İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-894
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :17
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-894
Şikayetçi:
 Mustafa TURAN Çaybaşı Mahallesi 1583 Sokak 15/2 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çaybaşı Mahallesi 1581. Sok. No:4 20100 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1777
Başvuruya konu ihale:
 2007/131517 İhale Kayıt Numaralı “Denizli Merkez Kuşpınar Anaokulu İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.02.2008 tarih ve 06.00.43.G020/2008-08 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce 26.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Denizli Merkez Kuşpınar Anaokulu İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mustafa TURAN’ın 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2008 tarih ve 1777 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptal edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede  kendi tekliflerinin aşırı düşük bulunduğu, ihale komisyonunun aynı hafta içerisinde 4 ihale yaptığı,  anılan bu ihalelerde bazen en düşük teklif, bazen de  aşırı düşük sınır değeri üzerindeki firmaya ihalenin bırakıldığı, kendi tekliflerinin mevzuata aykırı olarak değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak ilginç olan 4 ihalenin de  aynı firma üzerinde bırakılması olup, anılan durumun 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ‘Aşırı düşük teklifler’ başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında ise; “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci ve 67 nci maddelerinde benzer hükümler bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin ‘Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi’ başlıklı bölümünde ise, aşırı düşük teklif açıklamasında teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerin,  tekliflerine ilişkin maliyet bileşenlerini, maliyet bileşenlerine ait fiyat analizlerini sunmak zorunda oldukları,

 

İhale komisyonunun sunulan aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

 

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

 

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirmeleri ve ihaleyi sonuçlandırmaları gerektiği hüküm altına alınmış, Tebliğin bu bölümünde aşırı düşük teklif sınır değerinin nasıl yapılması gerektiği verilen örnekle izah edilmiştir.

             

İhale işlem dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde; idarece aşırı düşük sınır değerinin 759.323,35.-YTL olarak belirlendiği, Kurumca yapılan hesaplamada aşırı düşük teklif sınır değerinin 762.790,38.-YTL olması gerektiği, ancak istekliler açısından söz konusu farklılığın etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihaleye 19 isteklinin teklif verdiği, Kömürcüoğlu İnş.,  Ayhan İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Neskal Müh. İnş. Mak. San.ve Tic. Ltd. Şti.,  Yusan İnş. Tic. Ltd. Şti, Erçelik Haf. Alü. PVC Sis. İnş. Yapı. Malz.   San. ve Tic. Ltd. Şti. ile başvuru sahibi  Mustafa TURAN’ın teklifinin  aşırı düşük sınır değer altında kaldığı, söz konusu isteklilerden idarece 04.10.2007 tarih ve 1797, 1795, 1796, 1797, 1798 ve 1799 sayılı yazı ile; “…incelemeye esas olmak üzere analiz ve rayiçler, …. teklifle ilgili çözüm yolları, avantajlı yapım işinin özgünlüğünü belgelere dayalı olarak 4734 sayılı Kanunun 38 nci ve idari şartnamenin 34 ncü maddeleri gereğince açıklama…..” istenildiği, anılan firmalar tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına sunmuş oldukları açıklamaların idarece yeterli bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Teklifleri aşırı düşük sınır değer altında kalan Kömürcüoğlu İnş., Neskal Müh. İnş. Mak. San.ve Tic. Ltd. Şti., Yusan İnş. Tic. Ltd. Şti, Erçelik Haf. Alü. PVC Sis. İnş. Yapı. Malz.   San. ve Tic. Ltd. Şti. firmaların süresi içerisinde idarece istenilen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklama sunmadığı, Ayhan İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., ile başvuru sahibi Mustafa TURAN’ın aşırı düşük teklif sorgulamasına açıklama sundukları tespit edilmiştir.

 

Teklif fiyatları sınır değerin altında kalan Ayhan İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., ile başvuru sahibi Mustafa TURAN’ın yapmış olduğu açıklamaların incelenmesi neticesinde;

 

Ayhan İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin iş kalemlerine ilişkin hesap cetveli sunulduğu, ancak hesap cetvellerinin imzasız ve kaşesiz olduğu, diğer taraftan anılan iş kalemlerine ilişkin proforma fatura ve analizlerin sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

İtirazen şikayet başvurusunda bulunan Mustafa TURAN’ın teklifinin idarece 759.323,35.-YTL olarak belirlenen sınır değerin altında kaldığı anlaşıldığından, istekliden teklifine ilişkin 04.10.2007 tarihli yazı ile; teklife esas analiz ve rayiçler ile, çözüm yollarının, avantajların ve yapım işinin özgünlüğüne ilişkin belgelere dayalı açıklamaların sunulmasının istenildiği,

 

Sunulan açıklamaların değerlendirilmesine ilişkin olarak;

 

a-      İmalat maliyetleri için piyasadan işçilik  araştırması yapılmadığı,

b-     İmalat analizi yapılmadığı için yapım fiyatlarının ne şekilde oluştuğunun tespit edilemediği,

c-      İnşaat imalatlarının yaklaşık maliyete göre yaklaşık %50 düşük olduğu, bu indirim oranıyla işin bitirilemeyeceği, bu oranda indirim yapılan işlerin bitirilemediği ve büyük sorunlar yaşandığı,

d-     Verilen inşaat imalat listesinde imalat miktarlarının projenin öngördüğü miktarlardan genelde düşük olduğu, bazı imalatların hiç yer almadığı,

e-      Mutfak-Soğuk Oda imalatının yaklaşık maliyete göre %44,42, elektrik tesisatı imalatının yaklaşık maliyete göre %43,85, bu imalatların teklif edilen fiyatla yapılamayacağı,

f-       Gerekçe ve Yöntem Raporunda belirtilen ve depoda mevcut olduğu söylenen malzemelere ilişkin belge, fatura, irsaliye, demirbaş defteri vb. konulmadığından, komisyonun aydınlatılamadığı,

g-      Bazı imalatlarda malzeme ve işçiliklerin rayiç fiyatları tam olarak yansıtmadığı, bazı imalatlara ilişkin teklif edilen bedelle malzemenin bile temin edilemeyeceği,

h-      İnşaatta kullanılacak malzemelerin cinsi, TS’li olup olmadığı hakkında belge, broşür, katalog konulmadığı,

i-        Proje ve mahal listesi aynı zamanda pursantaj icmal listesinde var olan ve yapılması zaruri olan;

-Havalandırma tesisatı

-Doğalgaz tesisatı için teklif verilmediği,

 

Hususlarının tespit edildiği ve bu tespitler çerçevesinde başvuru sahibinin teklifine ilişkin açıklamaların uygun görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri, başvuru sahibinin teklifine ilişkin sunmuş olduğu açıklamalar ve idarenin değerlendirme kriterleri birlikte irdelendiğinde;

 

            Başvuru sahibi tarafından teklifine dair sunulan açıklamada;

 

İşin yapımı esnasında kullanılacak olan makine ve ekipmanın depolarında mevcut olduğu,

Piyasada benzer işler yapmaları nedeniyle bu tür işlerde kullanılacak malzemelerin (betonarme kalıbı, çelik kalıp iskelesi, çelik iş iskelesi) bulunması,

 

Söz konusu işle ilgili tecrübe ve bilgi birikimini haiz olmaları,

 

Malzemeleri düşük kâr oranları ile temin edebilecek olmaları,

 

Firmaları bünyesinde kalifiye elemanların bulunması ve işçi ücretlerinin düşük olmasının maliyeti etkileyen unsurlar olduğu ifade edilerek, yazı ekinde yapım işinin bünyesine giren bazı inşaat malzemeleri ile; elektrik tesisatı, kalorifer tesisatı, sıhhi tesisat ve mutfak+soğuk oda imalatına ilişkin işçilik, montaj ve nakliye dahil fiyat tekliflerine, şirket bünyesinde çalışmakta olan personel listesine ve yapı araçlarına ilişkin liste ile bu listede yar alan kamyon ve kamyonete ait araç ruhsatına, inşaat iskelesine ilişkin faturalara yer verildiği, bunların yanı sıra teklifini oluşturan imalat kalemlerinin metraj ve bedellerine dair maliyet tablosunun sunulduğu görülmüştür.

 

Ancak; aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin idarece istenilen analizlerin sunulmadığı, havalandırma ve doğalgaz tesisatlarına ilişkin fiyat teklifi verilmediği, dolayısıyla aşırı düşük teklif sorgulamasına yapılan açıklamalar 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen, ihale konusu işin imalat sürecinin ve yapım yönteminin ekonomik olması veya seçilen teknik çözümler ile teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar hususlarında bir açıklama olmayıp sadece tekliflerinde yer alan iş kalemlerine ilişkin fiyat taahhütlerini içerdiği, dolayısıyla anılan maddenin uygulandığı anlamına gelmeyeceğinden başvuru sahibinin aşırı düşük sorgulamasına ilişkin idareye sunmuş olduğu cevapların yeterli bulunmayarak teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır. 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi  yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

c)4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde yer alan kurallara aykırılık yönünden yapılan incelemede;

 

İdare tarafından 13.09.2007 tarihinde düzenlenen bir zeyilname ile, ihale dokümanı içersine ek bir özel idari şartname ilave edilmiştir. Söz konusu şartname, yüklenici tarafından ihale konusu yapım işine ait betonarme projelerin, 6 Mart 2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yeniden hazırlanmasına ilişkin esasları düzenlemektedir. Bahse konu şartnamede, projelerin anılan yönetmelik çerçevesinde işi alan yüklenici tarafından vermiş olduğu teklif içersinde kalmak şartı ile yeniden hazırlanacağı ve onay için idareye teslim edileceği belirtilmektedir.

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde; Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan esasların uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesin de; “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir.” hükmü uyarınca, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmama durumu hariç, bina işlerinde uygulama projesi üzerinden ihaleye çıkılma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası muhteviyatında, yaklaşık maliyetin belirlenmesine esas belgeler ile söz konusu yapım işine ilişkin projelerin gönderilmediği tespit edilerek, 05.02.2008 tarih ve 246-2697 sayılı yazımız ile söz konusu belgeler idareden ayrıca talep edilmesi üzerine, 07.02.2008 tarih ve 4197 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan idare yazısı ekinde istenen belgeler gönderilmiştir.

 

Bu belgeler üzerinde yapılan incelemede; Bodrum+Zemin+ 1 Kattan oluşan Kuşpınar Anaokulu inşaatına ilişkin yaklaşık maliyetin 2008 yılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim fiyatları kullanılmak suretiyle 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendine göre hizmet alınması yoluyla belirlendiği, yaklaşık maliyet icmal tablosu ve pursantaj listesinin, idare yetkilileri yanı sıra mimari projeyi hazırlayan Lale Mimarlık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile, diğer mühendislik hizmetlerini sundukları anlaşılan Keskinoğlu Elektrik, Olgun Mühendislik ve İnşaat Mühendisi Uğur GÜZİN tarafından da imzalandığı, projelerin 2007 yılı Ağustos ayı içerisinde çizildiği, projelerin çizimi tarihi itibarıyla Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe girmiş olduğu, ihale dokümanı kapsamında yer alan betonarme projelerin söz konusu yönetmelik esas alınarak hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin herhangi bir tespit yapılması mümkün olmamakla birlikte, idareden faks iletisi yolu ile alınan 13.02.2008 tarih ve 94 sayılı yazıda özetle; söz konusu projelerin anılan Yönetmeliğe uygun olarak düzenlendiği ifade edilmektedir.

 

Her ne kadar idare tarafından söz konusu projelerin anılan Yönetmeliğe uygun olarak düzenlendiği ifade edilmekte ise de, ihale süreci içerisinde düzenlenen zeyilnamenin idarenin bu açıklamasıyla çeliştiği anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, idarece zeyilname yapılmak suretiyle “projelerin anılan yönetmelik çerçevesinde işi alan yüklenici tarafından vermiş olduğu teklif içersinde kalmak şartı ile yeniden hazırlanacağı ve onay için idareye teslim edileceği” yönünde yapılan düzenlemenin, ihaleye teklif veren isteklilerin, ihale dokümanı kapsamında verilmiş projelerin geçerli projeler olmadığından hareketle, teklif fiyatlarına proje maliyetlerini de yansıtılacakları ve henüz mevcut olmayan uygulama projelerindeki metrajlar esas alınarak tekliflerini hazırlayacakları sonucunu ortaya çıkaracağı ve uygulama projesinin yükleniciye yaptırılmasına ilişkin söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği ve tespit edilen bu aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu görüldüğünden  ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            ç) Ödeneğin mevcut olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

            Şikayete konu işin ödenek tutarının 145.000,00.-YTL, 2007 yılı için ayrılan ödenek tutarının %20, 2008 yılı için ise %80 olduğu tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri belirleyen 5 inci maddesinde ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            Anılan Kanunun ‘İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar’ başlıklı 62 nci maddesinde;

 

“Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

 

“a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İşin yıllara sari nitelikte bir iş olduğu, ilk yıl için ayrılması gereken ödenek tutarının %20 olarak belirlenmiş olması hususu birlikte değerlendirildiğinde, yeterli ödenek temin edilmeden ihaleye çıkılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (c) ve (ç) bentlerine göre yapılan inceleme neticesinde, mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul