İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-768
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :16
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-768
Şikayetçi:
 Erdoğan İnşaat Taah. Dekr. Emlak / Süleyman Hilmi Erdoğan, Saray Mah. Stad Cad. Belediye Blokları No:31/F Alanya/ ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Ermenek Belediye Başkanlığı,Taşbaşı Mah. Tuhafiyeciler Sok. No:1 Ermenek/ KARAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2786
Başvuruya konu ihale:
 2007/183759 İhale Kayıt Numaralı “Ermenek Belediyesi Çatak ve Bezciler Mevkiilerindeki Arıtma Tesisleri Çevre Düzenleme Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2008 tarih ve 06.00.68.0187/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ermenek Belediye Başkanlığı’nca 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Ermenek Belediyesi Çatak ve Bezciler Mevkiilerindeki Arıtma Tesisleri Çevre Düzenleme Yapım İşi. ihalesine ilişkin olarak Erdoğan İnşaat Taah. Dekr. Emlak / Süleyman Hilmi Erdoğan’ın 03.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.01.2008 tarih ve 2786 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anahtar teknik personelin bünyelerinde çalıştığına ilişkin olarak sosyal güvenlik kurumu onaylı bir belge bulunmadığı gerekçesiyle idare tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı idare tarafından verilen bu kararın hatalı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde; “… a)Anahtar teknik personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.(1 adet inşaat mühendisi),

b)İsteklilerden halen bünyesinde çalışmakta olan (1 adet inşaat mühendisi) anahtar teknik personel istenmektedir

            Anahtar teknik personelin, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılmasına ilişkin  olarak aşağıda belirtilen belgeler istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir.

  Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).” hükmü yer almaktadır.

  Başvuru sahibi tarafından anahtar teknik personele ilişkin sunulmuş olan belgeler incelendiğinde; anahtar teknik personel olarak 7 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi Mehmet Ali TEKİN’in belirtildiği, anılan şahsın diplomasının ve başvuru sahibiyle arasında 14.08.2007 tarihinde imzalanmış olan noter onaylı iş sözleşmesinin sunulduğu tespit edilmiştir.

  İlgili mevzuat hükmü incelendiğinde; anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususunun ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgelerle tevsik edileceğinin belirtildiği ancak, istekli tarafından anılan belgeler yerine noter onaylı iş sözleşmesinin sunulduğu anlaşılmış olup sunulan belgenin mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir.

  Ayrıca, anahtar teknik personelin deneyim süresini tevsik amacıyla sunulması gereken meslek odası kayıt belgesi veya hizmet çizelgesinin sunulmadığı tespit edilmiş olup, idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemde mevzuata aykırılık bulunmamıştır. 

  B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi  yönünden  yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede,

         

          1)  İdari şartnamenin “isteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.2 nci maddesinde; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler, bu belgelerde, son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin %15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin %12 sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu şartları son üç yılda sağlamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

           Başvuru sahibi tarafından iş hacmine ilişkin olarak 2007 yılına ait ayrıntılı gelir tablosu, 2006 yılına ait ayrıntılı bilanço ve genel mizan sunulduğu, idare tarafından istenen iş hacmine ilişkin son 3 yıla ait belgelerin sunulmadığı anlaşılmış olup idare tarafından iş hacmine ilişkin sunulan belgelerin yeterli ve uygun görülmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

           2) İdare tarafından idari şartnamenin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 7.3.1 inci maddesinde; “isteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi…”nin sunulması gerektiği düzenlenmiştir. 

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş yönetme belgesi” başlıklı 54.c.2 maddesinde; “4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu olan; şube müdürü, proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve/veya teknik işler daire başkanı, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdür, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı ve müsteşar olarak görev yapanlara işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.” hükmü yer almaktadır.

İhale komisyonu tarafından ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmiş olan Hüsamettin Dökmenci (pilot ortak) ve Salma İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. ortak girişiminin sunmuş olduğu ve  Hüsamettin Dökmenci adına verilmiş olan iş yönetme belgesi incelendiğinde; belgenin hakediş görevlisi sıfatıyla verildiği anlaşılmış olup anılan Yönetmelik hükmünde böyle bir görev tanımının yer almadığı tespit edildiğinden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması mevzuata uygun bulunmamıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirme aşamasının ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Sözkonusu ihalede, beş adet ihale dokümanının satın alındığı, dört teklifin sunulduğu, iki teklifin geçerli olduğu, geçerli olan tekliflerden birinin yaklaşık maliyete yakın diğerinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından ,

2) İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı “Ermenek Belediyesi Çatak ve Bezciler Mevkilerindeki Arıtma Tesisleri Çevre Düzenleme Yapım İşi” olarak belirlenmiş olup, 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan Benzer İş Grublarından (B) Grubu Üst Yapı (Bina) Grubu İşlerden IV. Grup İşler benzer iş olarak (Çevre Düzenlemesi ve Peysaj İşleri) değerlendirilecektir, ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği’dir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde; 4734 sayılı Kanun ve bu çerçevede Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilen ihalelerde bazı idarelerce yapılan benzer iş belirlemelerinin Kanunun 5 inci maddesindeki rekabet ilkesine ve anılan Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki benzer iş tanımına aykırı olduğu görülmüştür. İdarelerce işin niteliğine uygun ve rekabeti artıracak şekilde benzer iş belirlemesi yapmasına esas olmak üzere ekte yer alan “Benzer İş Grupları Listesi” oluşturulmuştur. Bu listede sekiz (8) ana başlık ve bu başlıkların altında çeşitli gruplar düzenlenmiş olup bu gruplar da kendi içinde alt gruplara ayrılmıştır. İdareler, ilanda ve idari şartnamede ihale edecekleri yapım işinin ekteki “Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dahil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle benzer iş belirlemesi yapacaklardır.

Benzer iş belirlemesi yapılırken “...ihale konusu işin içinde bulunduğu gruba atıf yapılabileceği gibi işin niteliğine göre birden fazla gruba da atıf yapılabilecektir. Örneğin: “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/II Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde belirleme yapılabileceği gibi, “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/VII ve A/XIV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.”şeklinde belirleme de yapılabilecektir. Bununla birlikte, ayrıştırma yapılmak suretiyle herhangi bir grupta sayılan işlerden bazılarının seçilerek benzer iş olarak belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Örneğin: “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/IV Grubundaki 4,5,6 ve 7 nolu işler benzer iş sayılacaktır.” şeklinde bir belirleme yapılamayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan Tebliğdeki düzenleme ve idari şartnamenin benzer işle ilgili düzenlemeleri birlikte incelendiğinde, idare tarafından B.IV grubu içerisinde yer alan Çevre Düzenleme ve Peyzaj İşlerinin benzer iş olarak belirlenmesi mevzuata aykırıdır.

 

Ayrıca, yaklaşık maliyet hesapları ve ihale konusu işin projeleri incelendiğinde, söz konusu işin çevre duvarları yapımı işi olduğu, çevre düzenleme ve peyzaj işi olmadığı, benzer iş olarak B.V grubu işlerin belirlenmesi gerekirken benzer işin mevzuata uygun olarak tespit edilmediği, bu durumun ihalede rekabeti engellediği,

Yukarıda belirtilen nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul