/2008-6 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Muğla İl Özel İdare Genel Sekreterliği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yatağan Bozüyük Futbol Sahası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak B-M Mühendislik İnş. Tar. Orman Teks. ve Gıda Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 24.01.2008 tarih ve 2634 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idareye itiraz dilekçelerinin, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında  Yönetmeliğin ilgili maddelerine uymadığı gerekçesi ile işleme alınmayarak sonuçsuz bırakıldığı, pursantajlarda, projelerde mahal listelerinde bir çok yanlış tespit etmelerine karşın yerinde ölçüm yaparak teklif verdikleri, aşırı düşük teklif sorgulamalarına verdikleri açıklamalarda sundukları analizlerin, idarece olumsuz değerlendirilerek hiçbir ihalenin taraflarına verilmediği, neden uygun bulunmadığı konusunda açıklama istediklerinde de, dilekçelerinin uygun olmadığının belirtilerek cevap verilmediği,

 

Ayrıca, ihale aşamasında sunmuş oldukları analizlerin, idarece işin verilmek istenildiği firmaya sızdırıldığı, böylece kendi teklif aldıkları yerlerden, o firmanın da kendilerine verilen fiyatlarla hizmet almasının temin edilmek istenildiği iddia edilmektedir.

 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde, başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır. 

 

Başvuru dilekçesine; başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği görüldüğünden anılan eksikliklerin giderildiği dilekçe ile Kuruma başvurulması gerektiği hususunun www.ihale.gov.tr adresinde yayınlandığı, tamamlama işlemi için başvuru süresinin 06.02.2008 tarihi mesai saati bitiminde dolduğu, ancak başvuru sahibi tarafından eksik belgeler başvuru süresinin bitim tarihi itibariyle tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir” hükmüne yer verilmiş olup, 22 nci maddesinde ise; iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 
   Oyçokluğu ile karar verildi

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgili Devlet Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul