İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-902
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :25
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-902
Şikayetçi:
 Akyüz İnşaat ve Malz. Harf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Hançerli Mahallesi Necipbey Cad. No:35 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Canik Belediyesi, Yeni Mahalle Çarşamba Cad. No:142 55080 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2008 / 4031
Başvuruya konu ihale:
 2007/179314 İhale Kayıt Numaralı “Betonarme Karkas Çelik Çatılı Kültür Merkezi Binası Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 06.00.91.0187/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Canik Belediyesi’nce 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Betonarme Karkas Çelik Çatılı Kültür Merkezi Binası Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Akyüz İnşaat ve Malz. Harf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2008 tarih ve 4031 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin iptal edildiği, idarelerin ihaleye çıkarken yaklaşık maliyet tespiti, proje, ödeneğin temini ve ihaleye hazırlık aşamasıyla ilgili her türlü hususu tamamlamadan ihaleye çıkamayacakları ve verilen tekliflerin de yaklaşık maliyetin altında olduğu dikkate alınırsa, idarece ihalenin iptaline ilişkin gerekçelerin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

            İptal gerekçeleriyle sınırlı yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde;

 

            İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez…” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan hüküm uyarınca ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır.

           

İhalenin iptali durumunda geçmişe yönelik olarak ihale işlemleri geçersiz sayılmış olmakta ve artık ortada bir ihaleden ve ihaleye ilişkin bir süreçten bahsetme olanağı kalmamaktadır. Bu durumda anılan işlemin ancak idari işlemin unsurları açısından hukuka aykırı olduğu iddiasıyla incelenmesi mümkün bulunmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereği ölçüsü dikkate alınarak kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.”, 62 nci maddesinde; “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde ihale komisyonunca ihalenin;  “Verilen tekliflerin kırım oranının düşük olmasından kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesinin sağlanamadığı,

 

Çevre düzenlemesi ile ilgili imalatların   yaklaşık maliyet icmali ve eki hesap cetvellerinde gösterilmediği, ancak uygulama projesinde yer verildiği, nitekim başvuru sahibi hariç diğer isteklilerinde bu maliyetleri teklif mektupları ekinde sundukları iş kalemlerinde belirtmediği, bu durumun teklif edilen fiyatların kıyaslanmasında tereddüde sebep olduğu gibi rekabet şartlarını da olumsuz etkileyebileceği,

 

Bütçede ödeneğinin gösterilmesine rağmen likidite açısından İller Bankası
Kredisinin onaylanmamış olmasının yatırımın finanse edilmesini zorlaştıracağı,

 

Hizmet binasının bulunduğu alanın Samsun Büyük Şehir Belediyesi tarafından satılması ve yatırımcı firmanın uygulamaya geçeceğini bildirerek hizmet binasının bir an önce boşaltılmasını istemesi ile hizmet binası ihtiyacının ihale işlemleri esnasında ortaya çıktığı, İller Bankası kredisinin onaylanmaması durumunda bu iki yatırım işinin finanse edilmesinin zor olacağı,

 

Kültür Merkezi projesini kapsayan çevre düzeninin uygulanacağı alanın Samsun Büyükşehir Belediyesine ait olduğu, idareye devri yapılmayan taşınmazın halen mahkeme aşamasında olan mülkiyet sorununun olduğu,” gerekçeleriyle iptal edildiği görülmüştür.

 

            Sonuç olarak; başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 26.12.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul