İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-896
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :19
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-896
Şikayetçi:
 Zehra Tekstil Hay. Gıda Otom. İnş. San. ve Dış Tic.Ltd.Şti., İstasyon Caddesi Hükümet Konağı Altı No:3 MUŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Muş Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Hükümet Konağı Kat 4 MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2008 / 1064
Başvuruya konu ihale:
 2007/160613 İhale Kayıt Numaralı “Elmakaya Sağlık Ocağı Hizmet Binası ve 4 Daire Lojman Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.02.2008 tarih ve 06.00.28.0198/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muş Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce 15.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Elmakaya Sağlık Ocağı Hizmet Binası ve 4 Daire Lojman Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Zehra Tekstil Hay. Gıda Otom. İnş. San. ve Dış Tic.Ltd.Şti.’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2008 tarih ve 1064 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 
 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin, ihaleye teklif veren firmaların tekliflerinin birbirine çok yakın olduğu ve ihale komisyonu üyelerinin aralarında bazı çelişkilerin bulunduğu gerekçe gösterilerek ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesinin meczuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İdare tarafından, söz konusu ihalenin iptaline ilişkin gerekçeler ile sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

31.11.2007 tarihinde düzenlenen söz konusu işe ait ihale komisyonu kararında; 6 sıra nolu teklif sahibi Zehra Tekstil Ltd. Şti.’nin 399.901,00 YTL’lik teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve 4 sıra nolu teklif sahibi Muhsin POLAT’ın 412.000,00 YTL’lik teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olduğuna komisyon tarafından
   Oybirliğiyle karar verilerek ita amiri onayına sunulduğu belirtilmektedir.

Bununla birlikte, yedi üyeden oluşan ihale komisyonunda yer alan komisyon başkanı ve 2 üye tarafından ihale komisyonu kararına şerh düşülerek, söz konusu ihaleye 7 firmanın iştirak ettiği ancak 2 firmanın teklifinin geçerli olduğu ve ihaleye iştirak eden firmaların teklif fiyatlarının birbirine çok yakın olduğundan gerekli rekabetin oluşmadığı ve yaklaşık maliyet ile verilen teklif arasında %10,61 gibi bir kırımın olduğu, bu sebeple gerekli rekabet oluşmadığından ihalenin iptal edilerek yeniden ihale edilmesi gerektiği hususundaki görüşlerinin belirtildiği,

İhale yetkilisinin onayına sunulan ihale komisyonu kararının ise; “İlimizde yapılan ihalenin 1. keşiflerine göre ortalama %35 eksiltme ile yapıldığı, ilimizin sosyoekonomik yapısı gereği ihaleler konusunda aşırı hassasiyetlerin var olması, soruşturma ve inceleme safhasında pek çok ihale dosyasının olması gibi genel durumlar göz önünde bulundurularak söz konusu ihalede de teklif veren firmaların 5 adedinin eksik dosya ile katılmayacak kadar profesyonel oldukları, tekliflerin birbirine çok yakın olması, bu nedenle komisyon üyeleri arasında da uyuşmazlık ve çekincelerin olması dikkate alınarak ihalenin iptal edilmesi ve yeniden ilana çıkılmasının devlet çıkarları açısından faydalı olacağı kanaati hasıl olmuştur.” ifadesi ile belirtilen gerekçe ile ihale yetkilisi tarafından onaylanmayarak 05.12.2007 tarihinde iptal edildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin beş ve altıncı fıkralarında; İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.”  hükmü bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri belirleyen 5 inci maddesine göre, idarelerin bu kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla idarelerin ihale sürecindeki bütün idari işlemleri anılan maddede belirtilen ilkelere uygun biçimde tesis edilmelidir. Nitekim anılan Kanun gerek ihale dokümanı hazırlanması gerekse teklif değerlendirmesi aşamasında temel ilkelerin sağlanması amacıyla idarelere belli bir takdir yetkisi tanımıştır.

 

Başvuruya konu ihalede, ihale sürecine 7 istekli dahil olup daha sonraki teklif değerlendirmesi aşamasında 2 adet geçerli teklif kalması ve bu tekliflerin de idarenin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyetin altında olmakla beraber, birbirine ve değerlendirme dışı bırakılmış olan diğer tekliflere yakın olması nedeniyle ihale yetkilisince 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinden rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin göz önüne alınarak “teklif veren firmaların 5 adedinin eksik dosya ile katılmayacak kadar profesyonel oldukları, tekliflerin birbirine çok yakın olması, bu nedenle komisyon üyeleri arasında da uyuşmazlık ve çekincelerin olması”  gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. 

 

Sonuç olarak başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkisince ihale kararının onaylanmayarak 05.12.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul