• Karar No: 2008/UY.Z-901
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :24
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-901
Şikayetçi:
 Te-Sam İnşaat Ticaret ve Paz. Ltd. Şti., Seymen Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Cad. No:35/2 Bahçecik İzmit / KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü, Ömerağa Mah. Ankara Cad. Valilik Binası Kat:2 KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2008 / 3241
Başvuruya konu ihale:
 2007/154927 İhale Kayıt Numaralı “Karamürsel Bekir İlhami Fatma Nedime Calp Lisesi İhata/İstinat Duvarı Yapım ve Çevre Tanzim İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2008 tarih ve 06.00.78.0187/2008-15 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karamürsel Bekir İlhami Fatma Nedime Calp Lisesi İhata/İstinat Duvarı Yapım ve Çevre Tanzim İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Te-Sam İnşaat Ticaret ve Paz. Ltd. Şti.’nin 27.12.2007 tarihinde iptal kararına karşı yaptığı açıklama talebine idarece cevap verilmemesi üzerine, başvuru sahibinin 29.01.2008 tarih ve 3241 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Şikayet başvurusunun bir örneğinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Başvuruya konu ihalenin idarenin 12.12.2007 tarihli kararı ile iptal edildiği, anılan kararın 26.12.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, 27.12.2007  iptale ilişkin yazıda gerekçe belirtilmediği için açıklama talebinde bulunulduğu, idarece açıklama taleplerine cevap verilmediği,

 

1) Kesinleşen ihale kararının 13.11.2007 tarihinde verilmesine rağmen, iptal kararının 5 günlük süre aşılarak 19.11.2007 tarihinde verildiği,

 

2) İdarenin iptal kararının yasal dayanaktan ve gerekçeden yoksun olduğu, bu nedenle iptal kararının kaldırılarak ihalenin kendilerine verilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü,

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında; İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş gündür.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme neticesinde; idarece ihale iptal kararının 14.12.2007 tarihinde postaya verildiği, 7 günlük tebliğ süresinin 21.12.2007 tarihinde dolması gerekirken, anılan tarihin bayram tatiline geldiği dikkate alınırsa, bu sürenin 24.12.2007 tarihinde dolduğu, açıklama talebi için 5 günlük sürenin 29.12.2007 tarihinde sona erdiği, başvuru sahibince yapılan ve 27.12.2007 tarihlerinde idare kayıtlarına ulaşan açıklama talebinin süresinde yapıldığı, idarece bu talebe 5 gün içinde cevap verilmesi gerekirken herhangi bir cevap verilmediği, dolayısıyla başvuru sahibinin idareye şikayet süresinin 5 günlük cevap süresinin bitimini izleyen 02.01.2008 tarihinde başladığı dikkate alınırsa, idareye şikayet süresinin 17.01.2008 tarihinde sona erdiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 02.01.2008 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunmadığı ve 29.01.2008 tarihinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarına yer verilmiştir.

Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince ihale yetkilisince iptal edilmesi nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul