İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-900
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :23
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-900
Şikayetçi:
 Kar-Siv İnşaat Nakliyat Turz. Tic. Ltd. Şti., İnönü Caddesi Fatih Çarşısı No:5/11 KARABÜK
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğü, İnönü Mah. Rauf Denktaş Cad. No:53 KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2055
Başvuruya konu ihale:
 2007/176012 İhale Kayıt Numaralı “Karabük İnşaat Kontrol Şube Müdürlüğü Tesis İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2008 tarih ve 06.00.51.0187/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 23. Bölge Müdürlüğü’nce 27.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karabük İnşaat Kontrol Şube Müdürlüğü Tesis İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Kar-Siv İnşaat Nakliyat Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2008 tarih ve 2055 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin B-V grubunda belirtilen benzer işler arasında bulunmadığı gerekçesiyle idare tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,  ancak yapılan işin niteliğine, uygulanan yapı tekniğine ve imalat sayfalarına bakıldığında  sunulmuş olan belgenin B-V grubunda yer alan işleri kapsadığı ve idare tarafından verilen kararın hatalı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; “… Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğde yer alan B/V Grubu  veya Beton Ağırlık İstinat Duvarı Yapımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş Denetleme Belgesi” başlıklı 54 üncü maddesinin (c) bendinin 1 inci alt bendinde; “4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde ilgili mevzuat gereğince denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, kontrol mühendisi, şantiye mühendisi, kontrol şefi ve şantiye şefine iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulmuş olan iş denetleme belgesi incelendiğinde; söz konusu belgenin “Safranbolu Eski Hükümet Konağı Kale ve Çevre Düzenlemesi (Restorasyonu) İşi”ne ait olduğu, Safranbolu Kaymakamlığı Hizmet Birliği Başkanlığı tarafından düzenlendiği, belgenin İnşaat Mühendisi olan H.Mehmet GENÇER’e Şantiye Şefi sıfatıyla verildiği ve aynı sıfatla çalışan başka bir şahsın bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

27.11.2007 tarihli ihale komisyon kararının incelenmesi neticesinde, söz konusu iş deneyim belgesinin idari şartnamede belirlenmiş olan B-V benzer iş grubuna uygun olmadığı, B.I grubu işler arasında yer aldığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin 17.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunarak söz konusu iş deneyim belgesinin yalnızca işin adına bakılarak B-I grubuna dahil olduğuna karar verilmesinin hata olduğu, işin niteliği ve uygulanan yapı tekniğinin incelenmesi sonucunda B-V grubuna uygun olduğunun anlaşılacağının belirtildiği, bunun üzerine idare tarafından iş denetleme belgesini düzenlemiş olan Safranbolu Kaymakamlığı Hizmet Birliği’nden 18.12.2007 tarihli yazı ile bahse konu iş deneyim belgesi ile ilgili bilgi ve belgeler istendiği, Safranbolu Kaymakamlığı’nın 27.12.2007 tarihli cevabında yer alan belgelerin idare tarafından incelenmesi sonucunda, söz konusu iş denetleme belgesinin uygun görülmeyerek şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Safranbolu Kaymakamlığının 27.12.2007 tarihli cevabında, 2 adet teknik personel listesi, söz konusu işe ait sözleşme, idari şartname, 1 ve 2 nolu hakediş raporları, geçici-kesin kabul tutanağı, ilave keşif artışına ait yaklaşık maliyeti hesabı, H. Mehmet GENÇER’e ait geçici mezuniyet belgesinin yer aldığı görülmüş olup anılan belgelerin incelenmesi sonucunda, teknik personel listelerinin birinde  H. Mehmet GENÇER’in şantiye mühendisi diğerinde ise şantiye şefi olarak belirtildiği, ayrıca Cengiz ÜNAL isimli şahısında şantiye şefi olarak görevlendirildiği, iki liste arasında çelişki olduğu, hakedişlerde belirtilen miktarların geçici-kesin kabul tutanağında bulunan miktarla uyuşmadığı anlaşılmış olup belirlenen eksiklikler ve söz konusu iş deneyim belgesinde belirtilen işin içinde yer alan çevre düzenleme, istinat duvarı ve restorasyon işlerinin oranları ve bu kısımlara sözleşme bedeli içerisinde yapılan ödemelere ilişkin 07.02.2008 tarih ve 256-2810 sayılı yazımızla Safranbolu Kaymakamlığı’ndan bilgi ve belgeler istenmiştir.

 

Safranbolu Kaymakamlığı’nın 11.02.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevap yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda, geçici-kesin kabul tutanağında yer alan miktarın yanlış yazıldığı ve iş artışının belirtilmediğinin anlaşılarak düzeltildiği, H. Mehmet GENCER’in söz konusu  işte şantiye mühendisi olarak görev yaptığı, söz konusu işin %38,30’unun betonarme istinat duvarı yapımı işi olduğu, %61,70’inin de Çevre Düzenleme İşi olduğu, sözleşme kapsamında sırasıyla 178.860,59 YTL ve 288.138,33 YTL bedel ödendiği anlaşılmış olup, söz konusu işin çevre düzenlemesi ve istinat duvarı yapım işi olduğu, idarece belirlenmiş olan B-V grubu içerisinde yer aldığı ve güncellenmiş tutarının teklif bedelinin %75’ini sağladığı tespit edilmiştir. 

 

Bununla birlikte Safranbolu Kaymakamlığı’ndan gönderilen belgelerden H. Mehmet GENCER’in söz konusu işte şantiye mühendisi olarak görevlendirildiğinin tespit edildiği, başvuruya konu ihaleye sunulan iş deneyim belgesinde ise anılan kişinin   işlere ait tebliğde rtilen işin belirlenmiş olan benzer iş tanımına uymadığı gerekçesiy şantiye şefi sıfatıyla çalıştığının belirtildiği, ayrıca anılan belgede H. Mehmet GENCER’in 30.09.2005-26.05.2006 tarihleri arasında görev yaptığının belirtildiği, ancak aynı şahsın geçici mezuniyet belgesinde mezuniyet tarihinin 05.10.2005 olduğu anlaşılmış olup, iş deneyim belgesinde belirtilen tarihte anılan şahsın mezun olmadığı ve diplomasız çalıştırıldığı tespit edildiğinden, bu haliyle şikayete konu ihaleye sunulmuş olan iş denetleme belgesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında  gerçekleştirilen yapım işi ihalelerinde iş deneyimini tevsik edici belge olarak kullanılamayacağı sonucuna varılmıştır. 

           

Sonuç olarak, başvuru sahibinin mevzuata uygun olmayan iş deneyim belgesi sunduğu, dolayısıyla idare tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının netice olarak mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul