İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-893
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :16
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-893
Şikayetçi:
 İkram DEMİR / İnş. Taahhüt Ticaret, Karşıyaka Mahallesi Selvi Sokak 50 Merkez / VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Van PTT Başmüdürlüğü Cumhuriyet Caddesi Turizm Sokak 65102 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2008 / 4344
Başvuruya konu ihale:
 2007/193912 İhale Kayıt Numaralı “Siirt PTT Başmüdürlük Hizmet Binasında Bulunan İki Adet Su Deposunun Değiştirilmesi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2008 tarih ve 06.00.98.G020/2008-17 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Van PTT Başmüdürlüğü’nce 26.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Siirt PTT Başmüdürlük Hizmet Binasında Bulunan İki Adet Su Deposunun Değiştirilmesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak İkram Demir / İnş. Taahhüt Ticaret’in 25.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2008 tarih ve 4344 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede Standart Form – KİK027.3/Y ortaklık hisse beyanı belgesinde; “Beyanı gerektiren  bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır.” seçeneğinin beyanı gerektiren bir ortaklık olmamasına rağmen işaretlenmediği, bu nedenle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı 7.1 nci maddenin (o) bendinde yer alan; “Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname” şeklindeki düzenleme ile isteklilerden söz konusu belgenin teklifleri ile birlikte verilmesi istenmiştir.

 

            Başvuru sahibinin söz konusu beyannameyi teklifi ekinde sunduğu, ancak idarece sunulan beyannamenin ilk maddesinde yer alan “Beyanı gerektiren  bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır.” seçeneğinin  boş bırakılarak beyanı gerektiren bir ortaklık olup olmadığına ilişkin kısmın işaretlenmediği, bu nedenle başvuru sahibinin beyannamesinin idarece geçerli kabul edilmediği tespit edilmiştir.

 

            İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; başvuru sahibinin teklif belgeleri arasında KİK027.3/Y numaralı standart form olan ortaklık/hisse beyannamesinde isteklinin durumuna uygun kutucuğun işaretlenmemiş olduğu, bu haliyle istenen bilgileri ihtiva etmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin  teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul