İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-769
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :17
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-769
Şikayetçi:
 M P E Mühendislik İnşaat Taah. ve Dış Tic. A.Ş. Vekili: Av. M. Rasim KUSEYRİ Çatallı Sokak No:25 Gazimahallesi/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Konak-İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2008 / 204
Başvuruya konu ihale:
 2007/123199 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İli Bayındır İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.02.2008 tarih ve 06.00.07.0198/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 02.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İzmir İli Bayındır İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak M P E Mühendislik İnşaat Taah. ve Dış Tic. A.Ş.’nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.01.2008 tarih ve 204 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece tebliğ edilen 06.11.2007 tarih ve M.35.0JBB.5.01.23.01.4838 sayılı “Kesinleşen ihale kararı” yazısında ihalenin kendilerinde kaldığının belirtildiği, ancak; idarece 28.112007´de kendilerine tebliğ edilen “Kesinleşen Düzeltme İhale Kararı” yazısında söz konusu ihalenin kendilerinden 626.500 YTL daha pahalı teklif vermiş olan Övgü İnş. Petrol Ürünleri Ltd. Şti.’de kaldığının belirtildiği, bunun üzerine, tekliflerinin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesi için 03.12 2007’de idareye açıklama talebinde bulunulduğu, idarenin 07.12.2007 tarihinde kendilerine tebliğ edilen cevabi yazısında “aynı işe teklif veren firmalardan Övgü İnş. Petrol Ürünleri Ltd. Şti’nin şikayet başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda 2007-UY.Z-3210 sayılı Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık kararına göre firmalarının sunduğu iş deneyim belgelerinin ihale komisyonunca incelendiği, firmalarına ait iş deneyim belgelerinin uyuşmazlık kararındaki belgelerle aynı olduğu ve idari şartnamenin 7.6.4. maddesine uygun olarak sunulmadığının görüldüğü, bu nedenle firmalarının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığının” ifade edildiği, idarenin bu kararına yönelik yapılan şikayet başvurularının, 31.12.2007’de taraflarına tebliğ edilen karar ile reddedildiği,

 

Söz konusu ihalede firmalarının teklif dosyasında sunmuş olduğu iş deneyim
belgelerinden iki tanesinin anılan Kurul Kararında bahsedilen iş deneyim belgeleri olmakla birlikte, sunulan bir diğer iş deneyim belgesinin anılan Kurul Kararında yer almayan başka bir iş deneyim belgesi olduğu, bu iş deneyim belgelerinin 11.813.173 Amerikan Doları tutarında olduğu, idari şartnamede belirtilen Türk Dışişleri Bakanlığı tasdikini taşıdığı, bu belgelerin anılan Kurul Kararı  kapsamında olmadığı göz önüne alınarak, ihale komisyonunun işin firmalarında
kaldığına dair kararını oluştururken dikkate aldığı kriterler ve bakış açısı ile geçerli sayılması
gerektiği,

 

Aynı zamanda, idarece verilen Kesinleşen Düzeltme İhale Kararı´nda işin verildiği firma olan Övgü İnş. Petrol Ltd. Şti.’nin arıtma tesisleri yapımıyla ilgili geçerli bir iş deneyim belgesine sahip olduğunun da şüpheli olduğu,

 

Şikayete konu anılan Kurul Kararının iptali için Ankara 9. İdare Mahkemesinde 2007/1275E. sayılı dosya ile yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmış olduğu, 15 gün içerisinde yürütmeyi durdurma talepleri hakkında karar verilmiş olacağı, bu nedenle; haksız ve gerekçesiz olan ivedilik kararının kaldırılmasını talep ettikleri,

 

Anılan Kurul Kararında her ne kadar diğer belgeler hakkında mevzuata uygun değildir denilse de mevzuatın bu konuda açık hükümler taşımadığı, sadece “... belgenin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanması” gerektiğinin belirtildiği, mevzuat gereğince, ihale dosyasında sunulan iş deneyim belgelerinin ilgili ülkedeki işin bitildiği kuruluş yetkililerince onaylandığı, yeminli tercüme bürosunca Türkçe´ye çevrildiği ve onun bağlı olduğu noter tarafından onaylandığı, şirketlerinin ticari kaydını göstermek üzere İstanbul Ticaret Odasınca ve akabinde İstanbul Valiliğince onaylandığı Türk Dışişleri Bakanlığınca Onaylandığı, ve   buna   ilaveten   mevzuatta   istenmese   de   Irak´ın   Ankara   Konsolosluğunca   da onaylandığı,

 

Öte yandan; Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yurtdışından temin edilen belgelerin tasdiki işlemleri Noterlik Kanunu ilgili hükümleri uyarınca imza ve mühre ilişkin olarak yapılmakta olduğu ve “belgede mündemiç metnin içeriğine ilişkin, metne şamil bir tasdik” yapılmadığı,  yurtdışından alınan belgelerin onay işleminin Dışişleri Bakanlığı tarafından 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümleri uyarınca yapıldığı, Noterlik Kanunu´nun ilgili maddelerinin ise 60 ıncı ve 89 uncu maddeler olduğu, 60 ıncı maddede 9 bent halinde noterlerin görevlerinin düzenlendiği, 89 uncu maddede ise noterler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan işlemlerin tahdidi olarak sayıldığı, 60 ıncı maddenin 4 üncü bendinde, bu kanuna uygun olarak dışarıda yazılıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamanın noterin görevleri arasında sayıldığı, 89 uncu maddede yer alan “Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnamelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı île satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler bu fasıl hükümlerine göre düzenlenir” düzenlemesi ile tahdidi olarak bizzat noterler tarafından düzenlemesi zorunlu işlemlerin sayıldığı, iş deneyim belgeleri düzenleme şeklinde yapılması zorunlu belgeler arasında zikredilmediği,

 

İZSU idaresince verilen düzeltilmiş ihale kararının iptal edilerek ilk ihale kararının geçerli kılınması, İZSU idaresince alınan ivedilik kararının iptal edilmesi gerektiği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde;

 

01.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile, Çevtaş Çevre Teknolojisi Tic. A.Ş.’nin teklifinin teklif mektubunda teklif edilen bedelin yazı ve rakam ile birbirine uymadığı gerekçesiyle, İnşa İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına açıklama sunulmadığı gerekçesiyle, Arıtım Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına sunulan açıklamaların yeterli görülmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve başvuru sahibi MPE Müh. İnş. Taah. Dış. Tic. A.Ş.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına sunduğu açıklamalar yeterli bulunarak ihale üzerinde bırakıldığı,

 

Kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirilmesinin ardından Övgü İnş. Tes. Tur. Petrol Tic. San. Ltd. Şti. tarafından 12.11.2007 tarih ve 33115 sayı ile idare kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu,

 

Anılan şikayet başvurusunda, MPE Müh. İnş. Taah. Dış. Tic. A.Ş.’nin teklifinin sunulan iş deneyim belgelerinin 01.10.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3210 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle; 5 A Müh. İnş. ve Arıtma Mehmet Gültekin’in teklifinin ise ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin sunulan belgelerin idari şartnamenin 7.2.2 maddesine uygun olmadığı ve işe ait teknik şartnamede istenilen “mekanik ekipman bilgi föyleri”nin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verildiği,

 

Bu başvuru üzerine ihale komisyonu tarafından tesis edilen düzeltici işlem ile 22.11.2007 tarihli ihale komisyonu düzeltme kararının alındığı, anılan düzeltme kararı ile başvuru sahibi MPE Müh. İnş. Taah. Dış. Tic. A.Ş.’nin teklifinde sunulan iş deneyim belgelerinin 2007/UY.Z-3210 sayılı Kurul Kararında belirtilen belgelerle aynı olduğu ve bu belgelerin idari şartnamenin 7.6.4 maddesine uygun olarak sunulmamış olduğu gerekçesiyle; 5 A Müh. İnş. ve Arıtma Mehmet Gültekin’in teklifinin ise sunulan bilançoların serbest muhasebeci tarafından onaylanmış olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin Övgü İnş. Tes. Tur. Petrol Tic. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,

 

Başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunduğu iş deneyim belgeleri incelendiğinde; başvuru sahibince şikayet konusu ihalede a) Bağdat Atıksu Sistemi Kurulu tarafından 18.06.2005 tarihinde düzenlenen “280.000 m3/gün kapasiteli biyolojik atıksu arıtma tesisi elektro - mekanik ekipman temini, montajı ve devreye alma” işine ilişkin 4.999.000 ABD Doları tutarında iş deneyim belgesinin, b) Bağdat  Atıksu Sistemi  Kurulu  tarafından 18.06.2005 tarihinde düzenlenen “210.000 m3/gün kapasiteli Rustamıyah biyolojik atıksu arıtma tesisi 0 ve 1. safha ve pompa istasyonları inşaatı ve mevcut tesis elektro mekanik rehabilitasyonu projesi” işine ilişkin 11.813.173 ABD Doları tutarındaki iş deneyim belgesinin, c) 10.12.2004 tarihinde Bağdat Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından düzenlenen “Toplam 30.000 m3/gün kapasiteli 50 adet ters osmoz içme suyu arıtma tesisi projesi, dizaynı, imalatı, temini, inşaatı ve devreye alınması, 2 yıllık yedek parçalar ve kimyasal ile birlikte yapım işi” ne ilişkin 11.885.000 Euro sözleşme bedeli olan iş deneyim belgesinin, d) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 15.11.2006 tarihinde düzenlenen “Safwan ve Kohr Al-Zubair, Basrah Eyalet Valilikleri için iki adet komple ve konteynerlendirilmiş osmoz reserv tesisi tasarımı, imalatı, temini ve sevkiyatı” işine ilişkin 790.745 ABD Doları tutarında iş deneyim belgesinin, e) Silifke Belediyesi  tarafından 06.07.2007 tarihinde düzenlenen “(21.500 m3/gün kapasiteli) Silifke atıksu arıtma tesisi ikmal inşaatı” işine ilişkin 2.716.635,26 YTL tutarındaki iş deneyim belgesinin sunulduğu, başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında a) ve b)’de belirtilen belgelerin İngilizcelerinin noter onaylı örnekleri ile birlikte İstanbul 7 nci Noterliği yeminli mütercim tercümanı tarafından yapılan tercümelerinin; c) ve d)’de belirtilen belgelerin ise İngilizcelerinin noter onaylı örnekleri ile birlikte İstanbul 14. Noterliği yeminli mütercim tercümanı tarafından yapılan tercümelerinin sunulduğu, söz konusu belgelerin ayrıca Irak Büyükelçiliği tarafından da onaylandığı, iş deneyim belgeleri ile birlikte başvuru sahibi firmanın İstanbul Ticaret Odasına 277742 sayı ile kayıtlı olduğuna dair belgenin de sunulduğu, bu belgenin de İstanbul Valiliğince onaylandığı ve imzanın İstanbul Ticaret Odasına ait olduğunun tasdik edildiği, son olarak tüm bu belgeler T.C. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak, kaşelenmiş olduğu ve söz konusu kaşelerde evraklarda yer alan mühür ve imzanın ilgili noterliğe ait olduğunun tasdik edildiği belirtilerek “İş bu tasdik metne şamil değildir.” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 35 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler.” hükmü,

 

5 inci fıkrasında; “Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

…………

İdarelerce belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde ise, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece  ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin  Türkiye  Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır.” hükmü  bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen hükümlere idari şartnamenin 7.6 ncı maddesinde de yer verilmiştir. 

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda belirtilen hükümleri başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu belgelerle birlikte değerlendirildiğinde; yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olmasının istenmesindeki amaç, yabancı ülkeden temin edilen bir belgeyi düzenleyen merciin o ülkede var olan bir mercie ait olduğunun, ayrıca o belgede yer alan imzanın da o merci tarafından imzalandığının teyit edilmesi ve doğrulanmasına yöneliktir. Bu açıdan değerlendirildiğinde başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunulan iş deneyim belgelerinin bir çok makam tarafından onaylandığı görülmekle birlikte, T.C. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğü’nün onayında da Noter onaylı belgenin üzerinde yer alan Noter imzasının o notere ait olduğunun tasdik edildiği, hiçbir belgede iş deneyim belgelerinin verildiği merciin imzasına yönelik bir tasdik işleminin bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Silifke Belediyesi tarafından düzenlenmiş olan belgenin ise idari şartnamenin 7.3.1 maddesi uyarınca teklif edilen bedelin %70’i oranından az olmama koşulunu sağlamadığı görülmüştür.

 

 Dolayısıyla başvuru sahibince mevzuat hükmünde belirtilen şekle uygun bir belgenin sunulmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

22.11.2007 tarihli ihale komisyonu düzeltme kararı ile ihale üzerine bırakılan Övgü İnş. Tes. Tur. Petrol Tic. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin incelenmesi neticesinde; söz konusu iş deneyim belgesinin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü tarafından 14.06.2007 tarihinde düzenlenen “İ.Y.T.E. Urla Kampus Alt Yapı (Yol, Su, Elk, Kanl.) İkmal İnşaatı” işine ilişkin 1.632.886 YTL tutarında iş deneyim belgesi olduğu, söz konusu iş deneyim belgesinde uygulanan yapı tekniği kısmında “Arıtma tesisi inşaatı, içme suyu, kanalizasyon, A.G. ve O.G. Hattı, Haberleşme inşaatı” ifadesinin yer aldığı, ancak söz konusu iş deneyim belgesinde belirtilen belge tutarının uygulanan yapı tekniği kısmında belirtilen işlerin tamamını kapsadığı ve idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A-IV grubu işlerin belirlendiği göz önüne alındığında, söz konusu iş deneyim belgesine konu işin idarece yapılan benzer iş tanımına uygun olan kısımlarının tutarını tevsik edici belgelerin talep edilerek iş deneyim belgesi tutarının tetkiki yapılmadan söz konusu iş deneyim belgesinin değerlendirilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

        

Sonuç olarak, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, Övgü İnş. Tes. Tur. Petrol Tic. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesine ait belge tutarının tespit edilerek yeniden değerlendirilmesi hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede başvuru sahibine ait teklifin;

 

Yabancı ülkeden temin edilmiş iş deneyim belgelerinin, alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylı olma şartını sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Ancak başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında ihaleye sunmuş olduğu iş deneyim belgelerinin mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiği yönünde Ankara 9. İdare Mahkemesi nezdinde dava açtığı, açılan dava sonrasında ilgili Mahkeme tarafından 15.02.2008 tarihinde 2007/1278 sayılı Esas, 2008/317 sayılı Karar ile “Irak’tan temin edilip Dışişleri Bakanlığı’na onaylattırılarak ihaleye sunulan yabancı iş deneyim belgelerinin usulüne uygun olarak düzenlendiğinin ve içeriğinin doğruluğunun da aksi sabit oluncaya kadar kabulü gerektiği” yönünde karar verdiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan mahkeme kararı doğrultusunda başvuru sahibine ait teklifin değerlendirmeye alınarak düzeltici işlem tesis edilmesi gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul