• Karar No: 2008/UY.Z-771
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :19
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-771
Şikayetçi:
 Kipman İnşaat ve Tic. Ltd. Şti, VEKİLİ Av.Mehmet Tufan BAYTAN Cinnah Caddesi No:40/10 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2008 / 893
Başvuruya konu ihale:
 2007/155309 İhale Kayıt Numaralı “Atatürk Bulvarına Yaya Üst Geçitleri Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 06.00.24.G020/2008-07 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 02.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Atatürk Bulvarına Yaya Üst Geçitleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kipman İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Mehmet Tufan BAYTAN’ın 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2008 tarih ve 893 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1)Başvuru konusu ihalede kendi tekliflerinin idarece aşırı düşük bulunduğu ve idarece; “… inşaat, elektrik, çevre düzenleme ve alt yapı şebeke deplase işleri ile ilgili metrajların aşırı düşük olduğu ve fiyatlarının  farklılıklar gösterdiği…” gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki teklif eki sunulan tüm belgelerin mevzuata uygun olarak hazırlandığı,

 

2)Alt yapı şebeke deplaselerine ilişkin herhangi bir bilgi veya proje ihale dosyasında mevcut olmadığı, sadece alt yapı aktarımı diye bahsedildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1)4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde de benzer hüküm bulunmaktadır.

            Yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin nasıl belirleneceği ve bu teklif sahiplerinden hangi konularda açıklama isteneceği, yapılan açıklamaların nasıl değerlendirileceği konuları Kamu İhale Genel Tebliğinin, “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII üncü maddesinin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirilmesi” başlıklı (H) fıkrasında açıklanmıştır.

             

İhale işlem dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde; idarece aşırı düşük sınır değerinin 2.295.953,88.-YTL olarak belirlendiği, başvuru sahibi Kipman İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. firmasının teklifinin aşırı düşük sınır değer altında kaldığı,  idarece 08.11.2007 tarihinde aşırı düşük tekliflerine ilişkin olarak: “….4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 nci maddesi ve Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 nci maddesi uyarınca maliyet bileşenleri ve/veya bunlara ait analizlerini;    

 

a)Yapım yönteminin ekonomik olması,

b)Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

c)Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelere dayalı olarak yazılı açıklama….” istenildiği, söz konusu firma tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına sunmuş olduğu açıklamaların idarece; “ … inşaat, elektrik, çevre düzenleme ve alt yapı şebeke deplase işleri ile ilgili metrajların aşırı düşük olduğu ve fiyatlarının  farklılıklar gösterdiği…” gerekçesiyle yeterli bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

                  

            Başvuru sahibinin aşırı düşük sorgulamasına ilişkin idareye sunduğu açıklamalar ekinde; söz konusu iş kalemlerine ait proforma faturalar ve analizlerin sunulduğu, ancak; inşaat, elektrik, çevre düzenleme ve alt yapı şebeke deplase işleri ile özürlü asansörü ve yürüyen merdiven temini ve montajına ilişkin olarak; başvuru sahibinin gerek teklif fiyatlarında gerekse metrajlarda idarece hesaplanan yaklaşık maliyet ile diğer isteklilerin teklif fiyat ve imalat miktarlarıyla kıyaslandığında büyük farklılıklar olduğu, bu nedenle başvuru sahibinin aşırı düşük sorgulamasına ilişkin idareye sunmuş olduğu açıklamaların yeterli olmadığı tespit edilmiştir.

 

2) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendinde; ....uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz....” hükmü yer almaktadır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 nci maddesinin (c) bendinde de aynı hüküm yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen CD ortamındaki söz konusu işe ait uygulama projelerinin incelenmesi neticesinde, başvuru sahibinin iddialarında yer alan alt yapı şebeke deplase işlerine ait detay projelerin dolayısıyla uygulama projesinin yer almadığı, idarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde “ÖZEL22” poz numarası ile imalat miktarlarının belirlenmeden sadece tahmini fiyat olarak iki köprü için  97.832,34*2=195.664,68.-YTL olarak  belirlendiği anlaşılmıştır. 

 

Ancak; söz konusu işin idarece anahtar teslimi götürü bedel olarak ihale edildiği;  Alt Yapı Şebeke Deplase İşleri”nin TEDAŞ, TELEKOM ve ASAT gibi kuruluşlardan elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda uygulama projesinin yapılması gerektiği, uygulama projesi olmadan anahtar teslimi götürü bedel işte tahmini yaklaşımlarla isteklilerin sağlıklı teklif sunmalarının mümkün olamayacağı, dolayısıyla uygulama projeleri ve detaylar tamamlanmadan ihale yapılması hususunun söz konusu Kanun  hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır. 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi  yönünden yapılan inceleme sonucunda  tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 59 ncu maddesinde; “Yüklenici teklifinin ekinde; Resmi kurum ve kuruluşların fiyat analizlerinde yer almayan iş kalemleri içinde, bu kalemlere ait birim fiyat analizlerini ayrıca verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece ihale üzerinde bırakılan Simya Mim. Müh. Ltd. Şti. ile Özyurt Madencilik İnş. San. Tic. A.Ş firmalarının ihale konusu işin bünyesinde yer alan ve resmi kurum ve kuruluşların fiyat analizleri arasında yer almayan özel imalatlara ilişkin analizlerin teklif ekinde sunulmadığı tespit edilmiştir.     

 

2) İhale ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede; 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.” hükmü mevcuttur.

 

Başvuru sahibi tarafından 10.12.2007 tarihinde tekliflerinin değerlendirmeye alınmama gerekçesinin bildirilmesi için idareye başvuruda bulunulduğu, idarenin 12.12.2007 tarihli yazı ile açıklama talebine cevap verdiği, 18.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idare tarafından şikayet başvurusuna 31.12.2007 tarihinde cevap verildiği, başvuru sahibine 02.01.2008 tarihinde kararın tebliğ edildiği, bu arada 18.12.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan Simya Mim. Müh. Ltd. Şti’nin sözleşmeye davet edildiği ve 26.12.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

 

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmışsa,

 

İdarece dikkate alınır.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 10.12.2007 tarihinde anılan Kanunun 41 inci maddesine göre idareye açıklama talebinde bulunduğu, açıklama talebine ilişkin idarenin cevabını 12.12.2007 tarihinde verdiği, başvuru sahibi tarafından söz konusu yazının 17.12.2007 tarihinde tebellüğ ettiğinin anlaşıldığı ve böylece şikayete konu işlemi 17.12.2007 tarihinde öğrenmiş olduğu, 18.12.2007 tarihinde de idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ancak idare şikayet başvurusuna cevap vermeden 26.12.2007 tarihinde sözleşme imzaladığı, anılan sözleşmenin Kanuna aykırı olarak imzalandığı tespit edilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının  iptali gerekmektedir

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

            Söz konusu ihale yaya üst geçitleri yapımı işi olduğu, ihale bünyesindeki alt yapı Şebeke deplase işlerininde önemli iş kalemleri olduğu, bu nedenle bu kalemlere ait uygulama projesi olmadan ihaleye çıkılamayacağı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği söylenmektedir.

 

           Yukarıda bahsedildiği üzere ihale konusu iş yaya üst geçitleri yapımı işidir. Bu iş anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihaleye çıkarılmıştır. Bu imalatlar sırasında yaya üst geçitlerinin küçük çaplardaki ayaklarının oturacağı yerde hangi alt yapı şebekesinin çıkacağının net olarak bilinmesi mümkün değildir. Raporda belirtildiği gibi çıkması muhtemel (TELEKOM, ASAT, TEDAŞ) alt yapı deplase işleri yaklaşık maliyet içerisinde bile yok denecek kadar küçük bir miktar (195.664,68) olarak ifade edilmiştir.

 

          Bu miktar yaklaşık maliyete göre %4,5 mertebesindedir. Çıkması muhtemel olarak adlandırılmış bir işin uygulama projesinden bahsedilemeyeceği açıktır. Muhtemel demek; daha önceden bilinemeyen ve kazı sırasında ortaya çıkabilecek, ön görülemeyen, bilinmeyen demektir. Bu nedenle muhtemelen karşılaşılacak bir iş için uygulama projesinin yapılamayacağı görüşüyle, ihalenin iptali yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul