İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-899
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :22
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-899
Şikayetçi:
 Aslan Kardeşler İnş. San. Tic. Ltd. Şti., M.Paşa Cad. Aslan Kardeşler İşhanı No:135/202 Salihli / MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çaybaşı Mah. 1581. Sok. No:3 2 nolu Hizmet Binası DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2008 / 1616
Başvuruya konu ihale:
 2007/131509 İhale Kayıt Numaralı “Honaz Atatürk İlköğretim Okulu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.02.2008 tarih ve 06.00.39.0187/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce 24.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Honaz Atatürk İlköğretim Okulu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Aslan Kardeşler İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  16.01.2008 tarih ve 1616 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin ihale komisyonunca hesaplanan sınır değerin altında kalması sonrasında aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği, sunulmuş olan açıklamanın yeterli bulunmayarak değerlendirme dışı bırakıldığı ancak ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifi ile kendi teklifleri arasında 18.000,00-YTL fark bulunduğu, idare tarafından yapılan bu işlemin hatalı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

           Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde de benzer hükme yer verilmiş, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak; yaklaşık maliyet, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve (K) katsayısının veri olarak alındığı bir sınır değer tespit edilerek, teklif fiyatları sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

            02.11.2007 tarihli ihale komisyonu kararının incelenmesi sonucunda; geçerli teklifler arasında yer alan ve idare tarafından mevzuatın ilgili maddeleri uyarınca tespit edilen sınır değerin altında kalan Yıldırım İnş. Müh. (Abdurrahman YILDIRIM), Yusan İnş. Tic. Ltd. Şti., Erçelik Haf. Alü. PVC Sistemleri İnş. Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve başvuru sahibinden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, söz konusu isteklilerden Yıldırım İnş. Müh. (Abdurrahman YILDIRIM) ve Yusan İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin belirlenen süre içerisinde aşırı düşük teklif sorgusuna cevap vermedikleri, Erçelik Haf.Alü. PVC Sistemleri İnş. Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve başvuru sahibinin  açıklamalarını idareye sundukları, idare tarafından yapılan değerlendirme neticesinde başvuru sahibinin açıklamasının yeterli bulunmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak Erçelik Haf.Alü. PVC Sistemleri İnş. Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak da A. Kadir İnş.Taah. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdarenin göndermiş olduğu ihale işlem dosyasında yer alan, aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerin incelenmesi sonucunda; başvuru sahibinin sunmuş olduğu açıklamada yer alan iş kısımlarına öngörülen bedellerin yaklaşık maliyete oranla düşük olduğu, analizlerde belirtilen işçilik oranlarının düşük tutulduğu ve teklif alınmadan belirlendiği, sunulmuş olan malzemelerin piyasa fiyatlarına göre çok düşük olduğu belirtilmiş, öngörülen bu bedellerle şikayete konu işin bitirilemeyeceği belirtilerek başvuru sahibinin açıklaması yeterli görülmemiştir.

 

            Başvuru sahibinin açıklamasının incelenmesi sonucunda; kullanılacak malzemelere ilişkin olarak proforma faturaların sunulduğu, işçilik saat ücretlerinin Salihli İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanlığından alınan bilgiler doğrultusunda belirlendiği ve belirlenen bu bedellerle tekliflerini oluşturdukları anlaşıldığından idare tarafından açıklamalarının yeterli görülmemesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

c)4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde yer alan kurallara aykırılık yönünden yapılan incelemede;

 

İdare tarafından 13.09.2007 tarihinde düzenlenen bir zeyilname ile, ihale dokümanı içerisine ek bir özel idari şartname ilave edilmiştir. Söz konusu şartname, yüklenici tarafından ihale konusu yapım işine ait betonarme projelerin, 6 Mart 2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yeniden hazırlanmasına ilişkin esasları düzenlemektedir. Bahse konu şartnamede, projelerin anılan yönetmelik çerçevesinde işi alan yüklenici tarafından vermiş olduğu teklif içersinde kalmak şartı ile yeniden hazırlanacağı ve onay için idareye teslim edileceği belirtilmektedir.

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde; Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan esasların uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde; “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir.” hükmü uyarınca, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmama durumu hariç, bina işlerinde uygulama projesi üzerinden ihaleye çıkılma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası muhteviyatında, yaklaşık maliyetin belirlenmesine esas belgeler ile söz konusu yapım işine ilişkin projelerin gönderilmediği tespit edilerek, 05.02.2008 tarih ve 246-2697 sayılı yazımız ile söz konusu belgeler idareden ayrıca talep edilmesi üzerine, 07.02.2008 tarih ve 4197 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan idare yazısı ekinde istenen belgeler gönderilmiştir.

 

Bu belgeler üzerinde yapılan incelemede; 18 derslikli Honaz Atatürk İlköğretim Okulu İnşaatına ilişkin yaklaşık maliyetin 2008 yılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim fiyatları kullanılmak suretiyle 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendine göre hizmet alınması yoluyla belirlendiği, yaklaşık maliyet icmal tablosu ve pursantaj listesinin, idare yetkilileri yanı sıra mimari projeyi hazırlayan Lale Mimarlık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile, diğer mühendislik hizmetlerini sundukları anlaşılan Keskinoğlu Elektrik, Olgun Mühendislik ve İnşaat Mühendisi Uğur GÜZİN tarafından da imzalandığı, projelerin 2007 yılı temmuz ayı içerisinde çizildiği, projelerin çizimi tarihi itibarıyla Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe girmiş olduğu, ihale dokümanı kapsamında yer alan betonarme projelerin söz konusu yönetmelik esas alınarak hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin herhangi bir tespit yapılması mümkün olmamakla birlikte, idareden faks iletisi yolu ile alınan 13.02.2008 tarih ve 94 sayılı yazıda özetle; söz konusu projelerin anılan Yönetmeliğe uygun olarak düzenlendiği ifade edilmektedir.

 

Her ne kadar idare tarafından söz konusu projelerin anılan Yönetmeliğe uygun olarak düzenlendiği ifade edilmekte ise de, ihale süreci içerisinde düzenlenen zeyilnamenin idarenin bu açıklamasıyla çeliştiği anlaşılmıştır.

 

              Dolayısıyla, idarece zeyilname ile “projelerin anılan yönetmelik çerçevesinde işi alan yüklenici tarafından vermiş olduğu teklif içerisinde kalmak şartı ile yeniden hazırlanacağı ve onay için idareye teslim edileceği” yönünde yapılan düzenlemenin, ihaleye teklif veren isteklileri, ihale dokümanı kapsamında verilmiş projelerin geçerli projeler olmadığından hareketle, teklif fiyatlarına proje maliyetlerini de yansıtmaya ve henüz mevcut olmayan uygulama projelerindeki metrajları esas alarak tekliflerini hazırlamaya yönelteceği ve uygulama projesinin yükleniciye yaptırılmasına ilişkin söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği ve tespit edilen bu aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu görüldüğünden  ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            ç) Ödeneğin mevcut olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

            Şikayete konu işin süresinin ilan ve idari şartnamede yer tesliminden itibaren 300 takvim günü olarak tespit edildiği, ihale onay belgesinde ise söz konusu iş için ayrılan ödenek tutarının yaklaşık maliyetin altında kaldığı, 2007 yılı için ayrılan ödenek tutarının %20, 2008 yılı için ise %80 olduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri belirleyen 5 inci maddesinde ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            Anılan Kanunun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar”  başlıklı 62 nci maddesinde;

 

“Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

 

“a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İşin yıllara sari nitelikte bir iş olduğu, ilk yıl için ayrılması gereken ödenek tutarının %20 olarak belirlenmiş olması hususu birlikte değerlendirildiğinde, yeterli ödenek temin edilmeden ihaleye çıkılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

Teklifi idarece tespit edilen aşırı düşük teklif sınır değerinin altında kalan ve sunmuş olduğu açıklamalar yeterli ve uygun görülerek ihale üzerinde bırakılan Erçelik Haf. Alü. PVC Sis. İnş. Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamaları incelendiğinde;

 

İsteklinin piyasadan bedeli peşin ödenmiş ancak teslim alınmamış 250 t. inşaat demiri, 3000 m3 C30 hazır beton olduğuna ilişkin belgelere yer verdiği,

 

Şikayetçinin sunduğu tarzda bazı imalatlara ilişkin piyasadan işçilik, nakliye ve malzeme dahil almış olduğu fiyat tekliflerine yer verdiği,

 

İnşaat imalatlarının bünyesine giren inşaat malzemelerine ilişkin yine piyasadan fiyat aldığı ve almış olduğu fiyatlarla 19 iş kalemine dair analiz sunduğu,

 

Açıklamaların ekinde elektrik tesisatında kullanılan elektrik anahtarlarına ilişkin kataloglara yer verildiği görülmüştür.

 

“İsteklilerce İhalede Teklif Edilen ve Aşırı Düşük Teklif Sınır Değeri Altında Kalan Tekliflere Ait isteklilerce Verilen Bileşenler Dosyası Değerlendirme Raporu”na göre bu açıklamaların;

 

a- Genel indirim oranı %35,22 olmasına rağmen adı geçen isteklinin daha yüksek kırımlarla devam eden bir ilköğretim okulu inşaatının yapımında hiçbir sorun yaşamadığı,

 

b- İsteklinin daha önce daha yüksek indirimle Denizli Çevik Kuvvet hizmet binasını bitirerek teslim ettiği,

 

c- İsteklinin uhdesinde yapımı devam eden ve kontrollüğü Denizli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü Teknik Elemanlarınca yapılan “Çameli Bıçakcı İlköğretim Okulu Güçlendirme ve Onarım İnşaatı” yapımının sorun olmadan iş programına uygun devam ettiği,

 

d- İsteklinin sözleşmeye bağlanıp ücreti ödenmiş ve bu işler için ayrıldığı bileşenler dosyasında sunulan beyan ve sözleşme eklerinden anlaşıldığı üzere 250 t. inşaat demiri ile 3000 m3 C30 hazır betonu bulunduğu,

 

Gerekçeleriyle uygun görüldüğü anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu açıklamalar ile şikayetçi tarafından sunulan açıklamalar mukayese edildiğinde, her iki açıklamanın esas itibarıyla birbirinden çok büyük farklılıklar arz etmediği, açıklamaları uygun görülen istekliye ilişkin açıklamaların uygun görülme gerekçelerinin objektif kriterlere dayanmadığı, değerlendirmede; sunulan belge ve bilgilerden ziyade, daha önce yapmış olduğu inşaatlar dolayısıyla idare nezdinde uyandırdığı güvenin dikkate alındığı, kesinleşen ihale kararına esas İsteklilerce İhalede Teklif Edilen ve Aşırı Düşük Teklif Sınır Değeri Altında Kalan Tekliflere Ait isteklilerce Verilen Bileşenler Dosyası Değerlendirme Raporu tanzim tarihi olan 22.10.2007 tarihi itibarıyla halen 250 t. inşaat demiri ile 3000 m3 C30 hazır betonu bulunup  bulunmadığı hususu ile bu malzemelerin şikayete konu ihalede kullanılıp kullanılmayacağı hususunun belirsiz olduğu, dolayısıyla daha düşük bir teklif ve bu teklife ilişkin benzer nitelikte açıklamaların sunulduğu ihalede, başvuru sahibinin sunmuş olduğu açıklamalar uygun görülmezken, benzer açıklamaları sunan diğer bir isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve ihalenin bu istekli üzerine bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu ve istekliler arasında eşit muamele yapılmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde; ihale komisyonunun gerekli inceleme yapılmasını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyon üyelerine verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 27 nci maddesinde, “İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihaleye ilişkin ilanın 31.08.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı, idare tarafından 05.09.2007 tarihinde yukarıda anılan Kanun ve Yönetmelik hükmünde öngörülen süreye uygun olarak ihale komisyonunu oluşturmadığı bu hususun da mevzuata aykırı olduğu, anılan ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul