İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-898
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :21
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-898
Şikayetçi:
 Te-Sam İnşaat Tic. ve Paz. Ltd. Şti., Seymen Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Cad. No:35/2 Bahçecik-İzmit/KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi, Karabaş Mah. Hafız Selim Sok. No:65 Merkez/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2008 / 1000
Başvuruya konu ihale:
 2007/154681 İKN|li “Karamürsel 1000 Kişilik Spor Salonu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2008 tarih ve 06.00.27.0194/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

                Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi’nce 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Karamürsel 1000 Kişilik Spor Salonu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Te-Sam İnşaat Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2008 tarih ve 1000 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;          

 

1- İhale ilanında aşırı düşük sorgulamasına esas olmak üzere bilgi, belge ve analizlerin  istendiği, ancak ihale dokümanında söz konusu belgelere ilişkin düzenlemenin idari şartnamede değil, sözleşme tasarısında yapıldığı, dolayısıyla söz konusu belgeleri sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu,

 

2- İstekli olabileceklere verilen CD’nin bir defa yazılabilirlik özelliğinin bulunmadığı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde; “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslim götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapı şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise; teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler istenebilir” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihaleye ait, 19.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının “Diğer Hususlar” başlıklı maddesi; “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerden tekliflerin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapı şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderleri (Şantiye giderleri, personel giderleri, All-Risk sigorta giderleri, tapu, ruhsat, harç giderleri, SSK payı, vergiler, proje giderleri vs.) sözleşme giderleri (Damga vergisi, sözleşme karar pulu, KİK payı, kesin teminat masrafları vs.) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli verilmesi zorunludur.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Bu düzenleme ile, idare tarafından yukarıda ifade edilen Yönetmelik hükmü doğrultusunda, isteklilerin yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere isteklilerden teklifleriyle birlikte, teklif bedelini gösteren hesap cetveli ile teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ilişkin genel giderler ve sözleşme giderlerini karşılayan analizleri (analizlere ilişkin gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları) vermeleri istenilmiştir.

 

İhaleye ait doküman incelendiğinde; ilanda yer alan söz konusu düzenlemeye sözleşme tasarısının “Diğer Hususlar” başlıklı 31 inci maddesinde aynen yer verildiği, ancak, idari şartnamede bu hususa ilişkin düzenleme yapılmadığı; idarenin, teklifleri değerlendirme aşamasında yukarıda anılan bilgi ve belgelerin sunulup sunulmadığını inceleyip değerlendirerek ilandaki ve sözleşme tasarısındaki iradesine uygun şekilde ihaleyi sonuçlandırdığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde, “isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri”nin idari şartnamede düzenlenmesi gerektiği belirtilmiş; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin sözleşmelere ilişkin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Tip Sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde idarece hazırlanacak sözleşme tasarısında ‘tip sözleşmeye, emredici hukuk kurallarına ve ihale dokümanına aykırı olmamak şartı’ ile “Diğer Hususlar” bölümünde maddeler halinde düzenlemeler yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca sözleşme tasarısının 9.2. maddesinde, ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki öncelik sıralamasında idari şartnamenin sözleşme tasarısından önce yer aldığı düzenlenmiştir.

 

Bu çerçevede, idarece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere istenilen bilgi ve belgelerin idari şartnamede düzenlenmesi gerekirken sözleşme tasarısında düzenlenmesi anılan mevzuat hükümlerine uygun olmamakla birlikte, bahse konu belgeleri sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin teklif dosyaları incelendiğinde;

 

 

 

a) Başvuru sahibi Te-Sam İnşaat ve Paz. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi kapsamında sunmuş olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesine ilişkin olarak, anılan belgenin Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olduğu hususunun, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekirken, teklif dosyası içerisinde teyide ilişkin bir yazının bulunmadığı görülmüştür. Bu durum, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin, “İdareler ayrıca işin niteliğini göz önünde bulundurarak, istekliden kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistemi belgesi isteyebilir. Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından  akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan isteklilerde, ihale konusu işin kalite belgesi istenen kısmına teklif veren konsorsiyum ortaklarının bu belgeleri sunması gerekir.” şeklindeki hükmü ile idari şartnamenin aynı doğrultudaki 7.3.2 maddesine aykırı olup, başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

b) Taşteknik Yapı İnş. Müh. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu bilanço ile gelir tablosunun ihalenin yapıldığı 2007 yılına ait olduğu ve anılan istekli tarafından bilanço ve iş hacmine ilişkin olarak başkaca bir belge sunulmadığı görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 7.2.2 maddesinde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa  bunlara eşdeğer belgelerin; 7.2.3 maddesinde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin isteklilerce sunulması gerektiği düzenlenmiştir. İstenilen bu belgeleri sunmayan Taşteknik Yapı İnş. Müh. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda aktarılan, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere istenilen bilgi ve belgelere ilişkin olarak idarece gerçekleştirilen işlemlerin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu aykırılığın ihale sonucuna etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, ihale dokümanının CD ortamında istekli olabileceklere satıldığı anlaşılmıştır .

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması” başlıklı 30 uncu maddesinde, İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı adaylar veya istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adayların veya isteklilerin bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur (standart form KİK005.0/Y). Ancak, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış kopyaları adaylara veya isteklilere satılabilir.” düzenlemesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin, “İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar” başlıklı XII nci maddesinin “CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı (D) bölümünde, “Uygulama Yönetmeliklerinin ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanması ve satılmasına ilişkin hükümleri uyarınca, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarının “compact disc (CD)” ortamında hazırlanarak aday ve isteklilere satılması mümkün bulunmaktadır.

Bu hükümler uyarınca, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarını “compact disc (CD)” ortamında hazırlayarak aday veya isteklilere satmak isteyen idarelerin, bu ortamda satılan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarında sonradan değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen güvenlik önlemlerini almaları zorunludur.

İhale ve/veya ön yeterlik dokümanını “compact disc (CD)” ortamında hazırlamak ve satmak isteyen idarelerce hazırlanan CD’ lerin;

1- Kalıcı bir kalemle numaralandırılması, üzerlerine hangi ihaleye ait olduğunun yazılması ve tarih atılarak idare yetkilisince paraflanması,

2- İçinde yer alan dokümanları ve formatlarını belirten bir içindekiler listesinin CD içindeki bir dosyaya işlenmesi,

3- Bir defa yazılabilir nitelikte (CD-R) türünde olması, yazılabilir-değiştirilebilir nitelikte olan (CD-RW) türünde CD’lerin kullanılmaması,

4- Yazıldıktan sonra tekrar yazılmasını ve değiştirilmesini engellemek amacıyla yazma oturumu (session)’nun kapatılması,

5- 0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi,         

Gerekmektedir.

Aday ve/veya istekliler tarafından CD ortamında satın alınan ihale ve/veya ön yeterlik  dokümanında yer alan bilgilerle, idarece hazırlanan asıl dokümanda yer alan bilgiler arasında maddi veya teknik hatalar ile eksiklikler olması halinde, ihale ve/veya ön yeterlik şartnamelerinde yer alan, “İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır,” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

Bunun yanında, “compact disc (CD)” ortamında hazırlanan ihale ve/veya ön yeterlik  dokümanında değişiklik veya açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi çerçevesinde gerekli değişiklik ve açıklamalar yazılı olarak veya yukarıdaki esaslar çerçevesinde CD ortamında yapılabilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdarece Kuruma gönderilen CD ile başvuru sahibinin dilekçesi ekinde yer alan CD’nin incelenmesi sonucunda, bir defa yazılabilir (CD-R) nitelikte olduğu ve tekrar yazılması ve değiştirilmesi mümkün olmayacak şekilde güvenlik önleminin alınmış olduğu anlaşılmakla birlikte, Birim Seri Numarası veya diğer ayırt edici numaraların bulunmadığı ve tarih atılarak idare yetkilisince paraflanmadığı tespit edilmiştir. Ancak, CD ortamında hazırlanmış ihale dokümanının içeriğine yönelik olarak idare ile istekli olabilecekler/istekliler arasında hiçbir ihtilafın olmadığı da dikkate alındığında, bu aykırılık esasa etkili görülmemiştir.

 

Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Kocaeli Valiliği İl Ozel İdaresi tarafından gerçekleştirilen 2007/154681 İKN´li Karamürsel 1000 Kişilik Spor Salonu İnşaatı ihalesine ilişkin olarak düzenlenen raporun incelenmesi sonucunda;

 

İlanın “Diğer Hususlar” başlıklı maddesi ile, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde yer alan “…Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler,istenebilir…” hükmünde belirtilen belgeler haricinde idarece fazladan olarak, “gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (şantiye giderleri, personel giderleri, All-Risk sigorta  giderleri, tapu, ruhsat, harç giderleri, SSK payı, vergiler, proje giderleri vs.)” nin teklif verme aşamasında ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak bütün isteklilerden istenilmiş olduğu tespit edilmiş olup, bu düzenlemenin mevzuata aykırılık taşıdığı anlaşılmıştır. Ayrıca, bu hususa ilişkin olarak idari şartnamede düzenleme yapılmamış olduğu da dikkate alındığında, söz konusu aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlem olduğu ve bu nedenle anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul