İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-895
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :18
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-895
Şikayetçi:
 Gürçelik İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Turz. Tic. A.Ş. -Koçağa İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti. Ortak Girişimi, Turan Güneş Bulvarı No:112/6 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Valilik Ek Binası 6.Kat ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 595
Başvuruya konu ihale:
 2007/150702 İhale Kayıt Numaralı “Çorum-Osmancık (Avlağı) 33 Adet Afet Konutu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 06.00.15.0198/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çorum Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 05.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çorum-Osmancık (Avlağı) 33 Adet Afet Konutu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Gürçelik İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Turz. Tic. A.Ş. - Koçağa İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 27.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2008 tarih ve 595 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede sunmuş oldukları tekliflerinin, idare tarafından gerçekleştirilen aşırı düşük teklif sorgulaması sonucu yeterli görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı ve idarece gerçekleştirilen bu işlemin, 4734 sayılı Kanuna tamamen aykırı ve keyfi bir uygulama olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

İdareden temin edilen ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde;

 

Tekliflerin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirilmesinin ardından Maltaşlar İnş. Medikal Gıda Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin teklifinin, sunulan iş deneyim belgesinin tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle; Atilla AKÇA – Öcal EKER Ortak Girişimi’nin teklifinin, sunulan anahtar teknik personel listesinde yer alan makine mühendisinin mesleki deneyim süresinin yeterli olmadığı ve SSK belgesinin sunulmamış olduğu, elektrik mühendisine ilişkin SSK belgesinin sunulmamış olduğu gerekçeleriyle; Doruk İnş. Taah. İth. ve İhr. Ltd. Şti.’nin teklifinin, yapı araçları taahhütnamesi sunulmamış olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli teklifler dikkate alınarak hesaplanan aşırı düşük teklif sınır değerinin altında kalan Görkem Mimarlık Mühendislik İnş. Turz. Gıda Teks. Tic. Ltd. Şti. – Haşim ŞAHİN İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortal Girişimi, Akgün Gıda İnş. Ürt. Ltd. Şti., Bestaş Yol Yapı İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ve başvuru sahibi olan Koçağa İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Gürçelik İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi’nden 21.11.2007 tarih ve sırasıyla 2113, 2104, 2108 ve 2112 sayılı yazılar ile tekliflerine ilişkin açıklama talep edildiği,

 

Söz konusu yazılarda 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine yer verilerek, söz konusu iş ile ilgili olarak verilmiş olan teklif fiyatının nasıl oluşturulduğu, hangi kriterlere göre bu fiyatın verildiği ve konu ile ilgili gerekli olacak bütün değerlendirmeye esas kriterlerin işe ait projeler, detaylar, idareden alınmış olan dosyadaki idari ve diğer şartnameler göz önüne alınarak yazının tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak ihale komisyonuna ulaştırılması gerektiği hususularının belirtildiği,

 

Anılan sorgulama yazılarına Görkem Mimarlık Mühendislik İnş. Turz. Gıda Teks. Tic. Ltd. Şti. – Haşim ŞAHİN İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortal Girişimi, Akgün Gıda İnş. Ürt. Ltd. Şti. ve Bestaş Yol Yapı İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından cevap verilmediği, başvuru sahibi tarafından ise süresi içerisinde 23.11.2007 tarih ve 5222 sayı ile idare kayıtlarına alınan açıklamaların sunulduğu,

 

Söz konusu açıklamalar kapsamında; teklifin maliyet bileşenleri, maliyet hesapları ve avantajlı koşullar ve diğer avantajlı koşullar hakkında açıklamaların yer aldığı 23.11.2007 tarihli yazı; istekli tarafından hazırlanan maliyet icmal tablosu; maliyeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin birim fiyat teklif cetveli; maliyeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin metrajlar ve Antik Yapı İnşaat Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.’den alınan 25.10.2007 tarihli, laminant parke kaplamasına ilişkin teklif mektubun; bir adet hususi otoya ilişkin motorlu araç tescil belgesi ile bu araca ilişkin irsaliyeli fatura; bir adet kamyonete ilişkin motorlu araç tescil belgesi ile bu araca ilişkin irsaliyeli faturanın yer aldığı,

 

İhale komisyonu tarafından 05.12.2007 tarihinde düzenlenen 4 nolu karar ile, aşırı düşük teklif sorgulamasına açıklama sunmayan Görkem Mimarlık Mühendislik İnş. Turz. Gıda Teks. Tic. Ltd. Şti. – Haşim ŞAHİN İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortal Girişimi, Akgün Gıda İnş. Ürt. Ltd. Şti. ve Bestaş Yol Yapı İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına,

 

Koçağa İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Gürçelik İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi tarafından sunulan açıklamalara ilişkin olarak ise, (a) Sunulan açıklama dosyası içerisine yalnızca laminant parkeye ait fiyatı tevsik edici belgenin bulunduğu, diğer imalatlara ait piyasa teklif belgelerinin bulunmadığının görülmesi nedeniyle, bulunmayan iş kalemlerine ait fiyatlar için firmaca alınan teklif dokümanları, ihale öncesi malzeme ve işçilik temini konusundaki araştırma belgeleri, firmanın sahip olduğu avantajı belirlemekte etken olacak firma bünyesinde bulunduğu belirtilen inşaat imalatında kullanılacak malzeme ve aletlere ait irsaliye pusulası, fatura, depoda mevcudu tevsike yarayacak belgelerin istenmesi gerektiğine; (b) Dosyadaki teklif fiyatları oluşturan bileşenlerin belirlenmesi açısından 1-Sıva imalatlarının analizi, 2-Ahşap kalıp ve iskele analizi, 3-Ahşap oturtma çatı analizi, 4-Su yalıtımının analizi, 5-Isı yalıtımının analizi ve metrajları, 6-Kör kasa, sac kasa ve çeşitli demir işleri analizi, 7-PVC doğrama analiz ve teklif fiyatları, 8-Hazır beton nakli ve teklif fiyatı, 9-Sert ağaç imalatı cilalanması konusunun açıklanması, 10-Dış cephe, plastik boya, demir imalat boyanması ve saten alçının analizi, 11-3+3 ve 4+4 mm cam imalatların analizlerinin yapılarak dosyadaki fiyatların nasıl oluşturulduğu hakkında kanaat oluşması açısından gerekli olduğu; müteahhit firmaya teklifinin bileşenleri ile ilgili ayrıntıları aşırı düşük teklif değerlendirmesi için sunmuş olduğu dosyadaki hesabın tevsik belgelerinin istenmesi için yazılı tebligat yapılmasına, firmaca verilecek tevsik edici belgelerin komisyona ulaşmasından sonra gerekli kararın alınması gerektiğine karar verildiği,

 

Bunun üzerine 05.12.2007 tarih ve 2211 sayılı yazı ile başvuru sahibine; (a) Aşırı düşük teklif sorgulaması için verilmiş olan hesap dosyasında yalnızca laminant parkeye ait bulunan, ancak diğer imalatlara ilşikin olarak bulunmayan dokümanların, ihale öncesi malzeme ve işçilik temini konusundaki araştırma belgelerinin, firmanın sahip olduğu avantaj belirlemekte etken olacak firma bünyesinde bulunduğu belirtilen inşaat imalatında kullanılacak malzeme ve aletlere ait irsaliye pusulası, fatura, depoda mevcudu tevsike yarayacak belgelerin; (b) Dosyadaki teklif fiyatları oluşturan bileşenlerin belirlenmesi açısından 1-Sıva imalatların analizi, 2-Ahşap kalıp, 3-Ahşap oturtma çatı analizi, 4-Su yalıtımının analizi, 5-Isı yalıtımı analizi ve metrajı, 6-Kör kasa, sac kasa ve çeşitli demir işleri analizi, 7-PVC doğrama analiz ve teklif fiyatları, 8-Hazır beton nakli ve teklif fiyatı, 9-Sert ağaç imalatı cilalanmasına hiç değinilmediğinden bu konunun açıklanması, 10-Dış cephe, plastik boya, demir imalat boyanması ve saten alçı analizi, 11-3+3 ve 4+4 mm cam imalatlarının analizlerinin; söz konusu iş ile ilgili olarak verilmiş olan teklif fiyatının nasıl oluşturulduğu, hangi kriterlere göre fiyatların oluşturulduğunun anlaşılması için yukarıda belirtilen hususlara ait tevsik edici piyasadan temin edilen teklif fiyatlar, proforma faturalar, irsaliyeler ve analizlerin idareden alınmış olan dosyadaki idari ve diğer şartnameler göz önüne alınarak 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak ihale komisyonuna ulaştırılması gerektiği hususunun bildirildiği,

 

Söz konusu bildirim üzerine başvuru sahibi tarafından, 11.12.2007 tarih ve 5457 sayı ile idare kayıtlarına alınan ikinci açıklama dosyasının sunulduğu,

 

İkinci defa sunulan açıklamalar kapsamında istekli tarafından hazırlanan maliyet icmal tablosu; maliyeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin birim fiyat teklif cetveli; maliyeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin analizler; Enplast PVC İnş. Cam San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden alınan 22.10.2007 tarihli, PVC doğramaya ilişkin proforma fatura; M.T. Ertuğ İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden alınan 23.10.2007 tarihli, polistren köpük ile dıştan rab. döşenmesi imalatına ilişkin teklif mektubu; Çakır Ticaret’ten alınan 25.10.2007 tarihli, bordür döşenmesi imalatına ilişkin proforma fatura; Öz Sarıkaya Mermer Atölyesi’nden alınan 24.10.2007 tarihli, mermer tezgah eviyesi ve mermer tezgah tapılması imalatlarına ilişkin teklif mektubu; Estaş’tan alınan 30.10.2007 tarihli, C-16 ve C-20 hazır beton imalatlarına ilişkin teklif mektubunun yer aldığı,

 

İhale komisyonu tarafından, başvuru sahibince ikinci kez sunulan aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olarak 18.12.2007 tarihinde düzenlenen 5 nolu karar ile (A) 19.053/1 nolu dış duvarlarda betonarme yüzeylere ekstrüde polistren köpüğü ile ısı yalıtımı yapılması imalatı, 23.155 nolu Sac kasa yapılması imalatı ve 23.244/F1 nolu Isı yalıtımlı alüminyum kapı yapılması imalatına ilşikin olareak tespit edilen metraj eksiklikleri; (B) 22.081 nolu Mutfak tezgah altı dolabı yapılması imalatı ile 22.082 nolu Mutfak tezgah üstü dolabı yapılması imalatına ilişkin olarak sunulan analizlerde maddi hataların ve diğer imalatların analizlerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Analizlerinde belirtilen birim imalat malzeme miktarlarının ve imalatların yapımında kullanılan işçilik saatlerinin düşürüldüğünün, ayrıca malzeme fiyatlarının piyasa araştırması veya teklif alınarak belirlenmesi gerekirken, bunlar yapılmadan ve hiçbir belgeye dayandırılmadan fiyatların oluşturulduğunun tespit edilmiş omlası; (C) Müteahhit firmanın 23.11.2007 tarih ve 5222 sayı ile idare kayıtlarına alınan açıklamalarında belirtilmesine rağmen hesaplarda alınan fiyatları gerek piyasa araştırmasıyla ilgili, gerekse deposunda stok belirlenen malzemeleri tevsik edici ve avantaj sağlayacak araç-gerece ait hiçbir evrakın bulunmadığının, tevsik edici belge olarak sadece Antik Yapı’dan alınan laminant parke döşeme kaplamasına ilişkin teklif fiyatının ve araç olarak yalnızca bir adet binek otosuna ait ruhsat belgesinin bulunduğunun, yine müteahhit firmanın 11.12.2007 tarih ve 5457 sayı ile idare kayıtlarına alınan açıklama dosyasında da gerek hesapta, gerekse analizlerde esas alınan fiyatları tevsik edici proforma fatura, piyasa rayiç teklifine ait yalnızca Estaş’a ait hazır beton teklifleri, Öz Sarıkaya Mermer’e ait mermer tezgah eviyesi ve mermer tezgah yapılmasına ilişkin teklif, Çakır Ticaret’e ait bordür döşenmesine ilişkin teklif, M.T. Ertuğ İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait rabitz teli döşemesine ait teklif ve Enplast’a ait plastik doğrama piyasa teklif rayicinin bulunduğunun; diğer imalatlara (kereste, demir, cam, ısı yalıtım vb.) ait tevsik edici belgelerin bulunmadığının tespit edilmiş olması nedeniyle sunulan açıklamaların yetersiz olduğu ve bu nedenle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII üncü bölümünün “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı (H) kısmının “(a) Yapım İşleri İhalelerinde:” başlığı altında; “4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde,

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında ise, “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.” hükmü,

Yer almaktadır.

Ayrıca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci ve 67 nci maddelerinde benzer hükümler bulunmaktadır.

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacağı, 38 inci maddesinde ise, aşırı düşük tekliflerin, ihale komisyonlarınca önce tespit edileceği, daha sonra ise bunlar hakkında yazılı açıklama isteneceği ve değerlendirme yapılacağı öngörülmüş iken, uygulamada ihale komisyonlarınca Kanunun öngördüğü aşırı düşük teklif tespit çalışması hiç yapılmayarak ihale doğrudan en düşük teklif sahibine bırakılmakta veya  aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme çalışmaları komisyonlar tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntılar hakkında yazılı açıklama istenmeden veyahut yazılı açıklama istenmiş olsa dahi, Kanunun öngördüğü, “Yapım yönteminin ekonomik olması”, “Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar” ile “Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü” hususlarında her hangi bir değerlendirme yapılmaksızın ihalelerin sonuçlandırıldığı tespit edilmiştir.

Bu şekildeki uygulamaların önüne geçilebilmesi için aşırı düşük teklifin tespitinde ve değerlendirilmesinde esas alınacak bazı kıstasların getirilmesine gerek görülmüştür.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında;

“Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.”

Düzenlemesi bulunmaktadır. Bununla birlikte, bazı idarelerin sadece Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca istenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulan belgelerin değerlendirilmesi yoluyla Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulaması yaptıkları görülmüştür.

Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca idarelerce istenen ve isteklilerce verilen bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak amacıyla istenmektedir. Bu belgeler Kanunun 38 inci maddesine göre isteklilerce ileri sürülebilecek avantajlara ilişkin açıklamaların tamamını karşılamadığından, ihale komisyonlarının aşırı düşük teklif sorgulamalarını, sadece bu belgeleri kullanarak gerçekleştirmeleri, anılan maddenin uygulandığı anlamına gelmeyecek ve bu maddeye aykırı olacaktır. Bu nedenle, Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre bilgi ve belge istendiği durumlarda da ayrıca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu kapsamda istekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede ihale komisyonu; bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra;

a) Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki, yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 120 nin üzerindeki tekliflerle 40 ın altındaki teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulur ve bu değeri yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde eder.

b) Ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulur.

c) Bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit eder ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil)  tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

Bileşenler, teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntılar ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiğinden,

İhale komisyonu, aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır...” açıklaması yer almaktadır.

 

Anılan Tebliğde yer alan söz konusu açıklamalar doğrultusunda, idareler tarafından tekliflerin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirilmesinin ardından geçerli teklifler dikkate alınmak suretiyle aşırı düşük teklif sınır değeri tespit edilerek, tespit edilen aşırı düşük teklif sınır değerinin altında kalan teklifler var ise bu tekliflere ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması, bu tekliflere ilişkin olarak sunulan açıklamaların yeterli görülmesi halinde bu tekliflerin değerlendirmeye alınması, yeterli görülmemesi halinde ise değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

İdarece söz konusu ihalede gerçekleştirilen işlemler, yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda değerlendirildiğinde; aşırı düşük teklif sınır değerinin tespit edilmesinin ardından sınır değerin altında kalan isteklilerden tekliflerine ilişkin olarak açıklama talep edildiği, açıklama talebine cevap vermeyen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi tarafından sunulan açıklamalara ilişkin olarak ise, ihale komisyonu tarafından söz konusu açıklamaların sunulmuş olan bilgi ve belgeler itibariyle yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi gerekirken, başvuru sahibinin teklifine ilişkin olarak ikinci kez açıklama talebinde bulunulduğu ve başvuru sahibi tarafından ikinci kez sunulan açıklamalar ile ilk defa sunulan açıklamalar birlikte değerlendirilmek suretiyle başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli bulunmadığı kararının verildiği tespit edilmiş olup, idare tarafından başvuru sahibinin teklifine ilişkin olarak ikinci defa açıklama talep edilmek suretiyle aşırı düşük sorgulaması yapılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı görülmekle birlikte,

 

Başvuru sahibi tarafından ilk olarak sunulan 23.11.2007 tarihli açıklamalarında yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde; yukarıda anılan Tebliğde yer alan açıklamalarda belirtildiği üzere, teklifin maliyet bileşenlerine ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvellerinin sunulmuş olduğu, ancak maliyet bileşenlerine ilişkin ayrıntıları ifade eden birim fiyat analizlerinin sunulmamış olduğu, birim fiyatların oluşturulmasına dayanak teşkil etmesi için piyasadan temin edilecek proforma fatura veya teklif mektubu gibi belgelerin ise yalnızca bir imalat kalemine ilişkin olarak sunulmuş olduğu, diğer imalat kalemlerine ilişkin olarak ise bu belgelerin sunulmamış olduğu göz önüne alındığında, ilk olarak sunulan açıklamalarda yer alan bilgi ve belgeler itibariyle söz konusu açıklamaların yukarıda anılan Tebliğ düzenlemesine uygun olarak yapılmamış olduğu ve bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, kaldı ki ihale komisyonu tarafından ikinci defa yapılan sorgulamaya ilişkin olarak istekli tarafından sunulan açıklamaların idarece yeterli bulunmama gerekçelerinin de yerinde olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan B/III ve B/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin incelenmesi neticesinde; SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 29.06.2005 tarihinde düzenlenen söz konusu iş deneyim belgesinin, 06.12.2000 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olan  “SSK Bozuyük Hastanesi Genel Onarım ve Deprem Takviye İşi”ne ilişkin olarak elde edilmiş yüklenici-iş bitirme belgesi olduğu görülmüştür.

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin üçüncü fıkrasında; “Listedeki işlerle ilgili, tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri vb. yapım işlerine ilişkin benzer işler, bu listedeki gruplar göz önüne alınarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenebilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Söz konusu iş deneyim belgesinin anılan idari şartname düzenlemesi ve Tebliğ açıklaması doğrultusunda değerlendirilmesi neticesinde, idarece belirlenen benzer iş tanımı içerisinde yer alan iş grupları içerisinde onarım ve deprem takviye (güçlendirme) işleri yer almadığı, söz konusu istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin kapsamının ve uygulanan yapı tekniğinin ise genel onarım ve deprem takviye işleri olarak belirtilmiş olduğu göz önüne alındığında, idarece idari şartnamede belirlenen benzer iş tanımına uymayan söz konusu iş deneyim belgesinin geçerli kabul edilmesi ve söz konusu isteklinin değerlendirmeye alınması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından, ihale üzerinde bırakılan Ensaş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Ensaş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul